Sr adviseur Europese samenwerking

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar met uitzicht op vast
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.914 - €6.317
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 5 februari Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 572719
 • Plaatsingsdatum 26 januari 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

1. Draagt zorg voor het analyseren en optimaliseren van de bedrijfsprocessen en het informatiemanagement binnen o.a. de dossiers EDF en PESCO, door:
- het in kaart brengen en inrichten van de benodigde informatiestromen en het beheren daarvan;
- het verzamelen van voor de analyse benodigde gegevens en het rangschikken en groeperen daarvan ten behoeve van het adviesproces;
- het logisch en systematisch doornemen van de gegevens en het toetsen op bruikbaarheid.
- het op basis daarvan formuleren, ontwikkelen en doorvoeren van alternatieven, oplossingen en advies(deel)producten;
- het ondersteunen van inhoudelijke, procesmatige en procedurele voorbereiding en besluitvorming door middel van het beheren, toelichten en presenteren van de relevante gegevens.
- het assisteren in alle (bedrijfs)processen en activiteiten van de afdeling;

2. Draagt zorg voor de voorbereiding en ontwikkeling van (deel)adviesproducten (nota’s, memo’s, rapporten, overzichten etc.) voor concrete samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van Europese gezamenlijke capaciteitsonwikkeling door:
- het ontwikkelen van advies(deel)producten en het opstellen van plannen o.b.v. analyse, verrichten en/of beoordelen van onderzoek en rapportages;
- het afstemmen van ontwikkelde advies(deel)producten en -processen op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen;
- het ontwikkelen van alternatieven, oplossingsrichtingen en advies(deel)producten op basis van inhoudelijke analyses voor het totale adviesproduct.

3. Draagt bij aan de besluitvorming over de dossiers binnen het vakgebied, door:
- het inhoudelijk ondersteunen van procesmatige en procedurele voorbereiding van besluitvorming voor H-OB en D-DOBP als het gaat om initiatieven voor Europese samenwerking.
- deelnemen aan (de opstartfase van) internationale samenwerkingsverbanden in het kader van capaciteitsontwikkeling.

4. Draagt zorg voor de implementatie van relevante nieuwe ontwikkelingen en adviesproducten op het gebied van Europese capaciteitsontwikkeling door:
- de coördinatie van acties en activiteiten uit de (WG) ICG EDS voor DOBP.
- het inhoudelijk adviseren over en het ondersteunen van procesmatige en procedurele implementatie en toepassing van oplossingen en adviesproducten.
- het afstemmen van ontwikkelde beleidsproducten, -diensten, -implementatie en -processen op beleid en processen van andere (relevante) aandachtsgebieden en beleidsterreinen en rekening houdend met organisatorische ontwikkelingen, vraagstukken en haalbaarheid.
- het voorbereiden van besluitvorming voor ontwikkeling en implementatie van beleid en processen.

5. Draagt zorg voor evaluatie en monitoring binnen het vakgebied, door:
- het voorbereiden en uitvoeren van (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit van adviesproducten en processen;
- het monitoren van adviesprocessen;
- het beheren en bijstellen van adviesproducten en aanpassing adviesprocessen.

• Brede kennis van de Defensieorganisatie en voor het werk belangrijke dossiers.
• Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen aandachtsgebied(en).
• Kennis van Europese cq. internationale defensiesamenwerking, de politieke en ambtelijke discussies en gevoeligheden daaromtrent.
• Vaardigheid in het analyseren van bedrijfsprocessen
• Vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen.
• Vaardigheid in het tot stand brengen van advies(deel)producten, vormgeven aan en implementeren van processen om daartoe te komen en het voorbereiden van besluitvorming daaromtrent.
• Vaardigheid in het adviseren, begeleiden en ondersteunen van management en lijn(management)

Werk- en denkniveau:
• wo-werk- en -denkniveau.

Overige kennis en vaardigheden:
• Relevante werkervaring op het gebied van internationale (defensie)samenwerking

Competenties:
Omgevingsbewust, organisatiebewust, overtuigingskracht, samenwerken, zelfstandig werken, plannen en organiseren, overzicht, analytisch

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38 urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €4.914 Max. €6.317 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar met uitzicht op vast
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%. Het Ministerie van Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Hebt u nog niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau, houd er dan rekening mee dat een veiligheidsonderzoek onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

De vacature wordt zowel intern als extern defensie gepubliceerd. Eventuele interne kandidaten worden in de selectieprocedure eerst behandeld alvorens de selectie wordt uitgebreid met externe kandidaten.

Het ministerie van Defensie zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.

Meer over jouw toekomstige afdeling

"Het DGB zorgt voor visie en strategie en vertaalt deze naar integraal beleid (incl. kaders) en plannen voor een krijgsmacht die ook in de toekomst kan beschermen wat ons dierbaar is. Daarbij levert het DGB politieke en bestuurlijke advisering en ondersteuning van bewindspersonen en ambtelijke top, waardoor zij tijdig de juiste besluiten kunnen nemen, verantwoording kunnen afleggen en het draagvlak voor Defensie kunnen vergroten. Het DGB maakt geïntegreerd beleid, waarbij in ieder geval de volgende thema’s worden geadresseerd: strategie, nationale en internationale aangelegenheden, plannen, operationeel beleid/krijgsmacht-ontwikkeling, evaluatie, personeel en gezondheidszorg, materieel, inkoopmanagement en afstoting, logistiek, beveiliging, kennis & innovatie, duurzaamheid, omgeving, vastgoed, informatie, en veiligheid.

De Directie Operationeel Beleid en Plannen (DOBP) is onderdeel van het Directoraat-Generaal Beleid en bestaat uit drie afdelingen: Integrale Plannen, Science & Technologie en Operationeel Beleid. De afdeling Integrale Plannen is het centrale loket voor het integraal toetsen en inpasbaar maken van alle beleidsvoorstellen en behoeftestellingen. Dit behelst het afstemmen, prioriteren en faseren van alle (financieel gemaakte) behoeften op basis van de gestelde taken en veranderdoelstellingen. De afdeling Science & Technology voert de regie over en maakt de plannen voor kennisontwikkeling en innovatie.
De functie maakt onderdeel uit van de afdeling Operationeel Beleid. De afdeling Operationeel Beleid is verantwoordelijk voor het concretiseren van strategie en visie naar operationele concepten en de capabilities van de toekomstige krijgsmacht. Tevens toetst de afdeling Operationeel Beleid de behoeftestellingen vanuit de uitvoering op het behalen van de beoogde effecten. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor de internationale afstemming (NAVO, EU en partnerlanden) voor wat betreft het ontwikkelen van nieuwe capabilities.
Specifiek voor het werkterrein van de beleidsadviseur Europese Defensiesamenwerking geldt dat er sprake is van veel dynamiek. Het kabinet is voorstander van nadere Europese samenwerking, zowel op het gebied van capaciteitsontwikkeling en aanschaf van defensiematerieel, als op oefeningen en missies en operaties. Alleen door samen te werken kan Europa meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Het geheel is meer dan de som der delen. Een zelfredzamer Europa, met meer militaire capaciteiten van Europese landen, draagt bij aan de versterking van de NAVO en de EU. Door middel van Europese defensiesamenwerking worden stappen gezet op het gebied van interoperabiliteit en inwisselbaarheid van capaciteit, ook kan het schaalvoordelen teweeg brengen.

Met de groei van het Nederlandse defensiebudget en dat van onze partners, ontstaan er kansen om meer internationaal samen te werken op het gebied het gezamenlijk ontwikkelen en aanschaffen van capaciteiten. Het is hierbij van belang dat de verschillende instrumenten, gremia en samenwerkingsverbanden, waaronder die van de EU en de NAVO, optimaal en coherent worden gebruikt om deze kansen te realiseren. De eigen verantwoordelijk van de functionaris ligt voor een groot deel op het terrein van het Europese Defensiefonds en PESCO. De functionaris wordt geacht de informatiestromen (interdepartementaal) in kaart te brengen en deze vervolgens te beheren, tevens geeft de functionaris gevraagd en ongevraagd advies over het verbeteren van deze processen. Meer algemeen is de functionaris verantwoordelijk voor het generen van overzichten van alle ontwikkelingen, projecten en gremia die te relateren zijn aan Europese Defensiesamenwerking, en is vervolgens in staat om verbanden te leggen en hierover proactief te adviseren. Tot slot heeft de functionaris een ondersteunde en faciliterende rol van (de opstartfase van) verschillende Europese/Internationale samenwerkingsverbanden.
"

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie.

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie lijken op werkmaatschappijen.

Bestuursstaf
De Bestuursstaf geeft namens de minister sturing door het formuleren van het Defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle Defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de Defensiebrede bedrijfsvoering.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Coordinatiecentrum P&O

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Coordinatiecentrum P&O

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Sr Adv Europese samenwerking / Mil Mobility

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker Nationaal & Koninkrijksrelaties

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur inkoop

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd