• Den Haag
 • Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • €5.359 - €7.834 (bruto)
 • Onderzoek / wetenschap, Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 5 juli 2024 Nog 10 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: PBL 24-022, Plaatsingsdatum: 6 juni 2024

Het Planbureau voor de Leefomgeving verzorgt – samen met enkele andere kennisinstellingen – de monitoring en evaluatie van het beleid voor stikstofreductie en natuurverbetering. Als leider van dit programma ben je zowel procesmatig als inhoudelijk verantwoordelijk voor de monitoring en evaluatie. Je zorgt voor duidelijke en integrale rapportages over het gevoerde stikstof- en natuurbeleid en de verwachte effecten daarvan. Om dat mogelijk te maken werk je nauw samen met een team van projectleiders binnen en buiten het PBL.

Wat ga je doen en wat heb je daarvoor nodig?

Met jouw uitstekende managementvaardigheden weet je het programma effectief te coördineren. Je hebt daarbij een scherp oog voor inhoud, proces, kwaliteit en tijdigheid, maar natuurlijk ook voor de menselijke aspecten van het teamwerk. Samen met een projectsecretaris zorg je voor een duidelijke en prettige project- en processtructuur.

Je richt je op de ontwikkeling van een adequate systematiek om het beleid te evalueren. Samen met projectleiders van het PBL en andere kennisinstellingen werk je aan kwalitatief hoogwaardige publicaties waarin je periodiek inzicht geeft in de effecten van het beleid op de leefomgeving, de sociaal-economische effecten en de doelmatigheid van het beleid. Ook anticipeer je met hen op relevante politieke, maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen. In het werk en de publicaties houd je rekening met de positie en cultuur van de partner-kennisinstellingen. Dit vereist van jou inhoudelijke kennis, een op samenwerking gerichte attitude, resultaatgerichtheid, politiek-bestuurlijke sensitiviteit, organisatorische vaardigheden, sterke communicatieve vaardigheden en stressbestendigheid.

Voor het programma ‘Evaluatie stikstof- en natuurbeleid’ zijn de Omgevingswet en de Wet Stikstofreductie en natuurverbetering een belangrijk beleidsmatig kader. Daarnaast zijn de concrete instrumentering en uitvoering van het beleid belangrijke vertrekpunten binnen het onderzoek.

Meer over de functiegroep Senior Wetenschappelijk Medewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De sector Water, Landbouw en Voedsel (WLV) voert strategisch onderzoek uit om beleidsmakers, politici en de samenleving te voorzien van inzichten die helpen bij het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen in het landelijk gebied. Ons onderzoek beslaat diverse aspecten van de landbouw en de voedselproductie. Daarnaast doen we onderzoek naar de nationale en mondiale waterproblematiek rond waterbeschikbaarheid, klimaatverandering en watervervuiling.

We monitoren de huidige situatie, evalueren het beleid en verkennen paden naar mogelijke toekomstige landbouw-, voedsel- en watersystemen. In het landbouw- en voedseldossier kijken we naar de onderlinge samenhang tussen voedselconsumptie, productie en naar bedrijven en consumenten die daarin een rol spelen. Hierbij besteden we onder andere aandacht aan de problematiek rond stikstof en natuur en aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

In het waterdossier richten we het vizier op de gevolgen van klimaatverandering op de leefbaarheid en veiligheid van stroomgebieden, delta’s, droge gebieden en steden. We kijken naar handelingsopties voor aanpassing aan de effecten van klimaatverandering en de aansluiting bij andere transitieopgaven in de leefomgeving. Daarnaast kijken we naar de impact van de landbouw en andere activiteiten op de waterkwaliteit.

In al ons onderzoek besteden we niet alleen aandacht aan technische en fysieke aspecten, maar ook aan de gevolgen van ruimtelijke ontwikkelingen en aan sociaaleconomische en institutionele aspecten van het vraagstuk. Ook nemen we de samenhang tussen nationaal en Europees beleid in ogenschouw. Daarom bestaat de sector WLV uit een gemêleerde groep onderzoekers met een achtergrond in onder andere milieu-, landbouw- en aardwetenschappen, bestuurskunde en economie.

We werken samen met andere sectoren binnen het Planbureau voor de Leefomgeving, op dit dossier in het bijzonder met de sector Natuur en Landelijk Gebied (NLG). Deze sector bestudeert en evalueert trends en oplossingsrichtingen op het terrein van natuur en landschap op alle schaalniveaus. Daarnaast kijkt de sector NLG naar de samenhang binnen - en de multifunctionaliteit van - het cultuurlandschap en cultuurerfgoed. We zijn als PBL actief in een netwerk van nationale en internationale partnerinstellingen en hebben beleidscontacten met diverse ministeries.

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) doet onderzoek naar de leefomgeving en het leefomgevingsbeleid in Nederland en daarbuiten. Denk aan milieu, natuur en ruimtelijke inrichting. Met onze verkenningen, analyses en evaluaties leveren we strategische kennis voor beleid, politiek, maatschappelijke organisaties en het bredere publiek. We geven daarbij niet alleen feiten en inzichten over het hier en nu, maar kijken ook vooruit naar de nabije en verdere toekomst. We doen ons onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en wetenschappelijk onderbouwd.

Het PBL is van mening dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving. Werken in divers samengestelde teams maakt ons werk innovatiever en leuker. Wil je weten hoe het is om te werken bij het PBL? Bekijk dan deze video’s.”

Het PBL valt organisatorisch onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Jeannette Beck

06-50613961

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Thi Nga Nguyen

06-25722646

Solliciteren?

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker innovatie en duurzame veehouderij

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)

Programmamanager stikstof

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Bilthoven
 • Gepromoveerd
  Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 13
  €5.212 - €7.747 (bruto)

senior beleidsmedewerker IJsselmeergebied

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)