Projectleider gemeentefinanciën

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.367 - €7.237
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 23 januari Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer BFR/2021/13
 • Plaatsingsdatum 8 december 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Nederland staat de komende jaren voor grote opgaven zoals op het gebied van klimaat, woningbouw, de energietransitie en in het sociaal domein. Om deze het hoofd te bieden is intensieve en evenwichtige samenwerking nodig tussen het Rijk en de medeoverheden (gemeenten, provincies en waterschappen), waarbij oog is voor alle betrokkenen. Dit vraagt dat Rijk en medeoverheden zich positioneren in en verbinden met het netwerk van relevante partners en dat medeoverheden bestuurlijk en financieel voldoende zijn toegerust.

We zijn op zoek naar iemand die graag met medeoverheden en andere partijen wil meepraten en denken over de bredere context van de financiële verhoudingen met daarbij in het bijzonder aandacht voor de algemene en gebiedsgerichte financiering van gemeenten en provincies. Heb jij die ambitie en ervaring in het aansturen van kwantitatieve programma's en projecten met een aanzienlijke financieel inhoudelijke complexiteit, het door vertalen van onderzoeksuitkomsten naar beleidsadviezen en het zorgen voor draagvlak in een veld waar belangen soms tegengesteld zijn? Dan is deze vacature mogelijk interessant voor jou. Verder verwachten we dat je een rol speelt in de aansturing en het begeleiden van collega's die samen met jou aan de verschillende projecten werken.

Het komend jaar zal in deze functie de nadruk liggen op het belang dat de beschikbare financiële middelen op een goede wijze over gemeenten worden verdeeld, met daarbij oog en oor voor regiospecifieke problematiek. De afgelopen jaren is hiertoe het nodige onderzoek en voorwerk gedaan. Er ligt nu een voorstel voor een nieuw algemeen verdeelmodel. De volgende stap is de implementatie: hoe te zorgen dat het model goed landt in de praktijk, welk aanvullend onderzoek is nog nodig, het monitoren of het model doet wat het moet doen etc. Dit algemene verdeelmodel is niet geschikt voor regiospecifieke problematiek. Daarom zal dan ook in nauwe samenwerking met anderen binnen en buiten de directie worden bekeken hoe gebiedsgerichte vraagstukken succesvol kunnen worden aangepakt.

De functie vraagt naast analytische vaardigheden en politiek bestuurlijke sensitiviteit ook het constructief kunnen samenwerken met onder andere gemeenten en provincies en hun koepels (VNG en IPO), en te kunnen verbinden, ook bij tegengestelde belangen.

Samenwerking met de collega's van andere departementen is een belangrijk onderdeel van je werkpakket. In het bijzonder werk je nauw samen met de collega's van het ministerie van Financien.

Je komt te werken in een deskundig en collegiaal team, waarin de mensen gericht zijn op samenwerken, naar elkaar omkijken en als het nodig is iedereen een stapje harder loopt.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De beleidsdirectie Bestuur, Financiën en Regio's (BFR) werkt aan goed binnenlands bestuur, waar taken tijdig en goed worden vervuld en maatschappelijke en regionale opgaven worden gerealiseerd. Daarbij is het uitgangspunt de bestuurlijke en financiële verhoudingen zo in te richten dat deze zo goed mogelijk zijn toegesneden op economische, maatschappelijke en regionale ontwikkelingen. BFR wil bevorderen dat er meer interbestuurlijk en interdepartementaal wordt gewerkt aan oplossingen voor urgente maatschappelijke opgaven.

Binnen de directie BFR is de afdeling Bekostiging Binnenlands Bestuur (BBB) verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van het stelsel van financiële verhoudingen tussen Rijk en medeoverheden.
Gemeenten en provincies zorgen voor een leefbare omgeving voor Nederlanders door zorg in het sociaal domein te regelen, wegen te onderhouden, afval op te halen, paspoorten te verstrekken en tal van andere voorzieningen te bieden. Dit kunnen zij alleen met een passend financieel arrangement. De afdeling BBB is expert in (economische) vraagstukken en financiële arrangementen die medeoverheden raken.

BBB is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van het stelsel van financiële verhoudingen tussen Rijk en medeoverheden. Als fondsbeheerders van het gemeente- en provinciefonds (samen ca. € 32 miljard) stelt BBB de begrotingen en circulaires op en werkt aan verdeelvraagstukken, het onderhoud van de fondsen, kennisontwikkeling en data- en informatievoorziening. De taken van de afdeling BBB hebben nauwe raakvlakken met de dossiers van andere afdelingen binnen de directe, maar ook daarbuiten. Er wordt dan ook intensief samengewerkt met de andere afdelingen van BFR en collega's binnen het DG BRW, met de directie Financieel-Economische Zaken van BZK en daarnaast met het ministerie van Financiën als medefondsbeheerder.

BBB werkt volop aan de ontwikkeling en modernisering van het stelsel van financiële verhoudingen tussen Rijk en medeoverheden. Hiervoor wordt in (inter-)nationaal verband de financieringsbehoeften en ontwikkelingen gevolgd. Hierbij is aandacht voor aard en omvang van het takenpakket van gemeenten en provincies, schaalvergroting, taakdifferentiatie en regionale samenwerking. Ook neemt het vraagstuk van de financiering van het sociaal domein bij gemeenten een prominente plaats in.

Een andere kerntaak van BBB is het onderhoud en de doorontwikkeling van het gemeentelijk en provinciaal belastinggebied. BBB volgt actief de fiscale dossiers en de effecten van fiscaal beleid (ook vanuit Europa) voor decentrale overheden, zoals leges, onroerendezaakbelasting, provinciale opcenten, BTW, WOZ en parkeerbelastingen.

Beleidsdirectie Bestuur, Financiën en Regio's (BFR)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marianne van den Berg, afdelingshoofd

06-29978205

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) beleidsmedewerker/ Dealmaker

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 24 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker lokale heffingen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker/ Dealmaker S11

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 24 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd