• Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.914 - €6.317
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Inkoop / verkoop
 • Reageren voor 5 februari Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer 572439
 • Plaatsingsdatum 13 januari 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Adviseert en draagt bij aan de ontwikkeling en uitvoering van inkoopbeleid en de inkooporganisatie door: - het volgen en analyseren van relevante ontwikkelingen op het gebied van inkoop en ondersteunende middelen binnen zowel de (inter)nationale civiele maatschappij als binnen de (inter)nationale krijgsmachtdelen en te adviseren over de bevindingen; - het signaleren van trends en onderlinge verbanden van ontwikkelingen op het inkoopgebied; - het op basis van eigen ervaringen en het bestaande inkoopbeleid aangeven van de wenselijkheid van nieuwe (of aangepaste) beleidsprocedures, -richtlijnen en/of -regelgeving te introduceren of uit te brengen; - het mede-adviseren over de toepasbaarheid van de beleidsinstrumenten op het gebied van inkoop, die op grond van de realisatie van het inkoopbeleid wenselijk dan wel noodzakelijk wordt geacht met het doel om een proces van verbetering in gang te zetten en te continueren, waarbij (praktijk)ervaringen en inkoopbeleid optimaal op elkaar zijn afgestemd. Als de inrichtingsverantwoordelijke Inkoop voor heel Defensie is functionaris verantwoordelijk voor de validiteit van het toegewezen procesmodel en de hieraan verbonden kaders en de transparantie van het overleg en van de planningen en rapportages, door: - het toezien op de validiteit van proces- en gegevensmodellen; - het ontwikkelen van proces- en gegevensmodellen op inrichtend niveau conform het belijden van de regelgeving; - het afstemmen met andere procesmodelhouders; - het deelnemen aan het overleg met procesmodelhouders; - het adviseren t.a.v. wijzigingsvoorstellen (BR) van andere inrichtingsverantwoordelijken; - het organiseren en leiden van het overleg met procesmanagers en - het formuleren van wijzigingsvoorstellen (BR). Als de inrichtingsverantwoordelijke voor Defensie is hij/zij bevoegd tot: - het beoordelen van wijzigingsvoorstellen van andere inrichtingsverantwoordelijken en het hieromtrent adviseren van de beleidsverantwoordelijke; - het initiëren van wijzigingsvoorstellen richting de beleidsverantwoordelijke; - het organiseren en leiden van het overleg met procesmanagers; - het beoordelen van wijzigingsvoorstellen van procesmanagers (binnen de proceskaders).

Opleidingen: Je hebt een academische opleiding afgerond; Inkoopopleiding/-kennis op minimaal tactisch niveau. Kennis en ervaring: Kennis van het inkoopproces van Defensie; Kennis van en ervaring met het Europees aanbestedingsrecht en vaardigheid hieromtrent adviezen uit te brengen; Kennis van juridische, commerciële en bedrijfskundige ontwikkelingen binnen het inkoopvak; Kennis van de Defensieorganisatie, de politiek-militaire organisaties waarvan Nederland deel uitmaakt en de inkooporganisatie van de Defensie in het bijzonder; Ruime en diepgaande kennis van het inkoopbeleid en inzicht in de samenhang met andere beleidsterreinen; Ruime kennis van en inzicht in de opzet en functionaliteit van de geautomatiseerde inkoopondersteunende informatievoorziening binnen de Defensie; Goede beheersing van de Engelse taal; Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; Goede contactuele vaardigheden en kunnen omgaan met belangentegenstellingen; Constructief kritisch in combinatie met pragmatische aanpak. Goed ontwikkeld analytisch denk- en werkvermogen om de complexe verscheidenheid aan inkoopproblematiek snel te doorzien en te begrijpen; Grote mate van zelfstandigheid, initiatief, flexibiliteit, creativiteit; Grote mate van stabiliteit en integriteit; Je hebt ervaring in één of meerdere inkoopfuncties. Competenties: analyseren, beïnvloeden, creatief, netwerken, omgevingsgericht, organisatiegericht, plannen en organiseren.

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €4.914 Max. €6.317 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%. Het Ministerie van Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Indien u op voorhand niet beschikt over het juiste veiligheidscreeningniveau dient u er rekening mee te houden dat een veiligheidsonderzoek onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Hybride werken is mogelijk.

Defensie is een organisatie waarin integriteit en professionaliteit voorop staan. De manier waarop de medewerkers van Defensie met elkaar behoren om te gaan staat omschreven in de Gedragscode Defensie. De gedragscode vormt de basis van wat Defensie onder integriteit verstaat. Als organisatie vinden wij het belangrijk dat nieuwe medewerkers op de hoogte zijn van de gedragscode Defensie. Meer informatie hierover is te vinden via: https://www.defensie.nl/onderwerpen/integriteit.

Het ministerie van Defensie zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht binnen de Directie Aansturen Operationele Gereedheid (DAOG) van de Defensiestaf (DS) van de Bestuursstaf (BS).

De DAOG heeft tot doel om namens de CDS (Commandant der Strijdkrachten) te zorgen voor de aansturing van de operationele gereedheid van de krijgsmacht. Dit doet DAOG door binnen de beleidskaders actief te sturen op personele gereedheid, materiële gereedheid en de geoefendheid en door daar waar nodig facilitair te zijn naar de defensieonderdelen.

De Defensiestaf (DS) is sinds de introductie van de Topstructuur en het nieuwe Besturingsmodel (Aanwijzing SG-002) verantwoordelijk voor de integrale aansturing van de uitvoering en de inrichting van uitvoerende processen voor de procesdomeinen operatien, personeel, materieel, IT, vastgoed, inkoop en beveiliging.
Daarnaast draagt de DS bij aan beleidsontwikkeling en is zij verantwoordelijk voor het integraal toetsen van beleid op uitvoerbaarheid en het opstellen van behoeftestellingen voor militaire capaciteiten.

De aansturende rol is niet nieuw voor de DS, de inrichtingsverantwoordelijkheid wel. De DS is inrichtingsverantwoordelijk voor de processen van gereedstelling, inzet, de ondersteunende processen en de inrichting van deze processen in de bedrijfsvoerings-systemen.

Om invulling te kunnen geven aan de nieuwe taken en verantwoordelijkheden van de Commandant der Strijdkrachten (CDS), bevindt de DS zich in een transitiefase die op termijn moet resulteren in een nieuwe organisatiestructuur. Binnen de Directie Aansturen Operationele Gereedheid (DAOG) van de DS, zijn voor de verschillende procesdomeinen en ketens Thematische Werkverbanden (TWV¿n) opgericht. In deze werkverbanden wordt per domein/keten gewerkt en onderzocht wat de beste organisatievorm is om de Defensieonderdelen aan te sturen en invulling te geven aan de inrichtende rol en het toetsen van beleid op uitvoerbaarheid.

Informatie over de afdeling
De werkzaamheden worden verricht binnen het Thematisch Werkverband (TWV) Inkoop en Afstoting. Het TWV Inkoop en Afstoting valt hiërarchisch onder de Afdeling Materieellogistiek (Matlog) i.o. van de DAOG en bestaat uit 2 functieplaatsen. Naast het TWV Inkoop en Afstoting bestaat de afdeling Matlog i.o. uit het TWV Systeem- en Ketenlogistiek (Slog/Klog) (12 functieplaatsen) en de Monitor Munitiedomein (MMD, 2 functieplaatsen), die specifiek gericht is op verbeteringen in het munitiedomein. Het hoofd van de Afdeling Matlog i.o. legt verantwoording af aan de souschef Materiële Gereedheid.

Ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Uitvoeringscommando en de Defensie Materieel Organisatie.

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het Defensie Uitvoeringscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO) lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft ongeveer 50.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mariëtte Schijen

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werving & selectie

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur IV

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur transport

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur facilitair

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd