Hoofd locatie Breda bij de directie MKB van het DG Belastingdienst

Het ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.340 - €7.532
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 26 september Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer DGBd-2019/MKB Breda
 • Plaatsingsdatum 11 september 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Als hoofd geef je leiding aan (een deel van de) teamleiders van de locatie Breda. Je draagt bij aan en ondersteunt de visie van één MKB en ontwikkelingen uit de ontwikkelagenda.

Om effectief en efficiënt toezicht uit te oefenen, werken we binnen de directie MKB volgens de lijnen van de handhavingsregie. Op basis hiervan maken we verantwoorde keuzes bij de optimale inzet van onze capaciteit. We putten uit een breed instrumentenpalet: handhavingscommunicatie, horizontaal toezicht, telefonisch contact, waarnemingen ter plaatse of verticaal toezicht. Dit vergt een adequate sturing, inzet van de juiste mensen en correcte effectmeting. De medewerkers spelen een cruciale rol bij het herkennen van handhavingstekorten en bij het bepalen van een effectieve aanpak.

Belangrijke rode draad is de aandacht en zorg voor medewerkers. Opgave is om ervoor te zorgen dat medewerkers qua kennis en vaardigheden steeds zijn toegerust voor de aan hen opgedragen taken. De uitstroom van medewerkers, het juist inzetten van medewerkers en de instroom van nieuwe (potentiele) medewerkers vraagt veel aandacht.

Functie-eisen

 • Je bent een ervaren manager met een afgeronde academische opleiding en je hebt management/en leiderschapsvaardigheden die passen bij een veranderende organisatie; kennis van bedrijfsvoering en HRM;
 • Je bent een goede gesprekspartner voor leidinggevenden, medewerkers en externe partners;
 • Je hebt voldoende vakinhoudelijke kennis van fiscaliteit en handhaving; ervaring met fraudebestrijding is een pre;
 • Je beweegt je makkelijk in netwerken en maakt gebruik van de kennis en kunde van de relevante omgeving;
 • Je bent omgevingsbewust en hebt gevoel voor de politiek-bestuurlijke realiteit;
 • Je hebt je de visie op en de ontwikkeling van MKB eigen gemaakt en kunt die vertalen naar een passende strategie voor implementatie op jouw locatie;
 • Je neemt het voortouw, weet hoe te sturen en kunt anderen meenemen;
 • Je spreekt mensen aan en bent zelf aanspreekbaar.

Rijksbrede visie op publiek leiderschap

In de Rijksbrede visie op publiek leiderschap zijn er kernkwaliteiten waarover iedere publieke leider dient te beschikken. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken “De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit “De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie “De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Als het gaat om competenties en gedragskenmerken, dan is onder meer het volgende van belang:

 • richtinggevend;
 • samenwerkingsgericht;
 • aansturen organisatie;
 • omgevingsbewustzijn;
 • doorzettingsvermogen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €5.340 Max. €7.532 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

Over de vacature Peter-Paul Aalbers Directeur MKB Telefoonnummer: 06-50235346

Over de sollicitatieprocedure Marise Hazenberg MD adviseur DG Belastingdienst Telefoonnummer: 06-48135880

Digitaal solliciteren Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail. Stuur uw motivatiebrief en actueel Curriculum Vitae voor 26 september aan Astrid Sahatoe-Bisseswar, a.p.sahatoe@minfin.nl.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Belastingdienst/directie Midden- en kleinbedrijf (MKB) is verantwoordelijk voor het heffen, controleren en innen met betrekking tot ondernemers in het Midden- en kleinbedrijf. Voor de uitvoering en toezicht ervan wordt op basis van fiscaal belang en fiscale risico’s het Kleinbedrijf onderscheiden van het Middenbedrijf. Het Kleinbedrijf omvat circa 1,6 miljoen entiteiten (onder andere starters en ZZP’ers). Het aantal entiteiten in het Kleinbedrijf groeit. Het Middenbedrijf omvat de circa 400.000 entiteiten met de hoogste fiscale belangen en/of grootste fiscale risico’s.

Centraal element in de uitvoerings- en toezichtstrategie is dat de combinatie van massale processen, dienstverlening en toezicht en opsporing bepalend is voor de compliance. Optimalisering van belastingopbrengsten streeft MKB na door diverse maatregelen (handhaving- en toezichtmiddelen) ter versterking van de compliance. De belangrijkste belastingmiddelen in het MKB zijn de IH (winst en niet-winst), LH, OB en VpB. De directie MKB is binnen de Belastingdienst verantwoordelijk voor het vorm- en inhoud geven aan de integrale overheidssamenwerking. Daarnaast voert MKB werkzaamheden uit, bijvoorbeeld op het gebied van deurwaarderij en waardeonderzoek, voor de gehele Belastingdienst.

Ontwikkelagenda: strategisch kompas

De directie MKB kenmerkt zich door het grote en diverse karakter. Denk aan de groei van het ondernemersbestand, digitalisering, beleidsinhoudelijke wijzigingen (uit het regeerakkoord), implementatie van de topstructuur en de procesverbeteringen die voortkomen uit de herijkte Investeringsagenda. Het strategisch kompas voor de directie MKB is de ontwikkelagenda. Kern daarvan is de erkenning van de diversiteit van het ondernemersbestand en een aanpak die daarop aansluit. Concrete acties daarin zijn:

 • het bevorderen van de naleving in de administratieve keten;
 • het verbeteren van de samenwerking met fiscaal dienstverleners (waaronder het stimuleren van hun kwaliteit);
 • het versterken van het toezicht, inclusief een gerichte aanpak van fraude en criminaliteit;
 • centrale regie op de prioriteitstelling en werkverdeling, effectmeting en resultaatverantwoording;
 • investeringen in personeel, leiderschap en cultuur.

Eén MKB

Er werken een kleine 7.000 medewerkers binnen de directie MKB, verdeeld over 20 locaties in het land. Het MT MKB hecht aan landelijke, integrale aansturing, die plaats vindt vanuit het perspectief van business ontwikkeling, klantbehandeling, productie en bedrijfsvoering.

Directoraat-generaal Belastingdienst (DGBD)

Het DG Belastingdienst is sterk in ontwikkeling, op weg naar een toekomstbestendige organisatie, met op dit moment ruim 28.000 medewerkers. Belastingen, Toeslagen, Douane en FIOD vormen de basis (www.DGBD.nl). Modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, informatiegericht toezicht en data-analyse staan centraal. De invloed van politieke, publicitaire en maatschappelijke dynamiek is ook voor het DG Belastingdienst flink toegenomen. De directie Midden- en Kleinbedrijf is een van de uitvoeringsdirecties.

Het ministerie van Financiën

Bij het ministerie van Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar als middel om publieke belangen te borgen en beleidskeuzes te kunnen afwegen. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven, borgen het goed functioneren van het financiële stelsel en streven naar een economisch en financieel gezond Nederland en Europa. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven.

Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht.

De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting en de DG Belastingdienst.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Peter-Paul Aalbers, Directeur MKB

06-50235346

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marise Hazenberg, MD adviseur DG Belastingdienst

06-48135880

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

strategisch teamleider van de directie Grote Ondernemingen (Eindhoven)

Het ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Eindhoven
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 26 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Landelijk vaktechnisch coördinator Controle

Het ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den-Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 22 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Hoofd Centrum Veiligheid

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Reageren voor 19 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling