Senior Beleidsmedewerker

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Stedebouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 17 augustus
 • Vacaturenummer R&L/2021/09
 • Plaatsingsdatum 22 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

We zoeken een senior beleidsmedewerker met ervaring en ambitie om de positie van ruimtelijk ontwerp binnen het omgevingsbeleid te versterken. Vanuit deze rol geef je uitvoering aan het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp (ARO). Het Actieprogramma stimuleert de inzet van ontwerp voor de urgente en complexe maatschappelijke opgaven.

Het Actieprogramma is dit jaar gestart met een sterk vernieuwde aanpak voor de periode 2021-2024. We zetten hoog in om ruimtelijk ontwerp effectiever en zichtbaarder in te zetten in projecten en programma's. Zo borgen we een centrale rol voor verbeelding, integraal ruimtelijk denken en co-creatie bij de uitvoering van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Het Actieprogramma bevat uiteenlopende activiteiten en producten die we samen met een netwerk van partners realiseren. We presenteren een breed gedragen ontwerpagenda en nodigen nieuwe doelgroepen uit voor een ontwerpdialoog. We zetten in op goed opdrachtgeverschap en een actieve kennisdeling binnen het Rijk en richting andere overheden en maatschappelijke organisaties. Als Rijk hebben we een voorbeeldfunctie waar het gaat om de inzet van ruimtelijk ontwerp voor de grote maatschappelijke opgaven.

De functie biedt de komende jaren volop kansen voor creativiteit, een inspirerende samenwerking met andere organisaties en het ontwikkelen van innovatieve ontwerpmethoden en inhoudelijke bouwstenen voor een duurzame en aantrekkelijke toekomst van Nederland.

Werkzaamheden

De senior beleidsmedewerker die we zoeken verzorgt de volgende taken:
- Als projectleider ben je belast met de coördinatie en uitvoering van een aantal onderdelen van het Actieprogramma:

 •  Het opzetten en organiseren van een Interdepartementaal Platform dat zal bestaan uit netwerkbijeenkomsten en een Learning Community om de ervaringen en resultaten van ontwerpend onderzoek – primair binnen het Rijk – op te halen, breed te delen en inhoudelijk te borgen;
 •  Het opstellen van de Ontwerpagenda; dit nieuwe instrument legt een expliciete verbinding tussen de NOVI prioriteiten en ontwerpopgaven. De Ontwerpagenda geeft tevens een impressie van uitgevoerd ontwerpend onderzoek en vertaald die resultaten naar een aantal onderzoekslijnen. Je bent verantwoordelijk voor de opzet, samenstelling en publicatie van de Ontwerpagenda.

- Je draagt samen met de secretaris van het College van Rijksadviseurs (CRa) zorg voor de interdepartementale coördinatie en afstemming ten behoeve van het CRa-werkprogramma, de uitgebrachte adviezen en de strategische overleggen met DG’s, directeuren en beleidsadviseurs;
- Samen met het ministerie van OCW zijn we verantwoordelijk voor de uitvoering van het Actieprogramma. Binnen het ARO programmateam zorg je voor:

 • De inhoudelijk voorbereiding van de interne en externe overleggen;
 • De aansturing van de website en andere communicatieve activiteiten en producten;
 • Het financieel beheer.

Functie-eisen

Voor deze functie zoeken we een medewerker die:

 • zich uitgedaagd voelt om de positie van ontwerp te versteken ten dienste van een effectieve en integrale aanpak van complexe omgevingsvraagstukken;
 • ervaring heeft met (inter)departementaal projectmanagement en strategische beleidsadvisering;
 • in staat is werkprocessen effectief te structureren en gelijktijdig flexibel is om zich aan te passen aan zich wijzigende omstandigheden;
 • ervaring heeft met ruimtelijk ontwerp of aantoonbare interesse en potentie heeft om de vereiste vaardigheid te ontwikkelen;
 • samenwerkingsgericht, enthousiasmerend, omgevingsbewust en verbindend is;
 • gevoel heeft voor de belangen van onze partners en in staat is constructief samen te werken met andere ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties en bedrijven;
 • resultaat- en oplossingsgericht is en initiatief durft te nemen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het DG Bestuur, Ruimte en Wonen draagt zorg voor een sterk en levendige democratie, een slagvaardig bestuur en voor duurzaam wonen en leven in heel Nederland. Leven in Nederland begint met afspraken waarop je kunt vertrouwen. Met democratische spelregels, die iedereen een gelijke stem geven. Die regelen wie welke besluiten neemt en hoe je macht controleert. Hoe zorg je vervolgens dat plannen zoveel mogelijk mensen – en hun omgeving – ten goede komen? Wat krijgt voorrang als belangen botsen? Wat is gezonde stedelijke groei? En wat is een redelijke huurprijs? Uiteindelijk bespreken we deze vragen vooral in onze eigen wijk, dorp of regio. Daar voelt iedereen zich wel of niet gehoord, ervaren we de energietransitie in huis, beslissen we over windmolens en willen we invloed kunnen hebben op bouwplannen en de toekomst van onze gemeente of regio. Daarbij is het onze taak om altijd over de grenzen van ministeries, gemeenten en provincies heen te kijken: we zijn verantwoordelijk voor een goed samenspel tussen alle onderwerpen, partijen en verantwoordelijkheden. We werken aan ruimte in wet- en regelgeving en maken experimenten mogelijk.

Het DG bestaat momenteel uit de volgende directies: Bestuur, Financiën en Regio’s, Democratie en Bestuur, Ruimte & Leefomgeving, Woningbouw, Wonen, Bouwen en Energie en de programmadirectie Groningen Versterken en Perspectief. Er zijn diverse organisatorische ontwikkelingen in het DG. In de directie R&L zijn onlangs de directies Ruimtelijke Ordening, Eenvoudig Beter (Omgevingswet) en Aan de slag met de Omgevingswet (ADS) opgegaan.

Directie Ruimte en Leefomgeving
Vanaf de prille start op 1 april 2021 werkt de directie Ruimte en Leefomgeving aan een Nederland waar mensen nu en in de toekomst prettig en gezond kunnen wonen, werken en leven. We doen dit door te sturen op een evenwichtige en duurzame verdeling van de schaarse ruimte, waarbij een balans wordt gezocht tussen ruimte bieden aan ontwikkeling en het beschermen en verbeteren van de kwaliteit van onze leefomgeving. We zijn een jonge directie, met veel ambitie. Die ambitie past bij de toenemende roep om meer rijks regie op de inrichting van Nederland. De grote claims op de schaarse ruimte (woningbouwopgave, klimaatadaptatie, energietransitie) dwingen ons tot combineren van opgaves. ‘Wat doen we waar, met wie en wanneer’ zijn belangrijke vragen voor de directie.

De vorig jaar vastgestelde Nationale Omgevingsvisie voeren we uit door nationaal beleid in gebieden in Nederland te concretiseren. Dat doen we met de collega-departementen in het fysieke domein, met de medeoverheden en private en maatschappelijke partners. We prioriteren en combineren de fysieke opgaven. Met de Omgevingswet hebben we het juridisch instrumentarium in huis en dat passen we toe. We werken aan de inwerkingtreding. De GEO-basisregistraties en het Digitaal Stelsel Omgevingswet ontwikkelen we door om beleidsvorming en uitvoering te kunnen versnellen.

Waar kom je te werken
Het betreft een functie bij de directie Ruimte & Leefomgeving, binnen de eenheid ‘Ontwerpen met Beleid’. Deze eenheid is onderdeel van het team NOVI, Interventiestrategieën & Ontwerp. Binnen deze eenheid coördineren we – samen met het ministerie van OCW – de uitvoering van het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp. We coördineren ook zelf de inzet van ontwerpers en ruimtelijk denkers bij projecten en programma’s. Soms initiëren we op eigen initiatief een verkennend onderzoek op uiteenlopende onderwerpen zoals de energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie, verstedelijkingsopgave en de transitie in het landelijk gebied.

De eenheid “Ontwerp met Beleid’ bestaat uit 6 personen. Naast de capaciteit en expertise om ruimtelijk ontwerp in te zetten beschikken we over de mogelijkheden om in eigen beheer GIS- en data-analyses uit te voeren. Ook onderhoudt en ontwikkelt het team kennis en ervaring op het gebied van visuele presentatie en cartografie.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Hans ten Hoeve

06-15017819

Bert Naarding

06-15359569

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend Beleidsmedewerker - Senior Adviseur Informatiebeveiliging bij CISO

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 13 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 14 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur Bedrijfsvoering

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 17 augustus
 • Dienst­verband Detachering