Projectleider verbetering kwaliteit rapporten van bevindingen

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 1.5 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie, Agrarisch
 • Reageren voor 23 augustus Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20220722_12
 • Plaatsingsdatum 2 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Onze toezichthouders binnen de directie Keuren houden toezicht bij onder andere slachthuizen en op het transport van levende dieren bij aankomst op een verzamelcentra of slachthuis. Bij dit toezicht letten zij erop dat bedrijven zich houden aan de regels met betrekking tot dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid. In de meeste gevallen gaat dit goed, maar het komt ook voor dat bedrijven zich hier niet aan houden. Afhankelijk van de situatie en de professionele inschatting van de toezichthouder, wordt een rapport van bevindingen opgemaakt. Hierin wordt door de toezichthouder beschreven wat de constatering is en welke wet- en regelgeving geschonden is. Dit rapport vervolgt daarna het juridische proces via een aantal stappen door verschillende afdelingen. Achtereenvolgens worden de rapporten beoordeeld, de juiste systemen gevuld en wordt een passende maatregel opgelegd aan het bedrijf en worden eventuele beroeps-en bezwaarprocedures afgehandeld.

Als Projectleider rapporten van bevindingen ligt jouw uitdaging in het verder professionaliseren van dit proces. Hoe kunnen we de kwaliteit van de rapporten van bevinden verbeteren en wat is hiervoor nodig en hoe kunnen we het vervolgtraject efficiënter inrichten? Dit zijn vragen waar jij als projectleider mee aan de slag mag gaan. Ben jij de projectleider die energie geeft, mensen verbindt en resultaat gericht is? Heb jij inzicht in (juridische) processen en is jouw focus het verbeteren hiervan? Dan zijn wij bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op zoek naar jou!

Voor de directie Keuren en specifieker voor het Programma Optimalisatie Toezicht binnen de directie Keuren zijn wij op zoek naar een ervaren projectleider dit het juridische proces begrijpt, mogelijkheden voor verbetering ziet en zorgt dat de doorlooptijden worden verkort. Je werkt hiermee samen met alle afdelingen die hier een rol in spelen.

Je wordt geplaatst in het team Interventiebureau Dier van de afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning, maar werkt via een programma, wat afdelingsoverstijgend werkt. Binnen dit programma vallen diverse projecten die gericht zijn op het (door)ontwikkelen, uitwerken en het implementeren van vraagstukken die raken aan het interventiebeleid.

Wat ga je doen?
Om de effectiviteit van de maatregelen te vergroten is het van belang om de doorlooptijden zo kort mogelijk te houden. Dit start bij een kwalitatief goed rapport van bevinding en een efficiënte werkwijze om alle vervolgstappen te doorlopen. De NVWA ziet dat hier verbetering in mogelijk is en pakt dit projectmatig aan.

Het project rapporten van bevindingen is in voorbereiding en er zijn een aantal deelprojecten benoemd die een plek moeten krijgen. Als overkoepelend projectleider zorg jij ervoor dat er samenhang komt tussen de deelprojecten en in de manier waarop we het proces gaan verbeteren. Je weet verbindingen tot stand te brengen en zorgt ervoor dat de juiste mensen zowel vanuit Keuren zelf als vanuit andere delen van de organisatie aan boord zijn. Dat doe je samen met jouw opdrachtgever die jou helpt bij het bereiken van de doelen en waar je vragen aan kunt stellen, als het gaat om de kwaliteit of planning van het project.

 • Je bent zowel verantwoordelijk voor de ontwerp- en voorbereidingsfase van het project als de realisatie en nazorgfase van het project.
 • Je organiseert samen met jouw projectteam, een goed werkend geheel, waar er regelmatig projectteam overleggen zijn en waarbinnen inhoudelijke, maar ook procedurele vraagstukken bij de hand worden genomen.
 • Verder coach en ondersteun je jouw deelprojectleiders en helpt ze daar waar nodig. Verder voer je werkoverleggen en lever je management- en sturingsinformatie.
 • Samen met de programmamanager en de opdrachtgever overleg je hoe het gaat met de voortgang van het project. Dit is ook gelijk een moment om te borgen dat er een goede aansluiting is met andere projecten binnen en eventueel buiten het programma Optimaliseren Toezicht.

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor:

 • Het binnen de afgesproken tijd en kwaliteit, opleveren van de vooraf gestelde doelen van het gehele project.
 • Aansturing van het projectteam.
 • Collega’s op te zoeken voor inhoudelijke kennis en afstemming.
 • Tijdig knelpunten en dilemma’s te signaleren en agenderen.

Als projectleider werk je niet alleen. Je houdt rekening met en hebt aandacht voor relevante ontwikkelingen binnen de NVWA en neemt deze indien nodig mee in jouw project.

Als je op zoek bent naar een projectleidersrol waar de weg nog niet is geplaveid en waar je wezenlijk kan bijdragen aan een van de belangrijkere taken van een toezichthouder, dan nodigen we je graag uit om te solliciteren.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Keuren is verantwoordelijk voor het uitvoeren van en toezien op verplichte controles voor, tijdens en na de slacht van dieren, het houden van toezicht in het verlengde hiervan, het afgeven van export-certificaten, het afhandelen van verdenkingen en uitbraken van aangifteplichtige dierziekten en het uitvoeren van importcontroles.

De directie Keuren bestaat uit twee divisies: de divisie Veterinair & Import, die zich richt op de uitvoering van bovenstaande taken en de divisie Ontwerp & Dienstverlening, die zich richt op de ontwikkeling, de planning en het bewaken van kwaliteit en uniformiteit ten behoeve van de uitvoering van deze taken.

Meer over jouw toekomstige Afdeling:
De afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning (O&O) bestaat uit 5 teams: team Slachtplaatsen, team Levend Vee, team Import, team Export en het team Inventiebureau Dier.
Binnen de afdeling O&O houden we ons bezig met het ontwerpen, inrichten en evalueren van toezicht voor verschillende doelgroepen. Hierbij wordt projectmatig gewerkt volgens de handhavingsregiecyclus (plan-do-check-act). Ten behoeve van het toezicht op naleving, verplichte controles en uniformiteit van werken, worden onderzoeken uitgevoerd (naleefmeting, evaluatie, marktverkenning), worden nieuwe werkwijzen ontwikkelt, wordt het werk voor de uitvoering voorbereid en worden evaluaties uitgevoerd.
Dit vraagt medewerkers die zich blijvend ontwikkelen, analytisch en reflectief zijn en flexibel inzetbaar zijn. De afdeling borgt zo de kwaliteit en consistentie van de keuringswerkzaamheden en het toezicht. We dragen zo ook bij aan kennismanagement en advisering binnen en buiten de NVWA.

4 teams hebben een meer beleidsmatig rol, waarbij zij verantwoordelijk zijn voor de regiefunctie van de domeinen Vleesketen en voedselveiligheid, Dierenwelzijn en Diergezondheid, Export en Import. Daarnaast is het Interventiebureau Dier met name ondersteunend en uitvoerend. Ondersteunend aan het juridische proces, waarin zij rapporten van bevindingen vanuit de uitvoering toetsen en doorzetten naar de volgende afdeling en ondersteunend aan het retributieproces, waarin zij ook een toetsende rol hebben. Daarnaast ziet er een cluster wat administratieve controles uitvoert in het kader van de transportverordening.

De beleidsterreinen die vanuit de afdeling O&O behartigd worden richten zich op EU-erkende bedrijven waar het eerste stadium van de productie, verwerking en distributie van vlees plaatsvindt, zoals slachthuizen, wildbewerkingsinrichtingen, uitsnijderijen en koel- en vrieshuizen die vers vlees opslaan. Er worden zowel levende, als geslachte keuringen uitgevoerd, er wordt toezicht gehouden op de voedselveiligheid, het dierenwelzijn en diergezondheid en er worden zo nodig interventies uitgevoerd. Daarnaast richten we ons op primaire bedrijven en verzamelcentra t.b.v. dierenwelzijnsissues en diergezondheid. Ook worden incidenten op het gebied van voedselveiligheid, dierenwelzijn en/of diergezondheid en verdenkingen en uitbraken van aangifteplichtige dierziekten afgehandeld.

Het domein Export richt zich op het certificeringproces voor export van dieren en dierlijke producten naar landen buiten de EU. Dit omvat het gehele proces vanaf de vraag voor export van een product via het onderzoeken van de mogelijkheden hiertoe en het ontwikkelen van nieuwe certificaten tot het uitgeven van exportcertificaten.
Het domein Import richt zich op controle van dieren, producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten, hooi en stro, samengestelde producten, levensmiddelen van niet dierlijke oorsprong en plastic keukengerei, afkomstig uit derde landen. Het betreft controles bij invoer in- en doorvoer door de Europese Unie op basis van EU-regelgeving. Deze controles worden uitgevoerd in aangewezen grenscontroleposten, controlepunten anders dan een grenscontrolepost en erkende entrepots. Ook vindt controle plaats bij en wordt. Onder het domein import vallen tevens aanlandkeuring van vis en controle van gezelschapsdieren en passagiersbagage op plaatsen van binnenkomst.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, we nemen het als vanzelfsprekend. En als dat niet zo is, is het land in rep en roer. En terecht. We zijn tenslotte een geciviliseerd en welvarend land.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers een hele toer is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toe ziet. Want veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat is de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving. Zo houden we de risico’s klein.

Wat doet de NVWA?
Het werkterrein van de NVWA is breed. Daarom kijken wij scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken en communicatie stimuleren we ondernemers zich aan de regels te houden. Zij moeten hun zaken goed op orde hebben, zodat gezondheid, veiligheid en kwaliteit voor mens, dier en natuur voortdurend verzekerd is.
Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als de handelspositie van Nederland.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bestaat uit vier directies: Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Emmy Hendriks, Teamleider Interventiebureau Dier

06-11041947

Mohamed Adoui, Programmamanager

06-21484198

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Enthousiaste senior inspecteur Dierenwelzijn Levend Vee (dir. Keuren)

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Enthousiaste adviserende inspecteur met beleidservaring

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Projectleider Management- en Teamontwikkeling

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd