(senior) beleidsmedewerker Bestuur, Financien en Regio's

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Onderzoek / wetenschap, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 21 september Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer BFR/2021/06
 • Plaatsingsdatum 25 augustus 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Nederland staat aan de vooravond van grote maatschappelijke opgaven. Denk aan de zorg en ondersteuning van hen die daar – al dan niet tijdelijk – op aangewezen zijn om volwaardig mee te kunnen (blijven) doen in de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan de grote woonopgave, het realiseren van voldoende passende woningen, aan de verwezenlijking van het klimaatakkoord, de energietransitie. Dit vraagt om een sterk openbaar bestuur, democratisch gelegitimeerd, met realisatiekracht. Een bestuur dat zich adequaat positioneert in het netwerk van relevante partners. Een bestuur waarop de burger kan vertrouwen. Realisatiekracht vraagt om een intensieve, continue en evenwichtige samenwerking van overheden, waarin de gezamenlijke opgaven centraal staan. Met een goede balans tussen die opgaven en de instrumenten, middelen om deze ook waar te kunnen maken.

Ben jij degene die zich wil inzetten voor de versterking van het Nederlandse openbaar bestuur? Zoek je de uitdaging om samen met de medeoverheden en andere partijen hierin het verschil te gaan maken? Dan is deze vacature mogelijk interessant voor jou.

In deze functie lever je een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en modernisering van de bestuurlijke en financiële verhoudingen. De steeds complexere opgaven waarin overheden samen optrekken, de toenemende noodzaak van meer integrale, gebiedsgerichte keuzes, (zullen) leiden tot nieuwe vormen van samenwerking onderling en met private partijen. Een goed openbaar bestuur impliceert nauwe betrokkenheid van burgers bij keuzes en een sterke lokale democratie.

Jij bent in aanleg flexibel, breed inzetbaar binnen het werkterrein van de directie. Bij indiensttreding zullen meer specifieke werkafspraken met jou gemaakt worden. In deze functie zal je in elk geval, als onderdeel van een breder team, een belangrijke bijdrage leveren aan de (door)ontwikkeling van de kennisfunctie en (verbindende) kennisinfrastructuur in het openbaar bestuur. Het verkrijgen, beheren, verrijken en delen van actuele kennis van het bestuur, de stand van zaken op belangrijke opgaven en voor het bestuur relevante ontwikkelingen zijn van groot belang voor het functioneren van het openbaar bestuur. Het gaat hierbij zowel om de meer strategische kennisvragen voor de langere termijn, bijvoorbeeld de vraag hoe democratische legitimiteit in regio’s te borgen, als de meer operationele kennisbehoefte voor de overheden, bijvoorbeeld kwantitatieve en kwalitatieve monitoring over de voortgang van opgaven in gebieden en de kwaliteit van de dienstverlening.
Naast de inhoud vraagt ook de organisatie van toegankelijke kennis (bijvoorbeeld in de regio) jouw aandacht. Kennis vormt daarbij ook een belangrijke basis voor het systeemleren; het op basis van de uitvoeringspraktijk en casuïstiek optimaliseren van stelsels en regelgeving. Het in goed samenspel versterken van de uitvoering en de dienstverlening aan de burger.
Jij doet jouw werk in nauwe samenwerking met de (koepels van) medeoverheden (VNG, IPO en UvW), andere departementen, directies binnen BZK en andere partners, waaronder de kennisinstellingen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De beleidsdirectie Bestuur, Financiën en Regio’s (BFR) werkt aan goed openbaar bestuur, zodat maatschappelijke en regionale opgaven worden gerealiseerd. Daarbij richten we de bestuurlijke en financiële verhoudingen zo in dat gemeenten en provincies hun taken tijdig en goed kunnen oppakken. BFR bevordert dat er meer interbestuurlijk en interdepartementaal wordt gewerkt aan oplossingen voor urgente maatschappelijke opgaven. Hierbij houden we rekening met sociale, economische en regionale ontwikkelingen.

De afdeling Bestuur en Advisering (B&A) is expert in bestuurlijke vraagstukken, interbestuurlijke relaties en arrangementen die medeoverheden raken en is verantwoordelijk voor het beheer en de
ontwikkeling van het stelsel van bestuurlijke verhoudingen tussen Rijk en medeoverheden. B&A vormt hiermee een belangrijke schakel tussen rijk en medeoverheden en heeft een advies- en kennisfunctie richting medeoverheden en collega departementen. Als beheerder van kaders en wetten over bestuurlijke inrichting werkt de afdeling aan vraagstukken en kennisontwikkeling van regionale en intergemeentelijke samenwerking.

B&A werkt aan de ontwikkeling en modernisering van het interbestuurlijk samenwerken tussen Rijk en medeoverheden maar ook tussen overheden onderling. Hierbij is aandacht voor de aard en
omvang van het takenpakket van gemeenten en provincies, schaalvergroting, taakdifferentiatie en regionale samenwerking. Hierbij komen thema's aan de orde als uitvoeringskracht,
samenwerken als één overheid en herindeling van gemeenten. Een andere kerntaak van B&A is de adviesfunctie op (ingrijpende) beleidswijzigingen en transities die gemeenten en provincies raken.

Directie Bestuur, Financiën en Regio's (BFR)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jan Vermeer

036-50035740

Wilma van Rijt-Veltman

06-27590960

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Financieel beleidsmedewerker

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teamcoach/Teamtrainer bij UBR Personeel| Loopbaan- en Talentontwikkeling

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing bij BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd