• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • €5.212 - €7.747 (bruto)
 • Financieel / economisch, ICT, Documentatie en Informatievoorziening
 • Solliciteer voor 1 juli 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • 4 werkplekken
Kenmerk: DIV_20231010_13, Plaatsingsdatum: 11 juni 2024

Je helpt de beleidsdirecties van EZK om oplossingen voor complexe beleidsvraagstukken uitvoerbaar te maken. Dit doe je door te adviseren over de manier waarop we digitalisering, informatievoorziening en IT hierbij het beste kunnen inzetten en alle betrokkenen rond jouw adviezen te verbinden. Dat is de kern van je impactvolle functie als informatiemanager voor beleid in Den Haag. Mede dankzij jou richten we ons bij de beleidsontwikkeling niet alleen op wát we moeten doen, maar denken we ook goed na over hóe we dit gaan doen.

Formeel maak je deel uit van een team van informatiemanagers bij het CIO-Office van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In de dagelijkse praktijk werk je voor één van de vier directoraat-generaals (DG), bijvoorbeeld voor Bedrijfsleven en Innovatie, Groningen en Ondergrond, Klimaat en Energie of Economie en Digitalisering. Bij de beleidsontwikkeling, uitvoering en monitoring en evaluatie van beleid spelen digitalisering, informatievoorziening (IV) en IT een steeds belangrijkere rol. Als informatiemanager acteer je hierop en ben je hierbij de verbindende schakel tussen beleidsdirecties, IV-adviseurs van het CIO-Office en uitvoerende partijen zoals de Kamer van Koophandel en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ook help je het DG verder te professionaliseren op dit vlak.

Je adviseert op strategisch niveau bij vraagstukken over het beter en praktisch gebruiken van IV en IT. Daarnaast voer je de regie over het totale speelveld op het gebied van informatievoorziening binnen het DG en schrijf je het informatieplan. Ook verbind je meerdere adviesprocessen, lever je een bijdrage aan projecten bij het DG, bijvoorbeeld op het gebied van cybersecurity, datastrategie of architectuur, en vervul je in bepaalde projecten op het terrein van IV de rol van projectleider.

In alles werk je nauw samen met de senior adviseur informatiehuishouding en de beleidsmedewerkers met IV in hun portefeuille. Daarnaast bewaak je de kaders van de rijksbrede I-strategie en let je erop dat onder meer directieplannen voldoen aan de wet- en regelgeving op dit terrein. Daarbij is het van belang dat je de beleidswereld en de IV- en IT-wereld dichter bij elkaar brengt.

Als informatiemanager zorg je dat we bij het vormgeven van beleid en de uitvoering ervan vroegtijdig aandacht geven aan de kansen en risico’s van informatie/IV en IT. Bijvoorbeeld door aandacht te vragen voor monitoring en evaluatie met data bij de ontwikkeling van subsidiebeleid en IT-specialisten te betrekken die meedenken over oplossingen om de informatiebeveiliging van zowel bedrijven als het ministerie te verbeteren. Of door te adviseren op grote IT-trajecten om de besturing en kostenbeheersing te verbeteren. Het zijn voorbeelden van vraagstukken binnen ministerie waarbij je als informatiemanager adviseert en helpt om tot beleid te komen dat écht werkt.

In je functie als informatiemanager breng je door advisering IV en digitalisering naar een hoger niveau. En je zorgt dat we grip houden op relevante ontwikkelingen op dit terrein door trends in de samenleving en binnen een omvangrijk netwerk op de voet te volgen. Een veelzijdige en zelfstandige rol waarin je bijdraagt aan het daadkrachtig en efficiënt realiseren van belangrijke maatschappelijke opgaven.

Geïnteresseerd in meer informatie? Bekijk onze directeur die haar visie op deze functie deelt in dit online event: https://www.youtube.com/watch?v=ng7lWwj640c

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het CIO-Office is onderdeel van de gezamenlijke directie Informatievoorziening van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Hier werken we met ongeveer veertig deskundige collega’s voor beide ministeries, inclusief al hun uitvoeringsorganisaties en agentschappen. We verbinden en adviseren de verschillende organisaties op het gebied van digitalisering en informatisering. Daarbij blijven de afdelingen en diensten van de ministeries zelf verantwoordelijk voor hun processen.

Op ons terrein zijn we de strategische paraplu voor EZK en LNV, waarbij we nauw samenwerken met specialisten binnen de diverse organisaties. Ons gezamenlijke doel? Vanuit de brede expertise die we binnen het CIO-Office hebben, helpen we de circa veertig organisaties waarmee we werken om hun belangrijke beleidsopgaven te realiseren.

Als informatiemanager maak je deel uit van het nieuwe team Informatiemanagement voor Beleid (IM voor Beleid). Een team dat voorlopig binnen het CIO-Office is ondergebracht en waar acht informatiemanagers, die ieder werkzaam zijn voor en bij een specifiek directoraat-generaal (DG) van EZK en LNV, een thuisbasis vinden. Dit team wordt aangestuurd door een teamleider die je directe aanspreekpunt is en die ervoor zorgt dat jij je binnen het team thuis voelt, je verder kunt ontwikkelen en met veel plezier samenwerkt met de andere informatiemanagers. Ongeveer één dag per week delen we als informatiemanagers onderling onze ervaringen en kennis om elkaar te helpen bij het belangrijke werk dat we voor de verschillende DG’s doen. Dit in een leuke en informele sfeer, op kantoor of vanuit huis. De andere dagen werken we allemaal binnen een eigen DG.

De vier DG’s van EZK
Jij werkt ongeveer tachtig procent van je tijd als informatiemanager bij een van DG’s van het ministerie van EZK. Je bent onderdeel van het stafbureau en adviseert alle beleidsdirecties van het DG, afhankelijk van hun vragen en behoefte, of van de mogelijkheden die je zelf signaleert om met je expertise van toegevoegde waarde te zijn. In de dagelijkse praktijk werk je nauw samen met de senior adviseur informatiehuishouding van het DG.

Het DG Bedrijfsleven en Innovatie werkt aan wat Nederlanders belangrijk vinden in de economie: werk, inkomen, goede collectieve voorzieningen en een duurzame en veilige leefomgeving. Dat noemen we brede welvaart en een rechtvaardige en inclusieve economie. Dit resulteert in een hoge kwaliteit van leven in ons land en daarmee houden we Nederland internationaal aantrekkelijk. De 400 medewerkers van het DG Bedrijfsleven en Innovatie zetten zich hier dagelijks volop voor in. Hoe we dat doen? Door ons te richten op vooruitgang door economische vernieuwing. Op innovaties, nieuwe technologieën en nieuwe manieren van (samen)werken, bijvoorbeeld digitaal. Daarmee zijn we het kloppend hart van EZK.

Het DG Economie en Digitalisering staat voor een duurzaam groeiende economie, goed functionerende markten en een digitale transitie die optimaal bijdraagt aan brede welvaart en economische en maatschappelijke kansen voor iedereen. Wij staan voor een weerbare, ondernemende, vernieuwende en duurzame digitale economie, waarin iedereen in Nederland mee kan doen. Wil jij in een resultaatgerichte en inspirerende omgeving werken aan een digitale economie die bijdraagt aan onze brede welvaart? Heb jij oog voor nieuwe, digitale ontwikkelingen en lukt het jou hier tijdig op te anticiperen? En werk jij mee aan een wereldwijd verbonden, vrij, open en veilig internet? Dan ben je bij het DG Economie en Digitalisering van EZK aan het juiste adres.

Het DG Groningen en Ondergrond is verantwoordelijk voor alle onderwerpen die raken aan het Groningendossier en de overige mijnbouw in Nederland, zoals de olie- en gaswinning uit andere velden dan het Groningerveld. De aardbevingen als gevolg van de gaswinning hebben grote impact op de inwoners van Groningen. Veel mensen zitten al lang in onzekerheid over de veiligheid van hun huis en zijn teleurgesteld geraakt in de overheid. Het is van groot belang dat het proces wordt versneld waarbij de bewoners centraal staan.

Het DG Klimaat en Energie is binnen EZK verantwoordelijk voor het klimaatbeleid, de energietransitie en het (inter)nationale beleid om deze transities voor elkaar te krijgen. We staan voor een klimaatneutrale samenleving en economie in 2050 en een CO2-neutrale, betaalbare, betrouwbare en veilige energievoorziening. Een integrale opgave die we onder hoge maatschappelijke en politieke druk uitvoeren. We investeren dan ook permanent in interne samenwerking tussen de verschillende directies, met andere onderdelen van het ministerie, met andere departementen en externe partijen. Directies werken waar nodig directie-overstijgend, in projecten en programma’s. Dat draagt bij aan een herkenbare en tegelijkertijd flexibele organisatie waarbij expertise en continuïteit zijn geborgd.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een ondernemend, duurzaam Nederland.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat voor een eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Wij versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers én stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werken we aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. Het ministerie wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, met een nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Samen streven we ernaar een werkgever te zijn waar iede-re medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

De directie Informatievoorziening (IV)
De directie Informatievoorziening (IV) is onderdeel van de bedrijfsvoering binnen EZK en LNV en staat aan de lat voor de digitale transformatie binnen beide departementen en de concernorganisaties. Daaronder wordt verstaan het beleidsmatig en operationeel doorontwikkelen, coördineren en realiseren van de informatievoorziening en de digitalisering. En het beschikbaar stellen van moderne ICT-voorzieningen.

De directie IV draagt bij aan de missie van EZK en LNV. Dit doet IV door de benodigde ondersteuning en faciliteiten, binnen het domein van de directie, goed en duidelijk te organiseren en de diensten kwalitatief hoogwaardig en betrouwbaar te leveren. Dit gebeurt steeds vaker in samenwerking met rijksbrede Shared Service Organisaties. Daarnaast heeft de directie IV een EZK- en LNV-concernbrede, kaderstellende, regisserende en adviserende rol, èn een operationele rol voor beide kerndepartementen. Ook biedt de directie IV ondersteuning van de departementale vertegenwoordiging in de ICBR waar het IV-onderwerpen betreft.
Binnen deze directie vind je de volgende afdelingen:

 • CIO-office
 • Digitale informatie
 • Functioneel beheer en regie
 • Facilitair en huisvesting
 • Programma Transparantie in informatie
 • Servicepunt (werkt samen met de directie Mens en Organisatie)
 • Planning & Control (werkt samen met de directie Mens en Organisatie)

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Irma Volkers, Manager CIO Office

06 29 69 89 83

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Robbert Pronk, Senior Recruitment Adviseur

06 50 01 91 29

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Strategisch Projectleider Informatiehuishouding

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior adviseur inkoop en verduurzaming bedrijfsvoering

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Informatie Voorziening (DIV)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Adviseur Huisvesting & Facilitair

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Informatie Voorziening (DIV)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 18 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)