MT-lid directie Patiënt en Zorgordening

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.340 - €7.532
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 12 augustus
 • Vacaturenummer VWS190126 (PZO)
 • Plaatsingsdatum 8 juli 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Wat heb je nodig om gezond te blijven of beter te worden? En als beter worden niet meer gaat, wat heb je dan nodig om zo zelfstandig en fijn mogelijk te kunnen blijven leven? Vragen die mensen het beste samen met hun zorgverlener kunnen beantwoorden. Samen maken ze zorg op maat mogelijk. En als MT-lid binnen de directie Patiënt en Zorgordening draag jij bij aan deze belangrijke maatschappelijke opgave.

Als lid van het managementteam bij de directie Patiënt en Zorgordening (PZo) opereer je altijd in teamverband. Binnen het MT verdelen we de taken tussen de vijf MT-leden, afhankelijk van competenties en voorkeuren. Je bent op de hoogte van wat er speelt binnen de directie en jullie vervangen elkaar waar nodig. De taakverdeling is dan ook niet voor jaren in beton gegoten. Je gaat bij ons aan de slag met de aandachtsgebieden rechtmatige zorg, privacy en gegevensuitwisseling. Je geeft op een coachende wijze leiding aan ongeveer vijftien professionals en werkt nauw samen met stakeholders in de zorgsector. Denk daarbij aan zorgaanbieders, zorgverzekeraars, toezichthouders, opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie.

Rechtmatige zorg Geld dat voor de zorg is bestemd, moet ook daadwerkelijk aan zorg worden besteed: dat staat in het programma Rechtmatige Zorg 2018 -2021. Doel is om tijdens deze kabinetsperiode fouten en fraude in de zorg fors te verminderen. Want patiënten en cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat zij de juiste en kwalitatief goede zorg ontvangen en dat de verleende zorg correct is gedeclareerd.

Je bent als MT-lid verantwoordelijk voor de sturing, ontwikkeling, uitvoering en monitoring van het programma. Ook lever je een bijdrage aan wetgevingstrajecten en je richt het informatieknooppunt zorgfraude verder in. Het gaat daarbij om het voorkomen en aanpakken van fraude en om het verbeteren van de correcte registraties en declaraties. Dat doen we met een actiegerichte aanpak: de voortgang wordt gemonitord en initiatieven worden gestart, versterkt en afgerond. Het is een programma dat alle drie de bewindslieden van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) raakt.

Privacy en gegevensuitwisseling De directie PZo werkt aan enkele wettelijke grondslagen voor gegevensuitwisseling binnen de zorg. Denk aan het delen van kwaliteitsgegevens, het uitvoeren van accountantscontroles en informatie voor toezicht en handhaving. Dit doen we samen met andere directies van VWS en partijen in het zorgveld. Je geeft sturing en richting aan de (juridische) beleidsmedewerkers als het gaat om de vraagstukken die spelen bij de ontwikkeling van deze grondslagen. Die kunnen zowel op juridisch, privacy (AVG) of informatiegebied liggen. Je bent daarbij verantwoordelijk voor de realisatie van de grondslagen, de aansluiting bij het brede privacybeleid en advisering aan de ambtelijke en politieke top.

Functie-eisen

Wat vraagt dit van jou?
Je beschikt over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het ‘eigen’ domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven.”

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien.”

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie.”

Samenvattend:
Jij bent een leidinggevende die strategisch richting geeft in een bestuurlijke en beleidsmatige context, medewerkers ondersteunt bij de invulling van beleidstaken en vanuit de regierol ervoor zorgt dat stakeholders samenwerken aan een integrale aanpak. Als MT-lid hanteer je een goede balans tussen delegeren en inhoudelijke dossierkennis. Je kunt relativeren, luisteren en biedt ruimte. Ook ben je stressbestendig, communicatief en doortastend. Je hebt oog voor de hoge werkdruk en de persoonlijke werkomstandigheden van de medewerkers en denkt mee over hun persoonlijke ontwikkeling. Ook beschik je over:

 • minimaal drie jaar managementervaring;
 • aantoonbare werkervaring in een politiek-bestuurlijke en beleidsmatige context in het ontwikkelen van een actiegerichte aanpak in de zorg;
 • een academische opleiding, bijvoorbeeld in beleidsmanagement in de gezondheidszorg, rechten of economie;
 • kennis van de werking van het zorgstelsel, en werkervaring bij zorgverzekeraars, zorginstellingen, opsporing en toezichthouders is een pre.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €5.340 Max. €7.532 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde dertiende maand. En je kunt rekenen op interessante secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals:

 • maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden);
 • studiefaciliteiten;
 • een extra verlofregeling voor ouderen;
 • een volledige vergoeding woon-werkverkeer (op basis van openbaar vervoer, tweede klasse);
 • laptop;
 • smartphone;
 • een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

