• Den Haag
 • Master/doctoraal, HBO bachelor, WO bachelor
 • 32 - 36 uur
 • €4.024 - €6.110 (bruto)
 • Techniek / productie, Natuur / milieu, Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 30 juni 2024 Nog 11 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 52017, Plaatsingsdatum: 7 juni 2024

Wil jij je verder ontwikkelen in de gas- en energiesector? Heb je ervaring met (rijks)toezicht? En wil jij je inzetten voor de veiligheid van de gasdistributie in Nederland, zowel t.a.v. de bestaande infrastructuur als in het licht van de ontwikkelingen en onzekerheden van de energietransitie? Dan zijn wij op zoek naar jou! 


Gegeven het feit dat gasdistributie de leefomgeving van een groot deel van de Nederlandse bevolking direct raakt, is de borging van de veiligheid cruciaal. Als Inspecteur Gasnetten bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) waarborg jij de veiligheid van de (bestaande) gasnetten en zet jij jouw kennis en ervaring in om direct bij te dragen aan de veiligheid van burgers en het milieu in Nederland, nu en in de toekomst. 


De afdeling Gasnetten zal haar toezicht de komende jaren verder ontwikkelen en versterken. Dit omvat onder andere het doorontwikkelen van gestructureerd toezicht op het kwaliteitsborgingssysteem (KBS) van de netbeheerders met als doel een proactieve, transparante, uniforme, navolgbare en toekomstbestendige borging van de veiligheid in de sector. Daarnaast zet de afdeling gasnetten in op het (verder) vormgeven en implementeren van data-gedreven toezicht. Verder richten we ons proactief op nieuwe risico’s die voortkomen uit de energietransitie. 

 

Dit ga je doen
Als Inspecteur Gasnetten heb je een veelzijdig werkpakket. Je houdt toezicht op de veiligheid van de distributie van gassen (incl. de gaskwaliteit) door onder meer regionale en landelijke netbeheerders. Je zult zowel zelfstandig als in samenwerking met je collega’s op een gestructureerde manier zowel kantoor- als (onaangekondigde) veldinspecties uitvoeren op de verschillende onderdelen van het kwaliteitsborgingssysteem (KBS)  van de netbeheerders, de benodigde informatie en data opvragen, en analyses doen op de bevindingen en deze rapporteren. Je geeft input voor de doorontwikkeling van datagedreven toezicht en past deze toe in je werk.

 

Gastransport in de directe woon- en leefomgeving van de burger kent een bijzonder risico en heeft een eigen specifiek wettelijk kader, de Gaswet (die momenteel omgevormd wordt tot de Energiewet).  Je bezoekt netbeheerders om te toetsen of zij zich aan de afspraken en regels houden. Netbeheerders zijn wettelijk verplicht een KBS te hanteren. Je beoordeelt de opzet, het bestaan en de werking van het KBS: is het van voldoende kwaliteit en wordt aan de in het KBS beschreven eisen voldaan in de praktijk om de gasveiligheid te borgen? Daarbij beoordeel je o.a. de documentatie van deze partijen met betrekking tot hun veiligheidsmanagement.

 

Je doet onderzoek naar voorvallen en ongevallen en geeft voorlichting daarover. Daarnaast werk je aan rapportages die inzicht en overzicht geven ten aanzien van de veiligheid in de sector en de mate waarin bedrijven ‘in control’ zijn met betrekking van de beheersing van het veiligheidsniveau. 

 

Naast het uitvoeren van inspecties en het meewerken aan incidentenonderzoek neem je ook deel aan diverse projecten, die we risicogestuurd vormgeven. Deze projecten kunnen onder andere ontwikkelingen in het kader van de energietransitie omvatten, zoals de opschaling van groen gas of risico’s voor de gasinfrastructuur door ongewenste interacties tussen elektriciteit en gasinfrastructuur of daaraan verbonden werkzaamheden in de ondergrond. Dit doe je niet alleen in samenwerking met je collega’s bij SodM, maar ook met collega toezichthouders. Waar nodig vertaal je je bevindingen naar impactgerichte adviezen over de veiligheid aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling bestaat uit het team toezicht (voormalig) gaswinning Groningen en het toezicht gasnetten.

 

Toezicht Groningen: Onder veiligheid verstaat SodM de veiligheid van gebouwen, de gezondheid van mensen en het zoveel mogelijk voorkomen of beperken van schade ten gevolge van de (voormalige) gaswinning.  De (voormalige) gaswinning in Groningen wordt beëindigd. De afbouw moet zorgvuldig gebeuren. SodM houdt toezicht op een veilige afbouw van de gaswinning, het sluiten en het veilig verwijderen of achterlaten van  installaties, monitoring van de bodembeweging en voorbereiding van de (lange termijn) nazorg.

 

In Groningen zijn de nadelige gevolgen van de gaswinning groot. Een aanzienlijk deel van de gebouwen voldoet niet aan de gestelde veiligheidsnorm en moet versterkt worden. Een deel van de bewoners ervaart al lange tijd stress door de onrust die daarmee gepaard gaat. SodM houdt toezicht op de versterkingsoperatie. Dit moet ertoe bijdragen dat versterking in 2028 is afgerond met het oog op de veiligheid.

 

Toezicht gasnetten: Het toezicht gasnetten betreft de veiligheid van de gasdistributie door lagedruk netten door regionale netbeheerders en eigenaren van besloten en particuliere netten. SodM heeft naast deze wettelijke taak ook een tijdelijke taak als toezichthouder op waterstofdistributie. Prioriteiten zijn het toezicht op verbetering van het kwaliteitsborgingssysteem van de netbeheerders en van nieuwe partijen op de markt met besloten of particuliere netten; het toezicht op belangrijke issues en  incidenten met betrekking tot gaskwaliteit en -transport; en bijdragen aan beleidsontwikkeling en wetgeving ten aanzien van gasdistributie, gaskwaliteit, groen gas en waterstof uit oogpunt van veiligheid voor mens en milieu.

 

Voor het toezicht werken de medewerkers van de afdeling gasnetten en Groningen intensief samen met experts van SodM, veelal geomechanici, geologen en boorspecialisten van de afdeling centrale expertise (en woordvoerders, juristen en strategische adviseurs van de afdeling bestuurszaken).

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

SodM maakt zich sterk voor de veiligheid van de mens en de bescherming van het milieu bij energiewinning en het benutten van de ondergrond, nu en in de toekomst. Dit doen wij door toezicht te houden op de winning, de opslag en het transport van de delfstoffen olie, gas en zout, en op geothermie en windenergie op zee. Onze inspecteurs zijn in heel Nederland actief om ervoor te zorgen dat werknemers in de mijnbouwsector veilig en gezond hun werk kunnen doen en omwonenden zich veilig voelen. Ook controleren zij de naleving van de milieu- en kernenergiewetgeving op mijnbouwlocaties.

 

Daarnaast heeft SodM de taak om de minister van Economische Zaken en Klimaat gevraagd en ongevraagd te adviseren over de veiligheid van de delfstoffenwinning en het gebruik van de diepe ondergrond voor de energietransitie. Gevraagd over bijvoorbeeld vergunningen van mijnbouwondernemingen; ongevraagd over beleid en wetgeving. Wij onderbouwen onze adviezen met onafhankelijke wetenschappelijke kennis en ervaringen uit het toezicht. Momenteel hebben we zo'n 200 medewerkers. Zij zijn formeel in dienst van het ministerie van EZK maar voeren hun werk uit in naam van SodM.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Niels Grobbe, Manager

06-21367507

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Diana Prieto Reyes, Recruitment

06-25287540

Solliciteren?

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Inspecteur Gasnetten

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)

Senior inspecteur brede veiligheid Groningen

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
  HBO bachelor
  WO bachelor
 • 32-36
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)

Senior Communicatie adviseur / woordvoerder

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
 • Den Haag
 • Gepromoveerd
  Universitair oude stijl
  Universitair Master
  Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)