Senior beleidsmedewerker gebiedsgericht agro-economisch beleid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Agrarisch
 • Reageren voor 21 januari Nog 1 dag
 • Vacaturenummer GDGA20211230_12b
 • Plaatsingsdatum 7 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Nederland staat voor urgente, omvangrijke en complexe opgaven in het landelijk gebied. Deze transitieopgaven rondom stikstof, klimaat en water vragen om een nieuwe integrale en gebiedsgerichte aanpak, die met name bij de land- en tuinbouw een belangrijke sociaaleconomische component heeft. Als senior beleidsmedewerker draag jij bij aan een solide sociaaleconomische basis voor toekomstbestendige landbouw. Jouw doel? Bijdragen aan het oplossen van casuïstiek die uit de gebieden naar boven komt en het vertalen van deze casuïstiek naar beleid(swijzigingen).

In jouw functie leg je, samen met een collega-beleidsmedewerker, de verbinding tussen het cluster Agro-economie en de collega’s die werken aan het Nationaal Plan Landelijk Gebied. Je zet je creativiteit in om na te denken over aanpassingen in bestaand (veelal nationaal) agro-economisch beleid en instrumentarium en doet voorstellen voor de ontwikkeling van nieuw beleid en instrumenten die toegespitst zijn op een gebiedsgerichte aanpak. Hiervoor heb je nauw contact met je collega’s binnen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en met de stakeholders ‘buiten’, onder wie ondernemers, regionale en lokale overheden, en branche- en maatschappelijke organisaties.

In onderlinge afstemming met je leidinggevende en collega’s komt de precieze samenstelling van jouw werkpakket tot stand. Dit wordt ook mede bepaald door de (politieke) actualiteit en de nadere uitwerking van de gebiedsgerichte aanpak.

Informatie vacatures Gebiedsgericht Werken

In de geschiedenis toonde Nederland telkens zijn kracht door de inrichting van het land aan te passen aan de uitdagingen van de tijd. Door de stikstof- en klimaatcrisis staan we de komende jaren opnieuw voor zo’n historisch grote uitdaging. We moeten de natuur versterken en daarbij nieuw perspectief creëren voor toekomstbestendige landbouw en andere ruimtelijke functies, zoals wonen, verkeer en industrie. Dat kan door de stikstofuitstoot omlaag te brengen, de natuur en waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave te halen.

Hóe we alle doelen het beste kunnen halen, verschilt van gebied tot gebied en hangt af van de bodemgesteldheid en de waterkwaliteit ter plekke en van de ligging ten opzichte van Natura 2000-gebieden. Boeren en andere grondgebruikers, bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden zullen in gesprek met elkaar bepalen wat de lokale mogelijkheden zijn, binnen de schaarse ruimte. Dit leidt onvermijdelijk tot moeilijke keuzes en vraagt een bijdrage van alle sectoren. Specifiek voor de bedrijfsvoering van agrariërs kunnen in sommige gebieden de gevolgen ingrijpend zijn. Innovatie, extensivering, verplaatsing, en combinaties daarvan, maar ook stoppen van een bedrijf zijn mogelijke oplossingen. Bij het vinden en uitvoeren van de oplossing wil de overheid volop steun geven.

Overheden en samenleving zullen in elk gebied intensief samenwerken. Daarmee verbinden we landelijke doelen met het perspectief van de regio, waar alle opgaven samenkomen. Om dit goed te doen, wil het ministerie van LNV zijn organisatie verder versterken. We zijn daarom op zoek naar een flink aantal nieuwe collega’s, met verschillende achtergronden, ervaringen en expertises.

Werken aan deze transitie in het landelijk gebied biedt je de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan een grote maatschappelijke opgave in de fysieke leefomgeving. Dit werk past bij jou als je graag nieuwe terreinen verkent, als je lef hebt om zaken anders aan te pakken, als je met plezier werkt in een omgeving die voortdurend in beweging is, ook organisatorisch, en als je je wilt inzetten om dit samen met de provincies daadwerkelijk te organiseren. Daarbij zet je verschillende kwaliteiten in. Je kunt zowel luisteren als meepraten, empathisch zijn én vasthoudend, verbinden én doorbraken realiseren.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Europees, Internationaal en Agro-economisch beleid (EIA) bouwt aan een wereld met voldoende en gezond voedsel. Een wereld waarin duurzame en productieve landbouw samengaat met een dynamische natuur, en waarin natuurlijke hulpbronnen worden gebruikt binnen hun draagkracht. We dragen bij aan de totstandkoming van Europese kaders voor een duurzame en concurrerende landbouw, waarmee boeren een eerlijke boterham kunnen verdienen. Ook zetten we in op het scheppen van de juiste randvoorwaarden in de markt. Dit doen we onder andere door te werken aan een vereenvoudiging van de regelgeving en bescherming te bieden tegen extreme of oneerlijke marktsituaties. Daarnaast leveren we een bijdrage aan een duurzame mondiale voedselvoorziening door de kracht van het Nederlandse agrocomplex te benutten. Denk aan handelsmissies of onze inzet in de Food and Agricultural Organization (onderdeel van de Verenigde Naties).
Bij EIA werken ongeveer zeventig medewerkers, verdeeld over vier teams: team Europees Landbouwbeleid, team EU-conformiteit en Aansturing Uitvoerende Diensten, team Agro-economie en Coördinatie-EU, en team Agribusiness Internationaal en Voedselzekerheid.

Cluster Agro-economie
Het cluster Agro-economie is onderdeel van het team Agro-economie en Coördinatie-EU. We zijn een diverse club van twaalf collega’s en dragen met onze uiteenlopende expertises en achtergronden bij aan een economische veerkrachtige en duurzame landbouwsector. In de volle breedte; zo richten we ons op actuele en uitdagende dossiers als verdienvermogen, handelspolitiek, pachtbeleid, agrofinanciering en de LNV-inbreng in de OESO. Daarnaast denken we gevraagd en ongevraagd mee over de economische aspecten van uiteenlopende vraagstukken binnen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Wat ons kenmerkt? Onze gedrevenheid, open manier van communiceren en brede inzetbaarheid. We hebben allemaal dossiers waarvoor we specifiek verantwoordelijk zijn, maar vragen elkaar regelmatig om mee te denken over thema’s of om taken over te nemen als dat nodig is. Bijvoorbeeld als de politieke en ambtelijke leiding ons vraagt om advies over een actueel vraagstuk. De lijnen in het cluster zijn kort, ook in deze bijzondere tijd. Op dit moment werken we met name vanuit huis, maar ook online weten we elkaar goed te vinden. We doen er alles aan om te zorgen dat jij je snel thuis voelt in ons team.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren. Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Over LNV als werkgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Casper Holl

06-11958673

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker gebiedsgericht agro-economisch beleid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 21 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker gemeenschappelijk landbouwbeleid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) Beleidsmedewerker Duurzame Dierlijke Agro Ketens

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 21 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)