Hoofd Bureau Veiligheid en Milieu & BHV

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €3.003 - €4.762
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 13 april
 • Vacaturenummer 338197
 • Plaatsingsdatum 23 maart 2023
 • Dienst­verband Vaste aanstelling

Functie­omschrijving

1. Functionaris is als Directievertegenwoordiger Veiligheid en Milieu (DVM) belast met de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de opgelegde veiligheid- en milieutaken van C-MBDH in zijn rol als decentraal werkgever (DWG), objectcommandant en dOVH door:

- Het bevoegd zijn tot de inrichting en uitvoering van de V&M doel- en taakstellingen, en fungeert namens de C-MBDH als eerste aanspreekpunt op Veiligheid- en Milieugebied.
- Het vertalen van kaders en wet- en regelgeving van het hogere niveau naar werkwijzen (instructies, SOP's, etc.) m.b.t. veiligheid en milieu voor de eenheid en onderliggende afdelingen;
- Het uitvoeren en bewaken van het veiligheids- en milieubeleid Defensie;
- Het inrichten en toepassen van veiligheids-, milieu- en (personeels)risicomanagement en het verhogen van de veiligheid binnen de eenheid en milieuzorg binnen de eenheid Marinebasis Den Helder,
- Het adviseren van de C-MBDH als DWG op het gebied van ARBO-wetgeving binnen zijn eenheid en als dOVH op het adviseren op het gebied van correct gebruik van vastgoed in relatie tot de juiste vergunning (Milieu) voor heel het object MBDH,
- Het adviseren ten behoeve van doelstellingen en uitvoeringsprogramma's zodat deze in de lijn kunnen worden uitgevoerd en/of worden opgenomen in bedrijfsplannen en begrotingen;
- Het ondersteunen en begeleiden van handhavende bevoegde gezagen bij onderzoeken a.d.h.v. incidenten of strafrechtelijke onderzoeken en reguliere onderzoeken, audits, controles en inspecties;
- Het onderzoeken van PeopleSoft Meldingen Voorval (PSMV) en het adviseren van C-MBDH over de te nemen aanpassingen;
- Het adviseren ten aanzien van in te zetten personeel, materieel en middelen;
- Het aanvragen van noodzakelijke vergunningen op het gebied van milieubeheer, waterschap, evenementen en brandveiligheid ten behoeve van gerelateerde bedrijfsactiviteiten;
- Het ontwikkelen, vastleggen, borgen en opstellen van het BHV beleid voor de gehele CZSK BHV-organisatie;
- Het laten opleiden en trainen van de CZSK BHV-organisatie;

2. Is belast met de monitoring, evaluatie en bewaking bij de uitvoering van het veiligheids- en milieubeleid, door:

- Het opstellen en uitvoeren van een programma om compliance te zijn aan de ICZSK 001 ALG;
- Het fungeren als deskundige in CVO’s en bij veiligheidsonderzoeken betreffende arbeids- en milieuongevallen en adviseren van aanbevelingen om risico’s te elimineren;
- Het analyseren, adviseren en evalueren van knelpunten om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving;
- Het schrijven en bewaken van de te volgen procedures o.a. in het bedrijfsnoodplan MBDH, milieucalamiteitenplan, haveninstructies veiligheid en milieu en bij het laden en lossen van explosieve stoffen;
- Het toetsen van en adviseren over de veiligheids- en gezondheidsplannen van de aannemers die op de MBDH werkzaamheden komen uitvoeren.

3. Inventariseert, analyseert en evalueert veiligheids- en milieurisico’s, door:

- Het opstellen en uitvoeren van de eerstelijns controles op veiligheids- en milieugebied en het analyseren en rapporteren van de gegevens;
- Het uitvoeren van risico-inventarisaties en taak-risico-analyses bij de reguliere bedrijfsvoering en voor grote evenementen;
- Het opzetten en evalueren van de RI&E en milieuaspectenregister (MAR) en het coördineren bij de totstandkoming en actualisering van het plan van aanpak voor de RI&E en het MAR;
- Het, na het voeren van overleg met diverse in- en externe betrokkenen, stilleggen of het verbieden van de activiteiten;
- Het analyseren van ongewenste situaties en geeft bindende aanwijzingen om het werk toe te staan of stil te leggen;
- Het uitvoeren van arbeid hygiënische onderzoeken en het doen van voorstellen voor vervolgonderzoeken door het Centrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG).

4. Draagt zorg voor interne en externe informatievoorziening op veiligheid en milieugebied, door:

- Het analyseren en melden van veiligheids- en milieu-incidenten aan de bevoegd gezagen;
- Het opstellen van rapportages en het bewaken van de rapportageverplichtingen aan de bevoegd gezagen;
- Het toetsen van de uit te voeren bouwactiviteiten derden aan het gebruiksbesluit (Bouwbesluit);
- Het optreden als directievertegenwoordiger veiligheid en milieu (DVM);
- Het aanvragen, verkrijgen en beheren van diverse vergunningen zoals o.a. de Wet milieubeheer (inclusief geluid), Waterwet (baggeren, lozingen, conserveren), meldingen brandveilig gebruik IL&T, evenementvergunning, emissies en gebruiksvergunningen;
- Het adviseren en begeleiden van externe adviesbureaus om te komen tot een correcte vergunningaanvraag;
- Het functioneel aansturen van de VMSDEF-organisatie door o.a. het geven van toolboxen over veiligheid, brandveiligheid, milieu en bedrijfshulpverlening CZSK;
- Het verstrekken van werkvergunningen om de werkzaamheden door derden veilig uit te kunnen voeren;
- Het geven van adviezen aan verschillende medezeggenschaporganen.

5. Draagt zorg voor het opstellen en uitvoeren van plannen t.b.v. de rampenbestrijding binnen CZSK, door:

- Het optreden als veiligheidscoördinator CZSK tijdens grootschalige evenementen inclusief het opstellen en coördineren van (evenementen)veiligheidsplannen en het aanvragen van benodigde evenementenvergunningen;
- Het optreden als procesbewaker binnen het Marine Operationeel Team (MOT) MBDH ten behoeve relevante processen die uitgevoerd moeten worden tijdens rampenbestrijding.
- Het uitvoeren, adviseren en bewaken van beheersmaatregelen uit bedrijfsnoodplannen en bedrijfshulpverleningsplannen;
- Het afstemmen van de genomen plannen met het hoofd Maritieme Ondersteuning (H-MAROST), gemeente Den Helder en de veiligheidsregio Noord-Holland Noord;
- Het optreden als penvoerder van het voorschrift bedrijfsnoodorganisatie CZSK (ICZSK DMI 018) en het bedrijfsnoodplan Marinebasis Den Helder;
- Het toetsen van de BHV-plannen binnen CZSK;
- Het overleggen met de voor de rampenbestrijding noodzakelijke interne- en externe partijen zoals de gemeente Den Helder, gemeente Texel, de Veiligheidsregio NHN, bureau Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR), regionale brandweer en Kmar;
- Het initiëren en uitvoeren van multidisciplinaire rampenbestrijdingsoefeningen met interne- en externe hulpverleningsdiensten ter voorbereiding op grootschalige evenementen.

6. Geeft leiding aan bureau VM & BHV.

Kennis en opleidingseisen:
HBO/WO opleidingsniveau,
HBO-opleiding met aanvullende specialistische opleiding (zoals HVK, Milieutechniek, Arbo-/milieumanagement, arbeidshygiëne, hoofd BHV, crisismanagement en brandpreventie),(Operationeel) auditing,
Onderzoek van voorvallen en incidenten.

Veiligheids- en milieuervaringseisen:
Ruime ervaring binnen het vakgebied veiligheid/kwaliteit/Arbo/milieu/bedrijfshulpverlening en crisismanagement.
Eerdere functie waarin het adviseren van het management een hoofdbestanddeel was.

Competenties:
Analyseren, beïnvloeden, initiatief, communiceren, samenwerken, omgevingsgericht, organisatiebewustzijn, resultaatgericht, plannen en organiseren

Kennis, inzicht & vaardigheden:
- Brede kennis van het V&M-vakgebied.
- Gespecialiseerde kennis van BHV.
- Kennis van de algemene bedrijfsvoering en het besturingsmodel Defensie.
- Kennis van relevante wet- en regelgeving en het centraal vastgestelde beleid en de uitvoering daarvan binnen Defensie en binnen het eigen defensieonderdeel in het bijzonder.
- Kennis van de wet- en regelgeving m.b.t overleg en medezeggenschap.
- Inzicht in vraagstukken en problemen die zich op andere werkterreinen afspelen.
- Vaardig in het uitvoeren van risicoanalyses en het adviseren t.a.v. beheersmaatregelen en bewaking.
- Vaardig in het onderzoeken en analyseren van voorvallen en ongevallen.
- Vaardig in het toepassen van concepten over menselijk en organisatorisch falen.
- Vaardig in het adviseren, voorlichten en onderricht geven.
- Vaardig in het uitvoeren van audits.
- Kennis op het gebied van crisisbeheersing.
- Kennis op het gebied van evenementenveiligheid.
- Vaardig in het initiëren, onderhouden en stimuleren van noodzakelijke contacten en netwerken.

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €3.003 Max. €4.762 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Voor meer informatie over de functie-inhoud kunt u contact opnemen met LTZ1 (SD) J. Lettinga, hoofd AD, mobiel 0612973067, email [email protected] Voor informatie over de selectieprocedure kunt u contact opnemen met dhr. J.N.J. Laan, personeelsadviseur, tel. 0223651513, mobiel 0630534975, email: JNJ.Laan @mindef.nl.

Overige Opmerkingen:
Als veiligheidskundige lid van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskundigen (NVVK). Als hoofd bedrijfshulpverlener (H-BHV) lid van de Nederlandse Vereniging voor Bedrijfshulpverlening (NVB).

- Is aangewezen als stralingsdeskundige, cf. MP 35-311.
- Is aangewezen als Preventiemedewerker.
- Treedt op als de vaste dagelijkse Blue leader (bedrijfsdeskundige) bij calamiteiten en stelt de randvoorwaarden vast voor de 10 collega’s die in consignatiedienst hun diensten lopen.

Deze vacature zal zowel intern als extern gepubliceerd worden.

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ing. J. Lettinga

02236 54356

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Dhr. J.N.J. Laan, Personeelsadviseur

06 30534975

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinator ARBO

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats LC Bathmen
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 9 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Productiemanager duik- en ademluchtsystemen

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder - Marinebasis
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 29 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Hoofdtechnicus techniekgroep Sensor- en Wapensystemen

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder - Marinebasis
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 30 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)