Sr Adv Europese samenwerking / Mil Mobility

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.914 - €6.317
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 5 februari Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer 572720
 • Plaatsingsdatum 26 januari 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

1. Draagt zorg voor de voorbereiding en ontwikkeling van adviesproducten over Europese defensiesamenwerking op het terrein van capaciteitsontwikkeling binnen het focusgebied Enhanced Military Mobility door:
- het ontwikkelen van adviesproducten en het opstellen van plannen o.b.v. analyse, verrichten en/of beoordelen van onderzoek en rapportages.
- het toetsen op consequenties van beleid van aanpalende terreinen voor het eigen aandachtsgebied.
- het afstemmen van ontwikkelde adviesproducten en -processen op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen en rekening houdend met politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en haalbaarheid.
- het creëren van draagvlak voor intensivering Europese defensiesamenwerking.

2. Levert een bijdrage aan besluitvorming over Europese Defensiesamenwerking op het terrein van capaciteitsontwikkeling, door:
- het voorbereiden van inhoudelijke, procesmatige en procedurele besluitvorming, waaronder advisering aan de Facilitator Enhanced Military Mobility, D-DOBP en H-OB.
- het richtinggevend beïnvloeden van formele besluitvorming over beleidsdoelen die betrekking hebben op maatschappelijke en/of politiek-bestuurlijke ontwikkelingen met betrekking tot het focusgebied Enhanced Military Mobility.

3. Neemt deel aan (inter)nationale projecten, werkgroepen en gremia, door:
- het initieren en organiseren van vergaderingen en bijeenkomsten ten behoeve van de Facilitator Enhanced Military Mobility.
- het onderhouden van contacten en het inzetten van een netwerk.
- het maken van afspraken en onderhandelen met internationale relaties.

4. Draagt zorg voor de implementatie van adviesproducten door:
- het inhoudelijk adviseren over en het ondersteunen van procesmatige en procedurele implementatie en toepassing van adviesproducten.
- het afstemmen van ontwikkelde beleidsproducten, -diensten, -implementatie en -processen op beleid en processen van andere (relevante) aandachtsgebieden en beleidsterreinen en rekening houdend met organisatorische ontwikkelingen, vraagstukken en haalbaarheid.
- het voorbereiden van besluitvorming voor ontwikkeling en implementatie van beleid en processen.

5. Draagt zorg voor evaluatie en –monitoring over de voortgang van de activiteiten binnen het focusgebied Enhanced Military Mobility door:
- het voorbereiden en uitvoeren van (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit van adviesproducten.
- het doen van voorstellen voor verbetering en bijstelling van (aanpalend) beleid en ondernomen activiteiten.
- het monitoren van adviesprocessen.
- het beheren en bijstellen van adviesproducten en aanpassing van adviesprocessen.

• Brede (en gespecialiseerde) kennis van de defensieorganisatie en voor het werk belangrijke dossiers.
• inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen aandachtsgebied(en)
• Kennis van Europese cq. internationale defensiesamenwerking, de politieke en ambtelijke discussies en gevoeligheden daaromtrent. Kennis over militaire mobiliteit is een pre.
• Vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen.
• Vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid, nieuwe ideeën en concepten.
• Vaardigheid in het tot stand brengen van beleidsproducten, vormgeven aan en implementeren van processen om daartoe te komen en het voorbereiden van besluitvorming daaromtrent.
• Vaardigheid in het adviseren, begeleiden en ondersteunen van management en lijn(management)
• Vaardigheid en ervaring op het gebied van nationale en internationale (defensie) samenwerking.

Werk- en denkniveau:
• Wo-werk- en -denkniveau.

Overige kennis en vaardigheden:
• Relevante werkervaring op het gebied van internationale (defensie)samenwerking.

Competenties:
Plannen en organiseren, omgevingsbewust, organisatiebewust, beïnvloeden, overtuigingskracht, netwerken, samenwerken, zelfstandig werken.

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €4.914 Max. €6.317 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%. Het Ministerie van Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Hebt u nog niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau, houd er dan rekening mee dat een veiligheidsonderzoek onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

De vacature wordt zowel intern als extern defensie gepubliceerd. Eventuele interne kandidaten worden in de selectieprocedure eerst behandeld alvorens de selectie wordt uitgebreid met externe kandidaten.

Het ministerie van Defensie zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.

Meer over jouw toekomstige afdeling

"Het DGB zorgt voor visie en strategie en vertaalt deze naar integraal beleid (incl. kaders) en plannen voor een krijgsmacht die ook in de toekomst kan beschermen wat ons dierbaar is. Daarbij levert het DGB politieke en bestuurlijke advisering en ondersteuning van bewindspersonen en ambtelijke top, waardoor zij tijdig de juiste besluiten kunnen nemen, verantwoording kunnen afleggen en het draagvlak voor Defensie kunnen vergroten. Het DGB maakt geïntegreerd beleid, waarbij in ieder geval de volgende thema’s worden geadresseerd: strategie, nationale en internationale aangelegenheden, plannen, operationeel beleid/krijgsmacht-ontwikkeling, evaluatie, personeel en gezondheidszorg, materieel, inkoopmanagement en afstoting, logistiek, beveiliging, kennis & innovatie, duurzaamheid, omgeving, vastgoed, informatie, en veiligheid.

De Directie Operationeel Beleid en Plannen (DOBP) is onderdeel van het Directoraat-Generaal Beleid en bestaat uit drie afdelingen: Integrale Plannen, Science & Technologie en Operationeel Beleid. De afdeling Integrale Plannen is het centrale loket voor het integraal toetsen en inpasbaar maken van alle beleidsvoorstellen en behoeftestellingen. Dit behelst het afstemmen, prioriteren en faseren van alle (financieel gemaakte) behoeften op basis van de gestelde taken en veranderdoelstellingen. De afdeling Science & Technology voert de regie over en maakt de plannen voor kennisontwikkeling en innovatie.
De functie maakt onderdeel uit van de afdeling Operationeel Beleid. De afdeling Operationeel Beleid is verantwoordelijk voor het concretiseren van strategie en visie naar operationele concepten en de capabilities van de toekomstige krijgsmacht. Tevens toetst de afdeling Operationeel Beleid de behoeftestellingen vanuit de uitvoering op het behalen van de beoogde effecten. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor de internationale afstemming (NAVO, EU en partnerlanden) voor wat betreft het ontwikkelen van nieuwe capabilities.
Specifiek voor het werkterrein van de senior beleidsadviseur Europese Defensiesamenwerking geldt dat er sprake is van veel dynamiek. Het kabinet is voorstander van nadere Europese samenwerking, zowel op het gebied van capaciteitsontwikkeling en aanschaf van defensiematerieel, als op oefeningen en missies en operaties. Alleen door samen te werken kan Europa meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Het geheel is meer dan de som der delen. Een zelfredzamer Europa, met meer militaire capaciteiten van Europese landen, draagt bij aan de versterking van de NAVO en de EU. Door middel van Europese defensiesamenwerking worden stappen gezet op het gebied van interoperabiliteit en inwisselbaarheid van capaciteit, ook kan het schaalvoordelen teweeg brengen.

Met de groei van het Nederlandse defensiebudget en dat van onze partners, ontstaan er kansen om meer internationaal samen te werken op het gebied het gezamenlijk ontwikkelen en aanschaffen van capaciteiten. Het is hierbij van belang dat de verschillende instrumenten, gremia en samenwerkingsverbanden, waaronder die van de EU en de NAVO, optimaal en coherent worden gebruikt om deze kansen te realiseren.

In het kader van het intensiveren van Europese Defensiesamenwerking heeft Nederland aangegeven aanjager te willen worden op het focusgebied Enhanced Military Mobility. De eigen verantwoordelijkheid van de functionaris is gerelateerd aan dit focusgebied, bijvoorbeeld in adviseren over uitvoerbaar beleid en inzet en het coördineren van activiteiten die hieruit voortvloeien. De functionaris stemt hierbij af met de Facilitator Enhanced Military Mobility bij DOBP/OB.

Afhankelijk van de werkzaamheden voor het focusgebied zal de functionaris zich ook bezighouden met dossiers die Europese en internationale defensiesamenwerking en capaciteitsontwikkeling betreffen.

Gezien de grote dynamiek op het terrein van Europese Defensiesamenwerking ligt een regelmatige bijstelling van het zwaartepunt van het takenpakket voor de hand. Tevens kan de verhouding tussen werkzaamheden voor het focusgebied en eventuele andere werkzaamheden naar verloop van tijd veranderen.
"

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Bestuursstaf
De Bestuursstaf geeft namens de minister sturing door het formuleren van het Defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle Defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de Defensiebrede bedrijfsvoering. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Coordinatiecentrum P&O

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Coordinatiecentrum P&O

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Sr adviseur Europese samenwerking

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur inkoop

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Projectondersteuner strategie en kennis

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 19 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd