Hoofd Taskforce Brabant - Zeeland

Taskforce RIEC Brabant - Zeeland

 • Stand­plaats Tilburg - Oosterhout
 • Contractduur 1-1-2021
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.683 - €6.856
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 18 november Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer 2019-003
 • Plaatsingsdatum 31 oktober 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Verantwoordelijkheden en taken
Bent u een gedreven professional die vernieuwing en innovatie als kernkwaliteit heeft en zoekt u en uitdagende baan? Als hoofd van de Taskforce BZ bent u verantwoordelijk voor het onderdeel Taskforce waaronder de Versterkingsplannen vallen. . U bent lid van het MT van de Taskforce RIEC Brabant-Zeeland. Daarnaast adviseert u het bestuur over strategische aangelegenheden, voortgang en resultaten welke door het bestuur zijn vastgesteld. U overlegt met netwerkpartners over noodzakelijke ontwikkelingen, vertaalt dit naar beleid en
regisseert de uitvoering hiervan. De regio Brabant-Zeeland heeft 24,5 miljoen euro ontvangen ter versterking van de aanpak van ondermijning. Deze zogenaamde Versterkingsgelden en de te behalen resultaten vormen de basis van de werkzaamheden die vanuit het onderdeel Taskforce worden gedaan. De prioriteit ligt bij het ontwikkelen, borgen en versterken van de integrale aanpak tegen ondermijning in het werkgebied van Brabant-Zeeland. Focus ligt hierbij op zowel de ambtelijke en bestuurlijke versterking alsmede de publiek-private samenwerking. Van u wordt verwacht dat u op deze prioriteiten een spilfunctie vervult in het ontwikkelen, realiseren van de doelstellingen binnen de netwerk brede samenwerking.
U opereert daarbij op strategisch, tactisch en operationeel niveau in een divers “speelveld” en heeft u een sleutelfunctie binnen de organisatie.
Indien nodig neemt u net als andere leden van het MT taken van de directeur over/waar en representeert de gehele organisatie. U levert een bijdrage aan de organisatie-brede ontwikkeling en bedrijfsvoering.

De Taskforce Brabant- Zeeland is onderdeel van de nieuwe entiteit Taskforce RIEC. De samenwerking en inbedding met andere onderdelen krijgt steeds meer vorm. De (werk)omgeving in de regio's kent een eigen dynamiek met daarin specifieke opgaven en krachtenvelden. Bovendien zijn ze voortdurend in verandering.
De Taskforce moet daarbij een optimale aansluiting zien te vinden en dat vraagt om veranderingen van zowel de organisatie als de diensten en producten.
U beschikt daarom over ervaring met het vormgeven en aansturen van veranderprocessen. Naast de landelijke afstemming zal de komende jaren grensoverschrijdende afstemming nodig zijn. U bent in staat om ook de verbinding met het buitenland te zoeken.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Aantoonbare affiniteit met vraagstukken van criminaliteitsbestrijding en aanpak ondermijning
 • Inzicht in de wereld van openbaar bestuur, Nationale Politie, OM, justitie, belastingdienst.
 • Politieke en bestuurlijke sensitiviteit en belangstelling.
 • Inzicht in de strafrechtelijke, bestuurlijke en fiscale interventiemogelijkheden.
 • Inzicht in besluitvormingsprocessen in meervoudig complex bestuurlijke omgeving(en).
 • Ruime, aantoonbare ervaring met leidinggeven, programmamanagement en/of projectmatig werken.
 • Ruime leidinggevende ervaring binnen een netwerkorganisatie, met ketenpartners en multidisciplinaire teams.
 • Doorzettingsmacht realiseren op basis van overtuigingskracht, verbindende kwaliteiten en focus op gezamenlijk te behalen resultaten en effecten.
 • Integer en van onbesproken gedrag.

U bent in staat om leiding te geven aan professionals waarin ruimte is voor elkaars kennis en kunde en waarbij u zorgt voor draagvlak op de werkvloer om te komen tot de gezamenlijke resultaten die de Taskforce- RIEC Brabant Zeeland met de partners moeten behalen. U bent in staat om als leider een heldere koers uit te zetten op basis van een duidelijke (middel)lange termijnvisie.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­omschrijving

  Deze functie betreft een sleutelpositie binnen de nieuwe organisatie. In de huidige situatie heeft de Taskforce RIEC geen eigen rechtsvorm waardoor detachering vanuit uw werkgever vooralsnog de voorkeur geniet. Toekomstige ontwikkelingen brengen hier waarschijnlijk verandering in. Indien detachering niet tot de mogelijkheden behoort is aanstelling via een payrollconstructie bespreekbaar.
  Payrolling of detachering op basis van 36 uur per week. In het geval van detachering blijft gedetacheerde in dienst van de eigen organisatie en houdt de rechtspositie van de uitlenende organisatie, uw werkgever. Dit betekent dat de uitlenende organisatie het bevoegd gezag is voor de toepassing van de rechtspositie, tenzij in de detacheringsovereenkomst expliciet anders wordt bepaald. Afhankelijk van het kennisniveau en ervaring bedraagt het salaris maximaal schaal 14 (min. € 4.925,- en max. € 6.788,- bruto per maand). Er kan gewerkt worden met een aanloopschaal zijnde schaal 13 (min. € 4.636,- en max. € 6178,- bruto per maand). In bijzondere gevallen kan besloten worden om een waarnemingstoelage toe te kennen die maximaal 1 schaal hoger ligt dan de functionele schaal.


  Kosten van de detachering:
  De uitlenende organisatie is verantwoordelijk voor de betaling aan de gedetacheerde van salaris en overige vergoedingen en toelagen. Alle kosten worden per kwartaal door de uitlenende organisatie gedeclareerd bij de inlenende organisatie. In de sollicitatiebrief moet indien mogelijk worden aangegeven dat de uitlenende organisatie instemt met de detachering en de detacheringsvoorwaarden.

 • Maand­salaris Min €4.683 Max. €6.856 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 1-1-2021
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Meer over jouw toekomstige afdeling

In de georganiseerde criminaliteit gaan miljarden euro’s om. Criminelen houden zich bezig met bijvoorbeeld hennepteelt, mensenhandel, milieucriminaliteit, fraude en/of witwassen. De criminele industrie opereert mondiaal, maar wortelt lokaal. Ze maakt gebruik van de legale voorzieningen en structuren van de samenleving. Deze verwevenheid tussen boven- en onderwereld ondermijnt onze maatschappij. Samenwerking tussen Politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, Openbaar Bestuur en andere partners is voor een succesvolle aanpak van groot belang. Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit.
De taakuitvoering van de Taskforce is opgebouwd langs drie programmalijnen: Bestuurlijke Weerbaarheid, Maatschappelijke en Sociale Weerbaarheid en 1 Smart Overheid (1SO). Uitgangspunten zijn slagkracht en innovatie en dit betekent vitaliteit en lenigheid in de uitvoering van plannen. Naast de uitvoering van de plannen wordt er stevig ingezet op interactiviteit tussen programma’s en het netwerk. De Actiecentra worden beter in positie gebracht en samenwerking van de mensen in het veld wordt georganiseerd en gefaciliteerd. Het delen van kennis en expertise en ontwikkeling en implementatie van methodieken binnen het netwerk moeten de netwerkvitaliteit en –effectiviteit aanjagen.

Taskforce RIEC Brabant - Zeeland

Samen sterk tegen ondermijning Taskforce RIEC Brabant-Zeeland positioneert zich als partner, die intelligence, expertise, innovatie en uitvoering (actie) met elkaar verbindt. We bundelen krachten door samen te werken met bestuurders, overheidsdiensten, ondernemers en inwoners in Brabant en Zeeland om samen ondermijnende criminaliteit te bestrijden en te voorkomen.


Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland
De taak van het Taskforce RIEC Brabant-Zeeland begint bij het versterken van het lokale bewustzijn en inzicht in de activiteiten van de georganiseerde misdaad en eindigt bij de ondersteuning in de aanpak ervan. Taskforce RIEC Brabant-Zeeland bestaat uit drie hoofdonderdelen. Het onderdeel RIEC is verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en analyseren van data en informatie van alle betrokken partners. Binnen het onderdeel Taskforce worden innovatieve projecten opgezet ter versterking van de uitvoeringspraktijk van ketenpartners en private partijen. Vanuit de beide Actiecentra worden de verbindingen met de uitvoeringspraktijk onderhouden en wordt de integrale aanpak vormgegeven en gestimuleerd. Stip op de horizon is naast het doen van integrale casuïstiek een doorlopend inzicht te krijgen op kwetsbaarheden en dreigingen op fenomeenniveau. Daarnaast levert het Taskforce RIEC Brabant-Zeeland bestuurlijke, juridische en inhoudelijke expertise op de verschillende thema’s ter ondersteuning van met name gemeenten en provincies bij de uitvoering van hun taken in het kader van deze vorm van criminaliteitsbestrijding.
De nieuwe organisatie Taskforce RIEC Brabant-Zeeland kent een MT en een directeur. Binnen de nieuwe organisatie zijn circa 130 personen werkzaam (variërend van detachering, pay-rolling en inhuur). De Taskforce RIEC Brabant-Zeeland heeft op dit moment kantoorlocaties in Tilburg, Oosterhout en Eindhoven. Er wordt momenteel onderzocht of er wordt overgegaan naar nieuwe huisvesting. De medewerkers zijn veelal gedetacheerd vanuit de verschillende overheidsdiensten.Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ad van Mierlo, directeur Taskforce RIEC Brabant-Zeeland

06 20604884

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

UWV Jurist Juridisch Kenniscentrum Bezwaar & Beroep

UWV
 • Stand­plaats Amsterdam Sloterdijk
 • Uren per week 32-38
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Twee nieuwe leden voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Gemeente Amersfoort
 • Stand­plaats Amersfoort
 • Uren per week 0
 • Reageren voor 16 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Afdelingssecretaris

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 18 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling