Strategisch Inspecteur Vennootschapsbelasting bij directie Grote Ondernemingen

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Rotterdam, Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €6.074 - €8.534
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 17 april Nog 1 dag
 • Vacaturenummer DGBD/GO-TD-03
 • Plaatsingsdatum 28 maart 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Wat houdt de functie in?

Door de toenemende complexiteit van belastingwetgeving en de snelheid waarmee die moet worden geïntroduceerd en toegepast, is het van belang dat de directie Grote ondernemingen functies heeft waarbij de desbetreffende medewerker een autoriteit op zijn vakgebied c.q. specialisme is. Iemand die door de vakgenoten wordt gezien als primus inter pares. Die op de hoogte is van de recente ontwikkelingen en de trends op het eigen vakgebied, deze uitdraagt en collega’s inspireert en begeleidt.

Je fungeert als rechterhand van de Vakgroepcoördinator Vpb en levert een bijdrage aan de vormgeving van de vakontwikkeling en fiscale infrastructuur van de vennootschapsbelasting binnen GO West.

Je werkt aan dossieroverstijgende vraagstukken en bent ook landelijk inzetbaar. Dit kan een breed scala aan werkzaamheden op het gebied van uitvoering, beleid en wetgeving omvatten en kan zowel vanuit de directie GO als daarbuiten geïnitieerd worden. Hiermee ben je een belangrijke verbindende schakel vanuit de fiscale vaktechniek met de individuele klantbehandeling en het management.

Tevens signaleer je belangrijke politiek-bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen voor het management, vertaalt die naar je vakgebied/specialisme en informeert hier de andere stakeholders over.

De strategisch inspecteur GO levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van de directie GO. De functie kenmerkt zich door de complexiteit en diversiteit van de werkzaamheden. Het gaat hierbij om het leveren van een essentiële bijdrage aan strategische en/of gevoelige (fundamentele) vraagstukken met maatschappelijke en/of politiek bestuurlijke relevantie waarbij je in staat bent om de stakeholders richtinggevend te beïnvloeden en te adviseren bij het ontwikkelen en realiseren van de strategische (toezicht-) doelstellingen.

Naast het bovenstaande, draag je ook zélf bij aan de behandeling van een aantal politiek-gevoelige en fiscaal-inhoudelijk complexe (nationale en internationale) dossiers.

Wat voor iemand zoeken we?

Je bent gezaghebbend op het gebied van de vennootschapsbelasting en het internationaal belastingrecht. Zowel op het gebied van het huidige recht als op het gebied van de toekomstige ontwikkelingen. Je kunt je kennis toepassen in de klantbehandeling zoals die binnen GO wordt vormgegeven. Je neemt collega’s mee in de (internationale) ontwikkelingen binnen je vakgebied en bent een klankbord en inspiratiebron voor collega Vpb’ers, accountants, klantcoördinatoren, teamleiders en anderen.

Je hebt een eigen visie op de toekomst van je vakgebied c.q. specialisme, je toont een duidelijke zienswijze ten aanzien hiervan en verbindt deze aan andere vakgebieden.

Je bent in staat om complexe dossiers en risico’s te analyseren en daarmee te zorgen voor een passende behandeling van deze complexe dossiers. Vakinhoudelijk ben je sterk en andere fiscalisten en de senior-fiscalisten maken tijdens hun werkzaamheden graag gebruik van jouw kennis, kunde en begeleiding. Je bent dus ook landelijk inzetbaar met jouw kennis en kunde.

Talent als basis, diversiteit als kracht

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij De Belastingdienst en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.
De directie Grote ondernemingen is voor deze vacature nadrukkelijk op zoek naar kandidaten die de diversiteit binnen de directie vergroten.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Grote ondernemingen (GO) is verantwoordelijk voor de behandeling van de ongeveer 9.000 grootste ondernemingen, non-profitorganisaties en zeer vermogende personen. De directie GO kent vijf regio’s met binnen de regio soms meerdere kantoren. Deze regio’s worden aangestuurd door regiodirecteuren. Daarnaast kent de directie drie landelijk opererende units, te weten Invordering, Internationaal en Landelijk Toezicht & Economische Handhaving, deze worden aangestuurd door unitdirecteuren.

In 2021 heeft de directie GO haar visie vertaald naar de vernieuwde Uitvoerings- en toezichtstrategie. Deze strategie is vastgelegd in de leidraad Toezicht GO. De strategie is gericht op het behouden of positief beïnvloeden van de compliance van de klanten van GO, door middel van individuele klantbehandeling.

De bedrijven en organisaties die behandeld worden binnen de directie Grote ondernemingen kenmerken zich door grote economische en fiscale belangen, complexiteit in structuur en een hoogwaardige intermediaire ondersteuning. Deze bedrijven en organisaties zijn belangrijke leveranciers van financiële en nominatieve informatie ten behoeve van andere doelgroepen.

De uitstroom van ervaren medewerkers de afgelopen jaren, maakt dat de continuïteit van processen en de borging van kennis bijzondere aandacht vragen de komende jaren. Daarnaast is goede begeleiding van nieuwe medewerkers en collega's die hen inwerken belangrijk.

Onze medewerkers zijn trots op hun vakmanschap; zij zijn zich bewust dat het werk zich afspeelt in de politieke context en een groot uitstralingseffect kan hebben.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.
Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën.

Directoraat-generaal Belastingdienst (DGBD)

De Belastingdienst draagt bij aan een financieel gezond Nederland door eerlijk en zorgvuldig belasting te heffen en te innen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo eenvoudig mogelijk om hun verplichtingen na te komen en hun rechten geldend te maken door passende dienstverlening te leveren en massale processen juist en tijdig uit te voeren. De Belastingdienst oefent adequaat toezicht uit en dwingt waar nodig naleving bestuurs-of strafrechtelijk af.
Het DG Belastingdienst is sterk in ontwikkeling, met op dit moment ruim 28.000 medewerkers. De ambitie van de Belastingdienst is de beste voor Nederland te zijn. Een organisatie te zijn met oog en oor voor burgers en bedrijven. De Belastingdienst is een organisatie met focus op fiscale taken, en is een organisatie met vakmanschap. Daarnaast werken we aan het versterken van onze cultuur en gaan we aan de slag met de vernieuwing van onze ICT. Andere belangrijke ontwikkelingen zijn de modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, het inrichten van maatwerk in dienstverlening - naast massale processen - en het professionaliseren van informatiegericht toezicht. De invloed van politieke, publicitaire en maatschappelijke dynamiek is ook voor het directoraat-generaal Belastingdienst flink toegenomen.

Lees meer over de Belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Niels Smetsers, plv. algemeen directeur Grote Ondernemingen

06-52485517

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Iris Huisman, MD adviseur Belastingdienst

06-50185553

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Handhaving

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 7 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur bestuurs- en beleidsondersteuning

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 23 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Strategisch coördinerend adviseur directie Grote Ondernemingen

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 23 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd