(Senior) Adviseur gebiedsprocessen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.825
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch, Agrarisch, Natuur / milieu, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 30 mei Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer GDGNVLG20220508_1112
 • Plaatsingsdatum 12 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Vrijwel dagelijks gaat het in het nieuws over de klimaat- en stikstofcrises: uitdagingen die om een herinrichting van Nederlandse gebieden vragen. Als (senior) adviseur bij de regieorganisatie voor de transitie van het landelijke gebied, lever jij een bijdrage aan deze maatschappelijke opgave. Door jouw advies over gebiedsprocessen bevorder je de resultaten van het Rijk, provincies en andere overheden.

De provincies stellen voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied diverse gebiedsplannen op. Jij helpt bij de totstandkoming van die plannen door te adviseren bij brede vraagstukken die gebiedsoverstijgend zijn. Dit kunnen zowel inhoudelijke als procesmatige vraagstukken zijn of vragen over verschillende domeinen. Denk aan financiering, rechtmatigheid, ruimtelijke ordening, bestuurlijke afspraken of sociaaleconomische effecten in een gebied.

Je groeit snel uit tot specialist op verschillende vraagstukken. Vanuit die rol lever je een bijdrage aan de integrale beoordeling van de gebiedsplannen en vervolgens draag je bij aan de realisatie ervan. Bij het uitwerken of verder brengen van een oplossing betrek je de omgeving en organiseer je draagvlak met het oog op uitvoerbaarheid en uitvoeringsbereidheid. Je bijt je vast in complexe situaties of onderwerpen, wetende dat er verschillende perspectieven en belangen spelen. Als de situatie erom vraagt initieer je verdiepend of toepassingsgericht onderzoek, dat je ook (mee) aanstuurt. Zo’n onderzoek wordt via het programmabureau of de kennisfaciliteit van de regieorganisatie in gang gezet.

Wat jouw baan uniek maakt? Je gaat aan de slag bij de regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied dat specifiek opgericht is voor de huidige uitdagingen. In deze omgeving krijg je de kans om te pionieren en bij te dragen aan de nieuwe werkwijzen en cultuur in de organisatie.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de regie organisatie wordt het programmabureau opgebouwd, dat zal functioneren als het eerste aanspreekpunt voor provincies en mede overheden met betrekking tot de gebiedsplannen (gebiedsprogramma's). Hiervoor richten we vijf landsdelen teams op, die gaan deelnemen aan de gebiedsprocessen, oren en ogen zijn in het gebied en zorgen voor een feedback loop tussen de opstelleers van de gebiedsplannen en de beleidsmakers bij het Rijk. Dit vraagt een rol als partner in het gebiedsproces, maar ook een stevige rol voor het uitdragen én het bewaken van de landelijke opgave en de naar provincie en regio vertaalde doelen.

Het programmabureau zorgt er daarnaast ook voor dat er een integrale beoordeling plaatsvindt van de ingediende gebiedsplannen of daarop volgende plannen of uitwerkingen. Hiervoor wordt geschakeld met verschillende Rijks brede en externe expertise, zoals de ecologische autoriteit die momenteel wordt opgericht.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

In de geschiedenis hebben we de inrichting van Nederland meermaals aangepast aan de uitdagingen van de tijd. Door de stikstof- en klimaatcrisis staan we de komende jaren opnieuw voor zo’n historisch grote uitdaging. We moeten de natuur versterken en daarbij nieuw perspectief creëren voor toekomstbestendige landbouw en andere ruimtelijke functies, zoals wonen, verkeer en industrie. Dat kan door de stikstofuitstoot omlaag te brengen, de natuur en waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave te halen.

Hóe we alle doelen het beste kunnen halen, verschilt van gebied tot gebied. Boeren en andere grondgebruikers, bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden zullen in gesprek met elkaar bepalen wat de lokale mogelijkheden zijn, binnen de schaarse ruimte. Dit leidt onvermijdelijk tot moeilijke keuzes en vraagt een bijdrage van alle sectoren. Specifiek voor de bedrijfsvoering van agrariërs kunnen in sommige gebieden de gevolgen ingrijpend zijn. Innovatie, extensivering, verplaatsing, en combinaties daarvan, maar ook stoppen van een bedrijf zijn mogelijke oplossingen. Bij het vinden en uitvoeren van de oplossing wil de overheid volop steun geven en ook perspectief bieden aan de landbouw.

Overheden en samenleving zullen in elk gebied intensief samenwerken. Om dit goed te doen, wil het ministerie van LNV zijn organisatie verder versterken. We zijn daarom op zoek naar een flink aantal nieuwe collega’s, met verschillende achtergronden, ervaringen en expertises. Werken aan deze transitie in het landelijk gebied biedt je de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan een grote maatschappelijke opgave.

Om de grote opgaven in het landelijk gebied mogelijk te maken en de uitvoering via gebiedsgericht werken te versterken wordt een regieorganisatie opgericht. De missie van de regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied (werktitel RTLG) is: “Rijk, provincies en andere overheden in staat te stellen te komen tot een succesvolle en slagvaardige uitvoering van de transitie van het landelijk gebied volgens de in Nationaal programma Landelijk Gebied opgenomen doelen”.

RTLG is een onderdeel van het ministerie van LNV. In RTLG en in de opdrachtverlening aan RTLG werken Rijk en provincies nauw samen, omdat de één niet zonder de ander kan om tot resultaat te komen. In RTLG komen twee rollen samen: een partnerrol (gericht op samenwerking tussen de overheden en andere belangrijke spelers) en een regierol (sturend op doelrealisatie op basis van gemeenschappelijk bepaalde kaders).

RTLG schakelt zo tussen beleid en uitvoering. De regieorganisatie is nog volop in opbouw en zal zich blijvend kenmerken door flexibiliteit omdat we lerend en adaptief werken.
RTLG wil een mix van competenties en ervaring van rijk en regio aan zich te binden. Daarom zijn wij op zoek naar kandidaten met ervaring met provinciale gebiedsplannen- en processen.

Over LNV als werkgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marieke Mossink

06-21717012

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) Coördinator Gebiedsprocessen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Planoloog

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Gebiedsadviseur transitie landelijk gebied

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)