Senior beleidsadviseur toegang maatschappelijke ondersteuning

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 3 oktober Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer VWS22-683(DMO)
 • Plaatsingsdatum 16 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Wil jij de toegang tot zorg en maatschappelijke ondersteuning verder verbeteren? Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Hiervoor bieden gemeenten verschillende vormen van ondersteuning aan mensen die niet in staat zijn om zelfstandig deel te nemen aan de maatschappij. Vanuit deze functie ga jij samen met de gemeenten en andere relevante partijen aan de slag om ambities te realiseren.

Voor het team Samenwerken, toegang en professionalisering zijn we op zoek naar een enthousiaste en ervaren collega die hen/haar/zijn sporen in eerdere functies heeft verdiend. De zorg kent grote uitdagingen, omdat die, als we niets veranderen, op den duur niet meer houdbaar is zowel financieel als qua personeel. Bovendien komt er steeds meer aandacht voor preventie, zowel op het terrein van gezondheid als sociale problematiek. Gemeenten hebben daar een belangrijke taak in en krijgen daarmee een steeds grotere positie in het stelsel van zorg en ondersteuning. De Rijksoverheid werkt samen met gemeenten aan het verbeteren van een integrale toegang in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met het team draag je eraan bij dat gemeenten beter in staat zijn deze rol goed in te vullen, zodat met het oog voor de individuele situatie van de cliënt passende ondersteuning kan worden georganiseerd. Daarnaast ligt er een grote opgave in de verbinding met het toekomstscenario jeugd- en gezinsbescherming. In die beweging werken we samen met gemeenten, lokale teams, Veilig Thuisorganisaties, gecertificeerde instellingen zoals de Raad voor de Kinderbescherming, om de zorg en ondersteuning voor de meest kwetsbare kinderen en gezinnen te verbeteren.

In deze functie draag jij beleidsmatig bij aan het verder verbeteren van de toegang tot zorg en maatschappelijke ondersteuning. De eerste tijd houd jij je vooral bezig met de ontwikkeling van een nauwere samenwerking van de lokale teams en Veilig Thuis (en andere partijen op het gebied van zorg en veiligheid). Dit is met het doel om mensen in een kwetsbare of onveilige thuissituatie beter te helpen.

Wat ga je doen?

“Wat het mooie aan ons werk is, is dat we er door afspraken met gemeenten, partners en clientorganisaties aan bijdragen dat inwoners passende zorg en ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld voor mensen in een onveilige thuissituatie”. – Nanja Flikweert

In de hoofdlijnenbrief Wmo die eind maart 2022 aan de Kamer is gestuurd, heeft de staatssecretaris van VWS een aantal stevige ambities neergezet op het terrein van de toegang, waaronder professionalisering van toegangsmedewerkers en passend beschikken. Dat wil zeggen: meer oog voor maatwerk. De meeste mensen in Nederland kunnen zelfstandig deelnemen aan de samenleving, maar dat geldt niet voor iedereen. De Wmo is erop gericht dat mensen in staat zijn naar eigen vermogen deel te nemen aan de samenleving en is zodoende van groot belang voor mensen die zijn aangewezen op ondersteuning en zorg. Gemeenten bieden verschillende vormen van ondersteuning aan alle mensen die niet in staat zijn om zelfstandig deel te nemen aan de maatschappij. Dat betekent dat we samen met gemeenten en andere relevante partijen aan de slag moeten om de ambities te realiseren.

Alle werkzaamheden rondom de toegang tot de Wmo zijn samengebracht in het team STP en gaan over Samenwerken, Toegang en Professionalisering. Je precieze takenpakket wordt in overleg vastgesteld. Opgaven waar je aan kunt denken zijn:

 • Met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), gemeenten en professionals plannen ontwikkelen om de rol van het lokale team in de gemeentelijke toegang beter vorm te geven;
 • Meewerken aan afspraken tussen het lokale team en de vernieuwing van de jeugd- en gezinsbeschermingsketen;
 • Bijdragen aan afspraken tussen gemeenten en het medische domein (bijvoorbeeld huisartsen en wijkverpleegkundigen) over gezamenlijk indiceren;
 • Met gemeenten en kennisinstituten een plan uitwerken om kennis over specifieke doelgroepen binnen de Wmo beter onder de aandacht te krijgen.

De toegang in de Wmo staat niet op zichzelf. Het werk in de toegang hangt bijvoorbeeld sterk samen met de wijze waarop de sociale basis in gemeenten is georganiseerd. Maar ook met het veiligheidsdomein of zorg die wordt geleverd uit andere zorgwetten, zoals de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Het leuke aan de functie is ook dat je met veel verschillende partijen samenwerkt: van andere departementen (zoals het ministerie van Justitie en Veiligheid) en VWS-directies (zoals Jeugd en Curatieve Zorg) tot gemeenten, Veilig Thuis en professionals die in de gemeentelijke toegang werken. Bovendien wordt nu nagedacht hoe de gemeentelijke toegang anders en beter kan en draag je in deze functie dus bij aan nieuwe beleidsontwikkelingen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Iedereen gezond en wel in een inclusieve samenleving. Dat is waar we als DMO aan werken en dat is ook wat ons bindt. We zijn gedreven ambtenaren die hun vak verstaan en die in hun manier van werken meebewegen met wat de samenleving, de politiek en de ambtelijke leiding van ons vragen. Tegelijkertijd durven we tegenspraak te geven en kritisch te zijn. Samenwerken met gemeenten en onze maatschappelijke partners en op basis daarvan onze bewindspersonen goed adviseren, zien wij als onze corebusiness.

De directie heeft een brede verantwoordelijkheid die voor een belangrijk deel voortvloeit uit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015): het bevorderen van de zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving van mensen die daar door hun beperking zelf (nog) onvoldoende toe in staat zijn. In dit licht creëert DMO de randvoorwaarden voor gemeenten, zorgaanbieders en maatschappelijke organisaties die werken aan het verwezenlijken van deze doelstelling. Al deze partijen werken aan ondersteuning ‘op maat’, rekening houdend met individuele omstandigheden, mogelijkheden en beperkingen van mensen. Die ondersteuning kan heel divers zijn, bijvoorbeeld een hulp in het huishouden, dagbesteding, een rolstoel of een traplift, maar ook opvang vanwege onveiligheid thuis of dakloosheid.

Naast het beleid rondom de Wmo 2015 is DMO ook verantwoordelijk voor een aantal bredere thema’s, zoals de implementatie van het VN-verdrag handicap, eenzaamheid en het beleid voor oorlogsgetroffenen en herinnering WO II.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Talent als basis, diversiteit als kracht

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Fleur Tack, coördinator team Samenwerken

06-21160335

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsadviseur huiselijk geweld en schadelijke praktijken

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker jeugd

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 29 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerkers zorgverzekeringen met focus op eigen betalingen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 4 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd