Onderzoeker sociaal-economische aspecten stikstofbeleid

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Natuur / milieu
 • Reageren voor 20 september Nog 1 dag
 • Vacaturenummer PBL 2021-254
 • Plaatsingsdatum 26 augustus 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is door het kabinet verzocht om - samen met andere kennisinstellingen - een systematiek op te zetten voor de monitoring, evaluatie en verkenning van het stikstofbeleid in relatie tot de ontwikkelingen in de natuur. Deze systematiek wordt opgezet om de voortgang en de effecten van het programma stikstofreductie en natuurverbetering te kunnen volgen en te evalueren. Dit programma beoogt de beschermde stikstofgevoelige natuur te herstellen en zo ruimte te creëren voor economische ontwikkelingen door beperkingen in de vergunningverlening op te lossen. De periodieke rapportages over het programma zijn verankerd in de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet en vormen het beleidsmatig kader voor het verzoek van het kabinet.

Binnen de context van deze monitorings- en evaluatiesystematiek ben jij de spil in het onderzoek naar de sociaaleconomische effecten van het stikstof- en natuurbeleid. Je draagt bij aan het formuleren en het uitvoeren van de sociaaleconomische onderzoeksagenda om een gedegen inzicht te kunnen geven over de effectiviteit, externe werking en legitimiteit van het stikstof- en natuurbeleid. Dat doe je met oog voor de verschillende invalshoeken en aspecten die bij het stikstof- en natuurbeleid een rol spelen. Naast de effectiviteitsvraag speelt de verdeling van lusten en lasten een belangrijke rol. Ook ligt de legitimiteit van het beleid in jouw onderzoek onder de loep. Naast de rol van input-legitimiteit (zeggenschap), en throughput legitimiteit (het beleidsproces), speelt de output-legitimiteit (het welvaartseffect) een belangrijke rol. Concreet gaat het om de gevolgen van de beleidsmaatregelen en natuur- en stikstofregelgeving op economische sectoren, zoals opkoopregelingen van bedrijven in de landbouw en emissie-eisen aan activiteiten in de landbouw, industrie en vervoer. Maar ook gaat het om de effecten van de natuurregelgeving op de economie, waaronder beperkingen in de vergunningverlening voor woningbouwprojecten, infrastructuur en bedrijfsuitbreidingen. Je verzamelt relevante data, verzorgt concrete analyses en trekt de verslaglegging over de sociaal economische effecten van het beleid in de periodieke rapportages die het PBL samen met kennispartners zal verzorgen.

Vanuit het PBL opereer je op het snijvlak van wetenschap en beleid, waarbij het PBL samen met andere kennisinstellingen onafhankelijke wetenschappelijke analyses uitvoert om beleidsmakers inzicht te bieden in de effectiviteit van het natuur- en stikstofbeleid. Deze onderwerpen ontvangen veel maatschappelijke belangstelling en er zijn meerdere departementen en bestuurslagen betrokken. Dit vraagt om politiek-bestuurlijke sensitiviteit en sterke communicatieve vaardigheden. Je hebt daarbij uitstekende vaardigheden in het aansturen van en samenwerken met in- en externe collega’s en je hebt een scherp oog voor kwaliteit.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De sector WLV richt zich op uiteenlopende duurzaamheidsvraagstukken op het terrein van water, landbouw en voedsel en de verbinding daar tussen. Ons onderzoek kenmerkt zich door een integrale en beleidsgerichte benadering en strekt zich uit van het nationale tot het mondiale schaalniveau. We leggen daarbij verbanden met aangrenzende thema’s, zoals natuur, verstedelijking, klimaatverandering en de circulaire economie.

Een belangrijk onderzoeksthema van de sector is de verduurzaming van de landbouw en het voedselsysteem: hoe kan het landbouw en voedselsysteem enerzijds tegemoet komen aan onze voedselbehoefte en voldoende verdienvermogen kunnen leveren voor betrokken ondernemers en werkenden in de landbouw, en anderzijds emissies naar het milieu terugdringen en bijdragen aan een goede instandhouding van natuur en landschap? We onderzoeken onder welke condities de landbouw- en voedselsector duurzamer kan opereren en welke systeemveranderingen daarvoor nodig zijn. Ook kijken we daarbij expliciet naar de rol van overheden. Op het gebied van water kijken we naar waterkwaliteit en -beheer en ruimtelijke ontwikkelingen, onder meer in het licht van klimaatverandering.

Ons onderzoek richt zich zowel op de biofysische, sociaaleconomische als de bestuurlijke kant van vraagstukken. Al die dimensies zijn immers van belang voor een goede beleidsvoorbereiding. We werken samen met de andere sectoren binnen het Planbureau voor de Leefomgeving, zijn actief in een netwerk van nationale en internationale partnerinstellingen en hebben beleidscontacten met diverse ministeries.

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd.

Het PBL is van mening dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving. Werken in divers samengestelde teams maakt ons werk innovatiever en leuker.

Het Planbureau voor de Leefomgeving is onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw ir. J.P. Beck

06-50613961

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw E. van Tongeren

06-11499768

Mevrouw drs. A.A. Lamein

06-11715302

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Onderzoeker instituties & governance verduurzaming landbouw- en voedselsysteem

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 20 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Projectmanager monitoring stikstof en natuurbeleid

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 20 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Datascientist Leefomgeving

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 21 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)