• Rotterdam
 • Master/doctoraal
 • 4 uur
 • €6.640 - €9.310 (bruto)
 • Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Solliciteer voor 27 juni 2024 Nog 8 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • 5 werkplekken
Kenmerk: BD24/ATKM/240347, Plaatsingsdatum: 12 juni 2024

De Raad van Advies heeft een adviserende rol ten aanzien van het geheel van de werkzaamheden en organisatie inrichting en ontwikkeling van de ATKM. Van haar wordt verwacht dat zij gevraagd en ongevraagd advies geeft over onder andere:

 • strategische thema’s en meerjarenplanning.
 • de doorontwikkeling van de ATKM.
 • het (ontwerp) jaarplan voor komend jaar
 • het (ontwerp) jaarverslag en de (ontwerp) financiële jaarverantwoording
 • de omgang met de sector en met andere private stakeholders
 • de omgang met publieke stakeholders en minister(s).

De Raad van Advies overlegt drie a vier keer per jaar met de bestuursvoorzitter en eventueel met andere leden van het bestuur.
De agenda van de Raad van Advies wordt in samenspraak met de bestuursvoorzitter bepaald. De Raad van Advies kan ongevraagd agendapunten aandragen.
De Raad van Advies rapporteert aan de bestuursvoorzitter.
De bestuursvoorzitter gaat in het jaarverslag van de organisatie in op de bevindingen van de Raad van Advies en de opvolging van de adviezen.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Autoriteit online terroristische en kinderpornografisch materiaal

De ATKM (Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal) is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) dat zich richt op het tegengaan van de verspreiding van terroristische online inhoud (TOI) en kinderpornografisch materiaal (KP) op het internet. De grondslag hiervoor vormen de Verordening (EU) 2021/784 inzake het tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud, de Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud en de nog aan te nemen (nationale) Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal.

De ATKM kan aanbieders van hostingdiensten bevelen online materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken, verplichten maatregelen te nemen die de verspreiding tegen gaan en sancties opleggen. Waar mogelijk werkt de ATKM samen met de internetsector. Deze samenwerking is veelomvattend: informatie, preventie, detectie en technieken voor snelle en effectieve verwijdering van illegale uitingen op internet.
De ATKM wordt (collegiaal) bestuurd door de Raad van Bestuur (Rvb), bestaande uit een voorzitter en twee leden.

De ATKM heeft een duidelijke opdracht – het snel en effectief laten verwijderen van specifieke illegale online content. Daar komen juridische, maatschappelijke, technische, (bedrijfs)economische en bestuurlijke aspecten bij kijken. Het bestuur is verantwoordelijk voor de casuïstiek, d.w.z. de beoordeling of specifiek materiaal wel of niet zou moeten worde verwijderd. Daaronder liggen keuzes met betrekking tot de visie, de koers en de strategie van de ATKM. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de bescherming van grondrechten in het online domein enerzijds en het stellen van normen anderzijds. Bij het maken van deze keuzes vindt het bestuur het belangrijk zich te laten adviseren door een Raad van Advies op strategisch niveau die beschikt over ervaring en expertise op voor de ATKM relevante terreinen, zoals ICT, toezicht en grondrechten.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Autoriteit online terroristische en kinderpornografisch materiaal nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Sr. Specialist signaleren online terroristisch en kinderpornografisch materiaal

Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM)
 • Rotterdam
 • Universitair oude stijl
  Universitair Master
 • 36
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)

Technische Osint Specialist – TOI & KP

Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM)
 • Rotterdam
 • Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 12,schaal 13
  €4.691 - €7.747 (bruto)

Specialist detectie/Osint

Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM)
 • Rotterdam
 • HBO oude stijl
  Bachelor - HBO
 • 36
 • schaal 10
  €3.404 - €5.389 (bruto)