 • Richt je sollicitatie richten aan Fred Krapels, directeur Patiënt en Zorgordening, onder vermelding van vacaturenummer VWS190126 (PZO).
 • Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als (verplichte) Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment maakt mogelijk deel uit van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.
 • Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het rijk (ABD).
 • Ervaring in meerdere contexten, zoals uitvoering, beleid, staf, internationaal en toezicht, en in verschillende organisaties binnen of buiten het rijk, komen ten goede aan jouw kwaliteit als manager. De Rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan divers samengestelde teams en managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn.
 • Als manager verwachten we van je dat je regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Meer over jouw toekomstige afdeling

PZo combineert kennis over de ordening van de zorg met een scherpe focus op de belangen van patiënten en cliënten. We kijken naar alle aspecten van de zorg die patiënten of cliënten tegenkomen. Het gaat daarbij om thema’s als kwaliteitsbeleid, goed bestuur in de zorg, vermindering van de regeldruk, wetgeving rond tarieven in de zorg, patiëntenbeleid en het tegengaan van fouten en fraude (rechtmatige zorg).

Wij richten ons op een aantal aandachtsgebieden:

 • Keuzevrijheid
  Patiënten of cliënten moeten kunnen kiezen uit genoeg zorgverleners en zorginstellingen, het moet inzichtelijk zijn wat de kwaliteit van die zorg is en welke kosten met welke behandeling zijn gemoeid.
 • Kwaliteit
  Artsen en andere zorgverleners zijn verplicht om zorg te bieden die goed, veilig en doelmatig is. Onderling spreken zij richtlijnen voor goede zorg af en de Inspectie voor de Gezondheidszorg let op naleving daarvan. Als patiënten en zorgverlener er samen niet uit komen, dan hebben ze de mogelijkheid dit te melden en een klacht in te dienen, die serieus moet worden behandeld.
 • Samen beslissen
  Samen met de zorgverlener beslissen over de zorg en ondersteuning die het beste bij je past, is een recht. Informatie over de behandelmogelijkheden moet daarvoor goed en begrijpelijk zijn, en de zorgverlener heeft tijd en ruimte nodig om maatwerk te kunnen leveren. We zorgen ervoor dat de patiënt een stem heeft op individueel en collectief niveau door patiënten- en cliëntenorganisaties op verschillende manieren te ondersteunen.
 • Ruimte voor zorgverleners en zorgaanbieders
  Zorgverleners en -aanbieders moeten niet door wetten en regels gehinderd worden, als ze zorg zo goed mogelijk willen laten aansluiten bij de behoeften van patiënten en cliënten. Ook hebben ze ruimte nodig om te kunnen vernieuwen. Onnodige regels en administratieve lasten nemen we samen met alle betrokkenen weg.
 • Goede zorg door goed bestuur
  Goed en integer bestuur is voor zorgverleners essentieel om hun werk goed te doen. In- en extern toezicht moet op orde zijn. Voldoende geld om te investeren in zorgvernieuwing is essentieel. Goed bestuur betekent ook dat medezeggenschap van patiënten goed is georganiseerd.
 • Regels stellen en toezicht houden waar dat noodzakelijk is
  Omdat kwaliteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid en rechtmatigheid van de zorg essentieel zijn voor goede zorg en ondersteuning, stelt de overheid regels op. Foutief in rekening gebrachte zorg is de bijl aan de wortels van de betaalbaarheid van de zorg. Mocht een instelling in de problemen komen, dan zorgen wij ervoor dat continuïteit van zorg voor patiënten en cliënten is geregeld.

Bij de directie Patiënt en Zorgordening werken ongeveer 65 medewerkers. We werken met een collegiaal managementteam van vijf personen en kennen geen afdelingsstructuur: we werken in clusters en projecten. Onze cultuur laat zich het best omschrijven door de volgende waarden: proactief, duidelijk, open, kwaliteitsgericht, flexibel, vertrouwen, ruimte en verantwoordelijkheid voor medewerkers en gericht op samenwerking. 

Van alle medewerkers verwachten we een flexibele houding. Dit betekent dat de medewerkers breed inzetbaar zijn en hun takenpakket kan veranderen al naar gelang de (politieke) prioriteiten.

PZo heeft de ambitie de medewerkers zich goed te laten ontplooien en met plezier te laten werken. Heldere aansturing op basis van vertrouwen, een goede balans tussen zakelijkheid en mensgerichtheid en duidelijke communicatie zijn daarbij essentieel. Als MT-lid vervul je daarbij een belangrijke voorbeeldrol.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel: dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). VWS wil iedereen zo lang mogelijk gezond houden, zieken zo snel mogelijk beter maken, mensen met beperkingen ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen. Zo levert VWS een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van alle Nederlanders.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer vijfduizend medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1.300 mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) zoals de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg), het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Fred Krapels, Directeur PZo

070-3407208

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marielle Kamp, MD-consultant Bureau ABD

06-50052293

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker Arbeidsmarkt / Econoom

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Adviseur gegevensuitwisseling zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-32
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

HR Medewerker team HR-advies

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 26 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden