Manager SUA OA S14

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.797 - €7.046
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 10 juli Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer IND DH/SUA/2020/140
 • Plaatsingsdatum 26 juni 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is bij de directie Strategie en Uitvoeringsadvies op zoek naar een tactisch manager tevens MT lid (FGR: Manager S14, afdeling Onderzoek & Analyse). Het betreft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Samen met de andere MT leden van de directie participeer je in het MT SUA en ben je medeverantwoordelijk voor het vertalen van de visie van de IND naar de te bepalen koers en strategie van de directie. Hierbij houd je rekening met maatschappelijke en/of politiek-bestuurlijke ontwikkelingen. Je geeft mede sturing aan de centrale veranderopgave van de directie en brengt in samenspraak met het MT SUA rust, focus en ruimte aan. We vinden het namelijk belangrijk om met elkaar de tijd te nemen die nodig is om Samen één IND te realiseren.

Als tactisch manager van de IND ben je mede verantwoordelijk voor de strategische koers van de IND en vanuit die rol vertegenwoordig je de directie in diverse overlegstructuren binnen en buiten de IND. 

Als manager van de afdeling O&A geef je direct leiding aan een team professionals en ben je verantwoordelijk voor het behalen van resultaten binnen jouw aandachtgebied. Je bent in staat om de strategie van de directie door te vertalen naar doelen en kaders voor je eigen teams en geeft hieraan op een bevlogen en eigentijdse manier leiding.

In een complex krachtenveld vraag je van de afdeling objectief en relevant onderzoek te verrichten. Om dit te kunnen aansturen moet je over een uitstekende antenne beschikken voor de spanningsvelden rondom beleidsonderzoek, (inter)nationale ontwikkelingen en voor de gevoelens in de samenleving en de politiek. Je bent in staat de afdeling binnen en buiten de IND te vertegenwoordigen en daar waar nodig dilemma´s te duiden en grenzen aan te geven van het door O&A opgeleverde onderzoek. De afdeling staat voor een uitdaging. Samen met het team en de belangrijkste stakeholders binnen en buiten de IND moet je komen tot een heldere koers en positionering van O&A binnen de IND. Bij dit traject neem je vraagstukken mee als kwaliteit en objectiviteit van onderzoek en manieren hoe O&A kan innoveren. Ook de positionering ten opzichte van en verbinding met andere onderzoeksinstituten binnen het migratiewerkveld zal in dit traject aan de orde komen. Ook verwachten wij van jou een visie op het opstarten en begeleiden van een dergelijk traject. Je geeft de professionals van de afdeling richting, ruimte en vertrouwen om de taken zo goed mogelijk op te pakken, en je bent in staat hen te inspireren en te motiveren. Een belangrijke zorg die aan je toevertrouwd is, is die voor de ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en flexibiliteit van medewerkers.

Je bent verantwoordelijk voor het vormgeven en intensiveren van samenwerking met relevante partijen en stakeholders op nationaal en internationaal niveau, bijvoorbeeld met beleidsmakers, IND uitvoering, ketenpartners, onderzoeksinstellingen, universiteiten en andere diensten.

Je beschikt over een objectieve en brede blik, je bent in staat om uiteenlopende belangen te herkennen en beschikt over een verbindend vermogen.

Functie-eisen

We zijn op zoek naar een enthousiaste manager, die - werkend vanuit de bedoeling en de gedachte van één IND – klant- en samenwerkingsgericht is. Gelet op de opgave van de afdeling zoeken we een ervaren manager met ervaring in integraal werken en in het op gang brengen en bestendigen van duurzame verandering in verbinding met de in- en externe omgeving.

Je hebt ervaring, danwel aantoonbare sterke affiniteit met (beleids)onderzoek en het domein van migratie. Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en hebt gevoel voor maatschappelijk vraagstukken.

De directie is nog volop in verandering en daarom heb je goede kennis van verandermanagement en organisatieontwikkeling. Door in te spelen op wat leeft bij de professionals, kan je de vernieuwing en verbetering stimuleren, die nodig is, mede in verband met de veranderingen en groei die de directie doormaakt. Je neemt actief verantwoordelijkheid voor de doorontwikkeling die de directie doormaakt, waarbij het doel is te komen tot een helder prioriteringsmechanisme voor het werk. Bij O&A moeten naast de verschillende soorten onderzoek, ook kwaliteitszorg en innovatie in dit traject een plek krijgen. In de doorontwikkeling staan ook centraal: vermindering van de werkdruk, verdere verhoging van het werkplezier en een herzien model van aansturing.

Je geeft op eigentijdse manier leiding en vraagt actief om feedback. Je bent in je optreden zichtbaar en laagdrempelig. Door je lerend op te stellen, geef je het goede voorbeeld. Je weet de professionals aan je te binden en motiveert en stimuleert hen door enerzijds heldere kaders te bieden en te sturen op resultaten en anderzijds ruimte te bieden voor de verdere invulling van het werk en hun eigen ontwikkeling. De afdeling heeft een onrustige periode doorgemaakt.

Je brengt rust en hebt ervaring met het coachen van (startende) professionals zowel op individueel als teamniveau.

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau, en hebt dit sindsdien aangevuld met voor deze functie relevante opleidingen.
 • Je hebt ruime leidinggevende ervaring.
 • Je hebt ervaring danwel een sterke affiniteit met (beleids)onderzoek en/of het domein van migratie.
 • Kennis van het werk van de IND is een pre.
 • Je bent bekend met het uitvoeren van analyses, innovatief, het oplossen van knelpunten en het doen van verbetervoorstellen, bij voorkeur met behulp van de Lean-methodiek.
 • Je bent een open en inspirerende persoonlijkheid, die in staat is om de communicatiestijl aan te passen aan de omstandigheden.
 • Verbinden, samenwerken, klantgerichtheid en innovatiekracht zijn competenties die jou op het lijf geschreven zijn.
 • Je hebt bewezen onder druk te kunnen functioneren met behoud van een gezonde werkbalans.

De generieke competenties van een manager zijn: omgevingsbewustzijn, netwerken, aansturen organisatie, aansturen groep, ontwikkelen medewerkers en creativiteit. Deze zijn voor de IND aangevuld met de competenties samenwerken en dienend en sturend leiderschap (samenbindend leiderschap).

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.797 Max. €7.046 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Als je in dienst bent van het Rijk en solliciteert met een aanwijzing als verplichte van-werk-naar-werkkandidaat of herplaatsingskandidaat, verzoeken wij je een kopie van de aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.

Wanneer je via een uitzend- detacheringsbureau werkzaam bent bij de Rijksoverheid dit graag vermelden in je brief.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure.

Om een nog beter (of aanvullend)beeld van ervaring, kennis en competenties te verkrijgen in de wervingsprocedure kan het zijn dat we openbare informatie van je op LinkedIn raadplegen. Desgewenst kun je het profiel afschermen voor personen die geen connectie van je zijn op LinkedIn.

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op donderdag en vrijdag, 16 en 17 juli 2020.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

In het Strategisch Verhaal van de IND is terug te lezen hoe wij bijdragen aan een veilige samenleving en aan een economisch welvarend Nederland. De IND wil zich daarbij continu verbeteren en zich ontwikkelen naar een moderne, datagedreven en wendbare organisatie, met medewerkers die trots zijn op hun werk, die goed toegerust zijn en die zich veilig voelen: samen naar één IND. Dat is de kern van ons IND-verhaal.

SUA vervult in aansluiting op dit strategisch verhaal de rol als IND kompas en als de verbinder tussen beleid en uitvoering. De directie signaleert, analyseert, evalueert en doet dit op pro-actieve en transparante wijze en gericht op lerend vermogen. Dit alles in een turbulente omgeving met o.a. een ontwikkeling naar een effectievere en efficiëntere overheid, kritische burgers en een minder voorspelbare instroom van aanvragen.

De directie is opgebouwd uit vijf afdelingen die worden aangestuurd door vijf managers: Onderzoek en Analyse, Strategie en Thematisch advies, Nationale veiligheid en twee integrale adviesafdelingen Asiel en Bescherming en Regulier verblijf en Nederlanderschap. De totale formatie bedraagt ruim 90 fte. SUA pikt actief signalen op van binnen en buiten de IND en duidt deze voor de IND en de vreemdelingenketen. Dat doet de directie zowel voor het heden als voor de toekomst.

Wij zijn op zoek naar een manager voor de afdeling Onderzoek en Analyse (O&A) die bestaat uit ruim 20fte’s. De afdeling Onderzoek en Analyse richt zich op het actief signaleren van politieke, maatschappelijke, wetenschappelijke, beleidsmatige en operationele ontwikkelingen in de omgeving van de IND en brengt deze samen om te duiden wat deze ontwikkelingen voor de IND en de keten betekenen. O&A maakt verschillende objectieve onderzoeks- en analyseproducten zoals omgevingsanalyses en beleidsevaluaties (ex ante, ex durante en ex post). Deze producten bieden een strategische meerwaarde voor de IND en de keten en dienen als input voor het vormgeven van beleid en uitvoering.

Als nationaal contactpunt voor het Europees Migratienetwerk levert de afdeling O&A bovendien een nationale bijdrage aan Europees vergelijkend beleidsonderzoek. De afdeling neemt ook deel aan het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel. Tenslotte betrekt en begeleidt deze afdeling extern wetenschappelijk of strategisch onderzoek dat relevant is voor de IND of keten. 

De door O&A gesignaleerde ontwikkelingen, uitgevoerde analyses en uitgevoerde en begeleide onderzoeken resulteren in kwalitatief hoogwaardige beleidsinput t.b.v. de IND, het ministerie van Veiligheid en Justitie en in het geval van het EMN aan Europese partners.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in zijn eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? Allemaal zijn ze klant bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De IND is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Het kan gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land. Maar bijvoorbeeld ook om mensen die in Nederland willen werken en wonen. Of om mensen die al zo lang in Nederland wonen dat zij zich Nederlander voelen en daarom willen naturaliseren. Wat de reden ook is voor een aanvraag, elke klant staat bij de IND centraal. De IND maakt onderdeel uit van de vreemdelingenketen en zoekt daarin een intensieve samenwerking met de ketenpartners, zoals het COA en DT&V.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw Petula Huising, Directeur SUA

06–52320151

Mevrouw Gonny Reinders, Management Development Adviseur IND

06-55409572

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Managementondersteuner (S6)

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 10 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Scrum Master/Test Specialist IND Den Haag

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 21 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Operationeel Manager Juridische Zaken IND Zwolle

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 21 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd