(Senior) beleidsmedewerker directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 2 september Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer DGMI 2019-206
 • Plaatsingsdatum 9 augustus 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Hoe gaan we om met ons milieu? Daar hebben de meeste mensen terecht een opvatting over. Het leeft bij politici, journalisten, bedrijven en burgers. Logisch, want het raakt ons allemaal omdat het een heel (inter)nationaal, actueel en tastbaar onderwerp is. Als je bij de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie werkt, kom je dan ook in een omgeving met veel dynamiek en vooruitgang. En jij bent daar helemaal op ingesteld.

Je krijgt de verantwoordelijkheid én de ruimte om in teamverband bij te dragen aan het verwezenlijken van de prioriteiten waaraan de directie werkt. De medewerkers van het taakveld directieondersteuning staan ieder voor zich, maar zeker ook als team, garant voor de adequate ondersteuning van het management en de medewerkers van de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie (DLCE). Het monitoren van de uitvoering van het managementcontract en het rapporteren aan het managementteam (MT) voor de sturing daarop maken daar deel van uit. En dat is jouw primaire taak als onze (senior) beleidsmedewerker.

Jouw werkzaamheden bestaan uit de volgende bestanddelen:

 • Je bewaakt de planmatige uitvoering van de beleidsopgaven die zijn opgenomen in het managementcontract van de directie. Je stelt daarover rapportages op en je analyseert en adviseert het MT over de ontwikkelingen die je opmerkt. Zicht hebben op het portfolio van de directie, op de ontwikkelingen daarin, en daartoe een effectief netwerk onderhouden zijn dan ook vereist om jouw taak adequaat uit te voeren.

 • Je verzorgt en beheert een ‘rollende’ jaarkalender, zodat de geplande beleidsprestaties tijdig door de taakvelden binnen DLCE worden opgeleverd, en waar nodig eerst ‘aan de voorkant’ voor resultaatgerichte sturing in het MT worden geagendeerd.

 • Je jaagt, samen met de directiesecretaris, de agendering van (strategische) beleidsonderwerpen aan voor bespreking en besluitvorming in het MT, het DT en in de DGMI-staf met de bewindspersoon. Ook adviseer je de directiesecretaris en het MT over de behandeling en programmering daarvan.

 • Je bent belast met de coördinatie en de uitvoeringstaken in het kader van de jaarlijkse begrotingscyclus.

 • Je ‘vertaalt’ de aanschrijvingen vanuit de ondersteunende directie Integrale Bedrijfsvoering IenW (IBI), zodat de voorbereiding van de voorstellen vanuit de taakvelden binnen de directie tijdig en kwalitatief correct tot stand komen.

 • Je coördineert en werkt mee aan de formulering van de bijdragen van de directie aan de jaarlijkse Beleidsagenda.

 • Je verzorgt en redigeert de input voor de artikelsgewijze toelichting op de beleidsartikelen in de begroting van DLCE. Hierbij beoordeel je de geleverde input vanuit de taakvelden en brengt daarover advies uit aan het MT.

 • Je verzorgt, samen met de directiesecretaris, de coördinatie van de parlementaire behandeling van de begroting, de suppletoire wetten en de jaarlijkse verantwoording.

 • Je onderhoudt contact met de afdeling Financiën en Inkoop van IBI waar het gaat om de opstelling en de uitvoering van de Meerjaren Activiteiten Begroting (MAB).

 • Je signaleert aan IBI beleidsontwikkelingen die budgettaire consequenties kunnen hebben.

 • Je organiseert in overleg met IBI het periodiek overleg met de taakvelden over de planning van hun bestedingen (opdrachten en subsidies).

 • Je ondersteunt de coördinatoren die zich binnen DLCE richten op de voorbereiding van de jaarlijkse opdrachten vanuit DLCE aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), aan Rijkswaterstaat (RWS) en aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

 • Je vervangt de directiesecretaris bij diens afwezigheid.

  Binnen DLCE vinden we het belangrijk dat je je ontwikkelt. Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling heeft dan ook onze aandacht.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau en beschikt over politiek-bestuurlijk inzicht.
 • Je weet door jouw analytisch inzicht snel tot de kern van de zaak door te dringen.
 • Je kunt snel onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken en houdt overzicht; je adviezen op de inhoud getuigen daarvan.
 • Je hebt uitstekende redactionele vaardigheden en bent in staat om de door anderen geleverde input tot één lopende en aansprekende tekst te vormen.
 • Je bent goed in het plannen en organiseren van interne processen op het gebied van ondersteuning, sturing en control.
 • Je opereert proactief, doortastend, resultaatgericht, zorgvuldig en stemt goed af.
 • Je insteek is steeds oplossingsgericht, waarbij je de geldende kaders en randvoorwaarden respecteert.
 • Je weet van aanpakken, bewaakt de voortgang en haalt deadlines.
 • Je bent organisatiesensitief en omgevingsbewust.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie (DLCE) werkt aan de volgende beleidsprioriteiten: circulaire economie, maatschappelijk verantwoord inkopen, duurzaam IenW, wet- en regelgeving circulaire economie, verpakkingenbeleid/zwerfafval, agro/landbouw en luchtkwaliteit/geluidhinder. Binnen DLCE zijn de werkzaamheden in taakvelden ondergebracht, waaronder het taakveld directieondersteuning. De leden van het managementteam sturen ieder een aantal taakvelden aan. DLCE telt ruim honderd medewerkers.

Daarnaast wil de directie midden in de maatschappij staan. Dat kan het beste als onze werknemers een weerspiegeling zijn van de veelzijdigheid van deze Nederlandse maatschappij. Het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving vinden we daarom belangrijk. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.

Taakveld directieondersteuning
Het taakveld directieondersteuning faciliteert en ondersteunt de beleids- en beheersprocessen van de directie. Assistentie van het management van de directie vormt ook een belangrijk onderdeel van het takenpakket. Het taakveld is opgebouwd uit beleidsondersteuners, managementassistenten en beleidsmedewerkers die uitvoering geven aan planning-en-controltaken. Het taakveld wordt geleid door de directiesecretaris en telt in totaal vijftien medewerkers.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een goede doorstroming in een schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Vlot, veilig en leefbaar: dat is Infrastructuur en Waterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer B.L.J. Bakker

06 - 15 01 76 05

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw S. Baksoellah

06 - 52 59 68 63

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker milieueffectrapportage luchtvaart

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Projectleider milieueffectrapportage luchtvaart

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker industriële emissies

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)