• Den Haag  -  route
  • Master/doctoraal
  • 32 - 36 uur
  • €4.024 - €6.110 (bruto)
  • ICT, Onderzoek / wetenschap
  • Solliciteer voor 26 juli 2024 Nog 4 dagen
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: X-1123, Plaatsingsdatum: 5 juli 2024

In de rol van onderzoeker/data-analist bij Zicht op Ondermijning lever je een belangrijke bijdrage aan een weerbaar bestuur. Door onderzoek te doen naar de aanwezigheid van fenomenen die mogelijk duiden op de aanwezigheid van crimineel ondermijnend gedrag, draag je bij aan het versterken van de informatiepositie van lokale overheden (o.a. gemeenten). Je werkzaamheden beginnen met het in kaart brengen van de informatiebehoefte van de lokale overheden en het formuleren van een passende onderzoeksvraag. Deze onderzoeksvraag beantwoord je met behulp van relevante CBS-data en eventueel externe data bronnen. Een voorbeeld van een analyse waar je aan zou kunnen gaan werken is het in kaart brengen van gebieden met een hoog aandeel bedrijven die betrokken waren bij verdachte transacties. Hiervoor gebruiken we zowel externe data over verdachte transacties (FIU) als een groot aantal door het CBS beschikbaar gestelde bestanden met informatie over bedrijven en eigenaren en bestuurders van bedrijven. Het doel van deze analyse is om lokale overheden te laten zien welke mogelijke risico’s op het gebied van witwassen er binnen jouw gemeente zijn.

De analyses vinden plaats in een beveiligde analyseomgeving van het CBS. Je doet onderzoek naar het fenomeen, verzamelt, structureert en controleert data (o.b.v. het vier-ogen principe) en past verschillende analysemethoden, waaronder beschrijvende statistiek en datascience-technieken toe. Je verwerkt de verkregen data en zet deze om tot begrijpbare informatie ten behoeve van validatie en visualisatie op het dashboard van Zicht op Ondermijning (www.zichtopondermijning.nl). Je maakt rapportages en presentaties ter review aan projectleiders, collega-onderzoekers/data-analisten en (domein)experts. Naast dat je datamodellen creëert en advies geeft over de verkregen informatie, denk je ook mee over het meer informatiegestuurd ontwikkelen van beleid binnen de directie Democratie en Bestuur van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Democratie en Bestuur
Een betrouwbare en goed functionerende democratie, daarvoor zetten wij ons als directie Democratie en Bestuur in. We werken aan versterking van de band tussen kiezers en gekozenen, een betere toerusting en ondersteuning van politieke ambtsdragers en een weerbaar effectief bestuur. Als directie hebben we een brede sociaal-maatschappelijke oriëntatie en dragen bij aan de oplossing van spanningen, dilemma’s en actuele vraagstukken op het snijvlak van politiek, bestuur en samenleving. De directie bestaat uit vier afdelingen; Democratie, Inrichting Openbaar Bestuur, Ondersteuning Bestuur en Politieke Ambtsdragers en Weerbaarheid, met daarbinnen onder andere het programma Slavernijverleden en het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid.
Ons werk speelt zich af in het hart van de democratie. Je komt te werken in een dynamische omgeving waar we samen hard werken en topkwaliteit willen leveren. Werkplezier en je ontwikkeling staan daarin centraal. We vinden diversiteit belangrijk. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten zorgen ervoor dat we beter aansluiten bij de behoeften uit de samenleving.

Afdeling Ondersteuning Bestuur
De nieuwe afdeling Ondersteuning Bestuur levert een bijdrage aan de uitvoering van de missie en visie van de directie D&B, onder meer door de informatiepositie van het decentraal bestuur op complexe opgaven te vergroten en op projectmatige wijze (uitvoerings)beleid en werkvormen te ontwikkelen die goed verbonden zijn met de praktijk van het decentraal bestuur. Op korte termijn is de opgave van de afdeling Ondersteuning Bestuur om de methodiek van Zicht op Ondermijning structureel te borgen. De afdeling Ondersteuning Bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de 'Zicht op-methode' en het organiseren, uitbreiden en onderhouden van het brede samenwerkingsverband en het maken van afspraken met interne en externe netwerkpartners.
Om de meerwaarde van de 'Zicht-op methode' voor bredere inzet binnen het decentraal bestuur te vergroten werkt de afdeling Ondersteuning Bestuur aan bewustwording rond (ondermijnings)risico's; versterking van de informatiepositie van decentraal bestuur (o.a. via de Zicht-op methode); het aanreiken van handelingsperspectief; het ontwikkelen van een kennis en leernetwerk en expertpool; ontwikkeling van monitoring en rapportage en onderzoek ten behoeve van de bestuurlijk-preventieve aanpak vanuit het decentraal bestuur.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega's die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega's met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Andy Clijnk

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Andy Clijnk

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.