Forensisch patholoog (schaal 16-18) / Forensic Pathologist (salary scale 16-18)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nederlands Forensisch Instituut

 • Stand­plaats Den Haag, Ypenburg
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Uren per week 24 - 36
 • Maand­salaris €4.797 - €7.046
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 19 oktober
 • Vacaturenummer 42-2020
 • Plaatsingsdatum 11 september 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

For English text, see below

Voor een patholoog met de drive om bij te dragen aan een veilige en rechtvaardige samenleving is er eigenlijk maar één optie: kom werken bij het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag. Mede dankzij jouw onderzoek lukt het om daders op te sporen en veroordeeld te krijgen, maar ook om onschuldigen vrij te pleiten. Dat maakt jouw werk als forensisch patholoog boeiend, uitdagend, verantwoordelijk en veelomvattend.

De eerste periode staat voor jou in het teken van een intern opleidingstraject. Tijdens dit traject word je opgeleid tot forensisch patholoog en volg je (internationale) scholingsmodules.

Als forensisch patholoog richt je je primair op het onderzoeken van de doodsoorzaak, en het vaststellen en interpreteren van letsels en postmortale veranderingen bij overledenen. Hierbij hoort ook het rapporteren, nabespreken en verdedigen van de bevindingen van je onderzoek. Dit doe je onder andere door op te treden als gerechtelijk deskundige in rechtbanken en gerechtshoven binnen Nederland en incidenteel daarbuiten.

Forensisch onderzoek is essentieel voor de opsporing en vervolging van verdachten van misdrijven of juist het uitsluiten daarvan. De uitkomst van dat onderzoek heeft omvangrijke consequenties voor de maatschappij. Niet alleen binnen de rechtsgang, maar ook voor de burger. Het forensisch pathologisch onderzoek vormt vaak een substantieel onderdeel binnen het forensisch onderzoek. Jouw bijdrage als forensisch patholoog vormt daarin een onmisbare schakel.

 

English:

For a pathologist who wants to contribute to a safe and fair society in the Netherlands, there is only one option: Come and work at the Netherlands Forensic Institute in The Hague. Your investigations will help to detect perpetrators and get them convicted, but also to exonerate innocent people. This is what makes your work as a forensic pathologist fascinating, challenging, responsible and comprehensive.

As a forensic pathologist, you focus primarily on investigating the cause of death, and establishing and interpreting injuries and post-mortem changes in deceased persons. This also includes reporting, reviewing, and defending the findings of your investigation. This can be done, among other things, by acting as an expert witness in courts in the Netherlands, and occasionally abroad.

Forensic examination is essential for the detection and prosecution of suspects of crimes, or clearing suspects of charges. The outcome of this examination has important consequences for society. Not only within the legal system, but also for the citizens. Forensic pathological examination is often a substantial part of the forensic investigation. Your contribution as a forensic pathologist is an indispensable element of this.

The first period of your employment will be dedicated to an internal training process. During this process, you will be trained to practise as forensic pathologist in the Netherlands, and will participate in various (international) training modules. Fully trained and registered forensic pathologists from outside of the Netherlands might be eligible for a personalised and shortened track.

Functie-eisen

• Je bent een (BIG-geregistreerd) arts. Als je momenteel in het buitenland werkt kun je de BIG-registratie tijdig afronden.

• Je hebt de opleiding klinische pathologie (bijna) afgerond en bent als (bijna) patholoog geregistreerd bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) in Nederland. Een alternatief is dat je in het buitenland bent opgeleid tot forensisch patholoog. De compatibiliteit van buitenlandse diploma’s wordt per geval getoetst. In principe dien je te voldoen aan de criteria om je in Nederland in het BIG- en RGS-register te laten opnemen. Zie ook https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/foreign-licences/recognition-registration.htm.

• Je bezit communicatieve vaardigheden, met het oog op het multidisciplinaire karakter van forensisch onderzoek, waarbij er veel contact is met ondersteunende medewerkers, overige deskundigen binnen en buiten het NFI, juristen en politiemedewerkers.

• Je beheerst de Nederlandse taal goed of bent bereid én in staat dit te leren binnen een periode van één jaar. Het leesbaar en begrijpelijk maken van de forensisch pathologische bevindingen vereist dat je forensische rapportages helder en feilloos kunt opstellen en verdedigen. We verwachten dan ook dat je succesvol het taalexamen op C1-niveau afrondt.

• Je bent bereid en in staat je transparant en kwetsbaar op te stellen met betrekking tot het schaduwen van je rapportages door overige deskundigen. Dit is een belangrijk onderdeel van kwaliteitsborging van het werk van de forensisch patholoog.

Competenties

• Klantgericht

• Kwaliteitsbewust

• Accuraat en zorgvuldig

• Analytisch

• Resultaatgericht

• Gericht op zelfontwikkeling

 

Wat vinden wij nog meer belangrijk?

Je vindt samenwerking en een goede zakelijke relatie met je collega’s, ketenpartners en klanten belangrijk en je vindt het daarbij belangrijk om zowel in interne als externe relaties te investeren. Je bent analytisch erg sterk ontwikkeld en weet hoofd- en bijzaken goed te scheiden. Je staat stevig in je schoenen en bent intrinsiek gemotiveerd om het beste uit jezelf te halen. Je doet je werk nooit op de automatische piloot.

English:

 • You are a (BIG-registered) physician. If you are currently working abroad, you can complete the BIG registration in a timely manner. See also https://english.bigregister.nl/.
 • You have (nearly) completed your education as a clinical/anatomical pathologist and you are (almost) registered, or eligible for registration as a pathologist with the Medical Specialists Committee (RGS) in the Netherlands.
 • Alternatively, you have successfully completed a complete forensic pathology training abroad . The compatibility of foreign diplomas will be tested on a case-by-case basis. In principle, you have to meet the criteria for registration in the BIG and RGS registers in the Netherlands. See also https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/foreign-licences/recognition-registration.htm.
 • You have good communication skills, required in view of the multidisciplinary nature of forensic examination, which involves much interaction with support staff, other experts inside and outside the NFI, lawyers and police.
 • You have a good command of the Dutch language or are willing and able to learn Dutch within a period of one year. Making the forensic pathological findings readable and understandable requires that you are able to clearly and flawlessly prepare and defend forensic reports. We expect you to successfully complete the language exam at C1 level.
 • You are willing and able to adopt a transparent and vulnerable attitude with respect to the evaluation of your reports by other experts. This is an important part of the quality assurance of the work of a forensic pathologist.

Competences

 • Service-oriented
 • Quality-oriented

 • Accurate, precise and reliable

 • Analytical

 • Result-oriented

 • Focused on self-development

What else do we think is important?

Collaborating and good professional contacts with your colleagues, chain partners and clients is important to you, and you want to invest in both internal and external contacts. You are highly analytical and are able to distinguish between main and secondary issues. You are independent and you are intrinsically motivated to do your job to the best of your ability. You never approach your job as routine work.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Salaris­omschrijving

  Het functiegebouw Rijk is van toepassing. Inschaling vindt plaats op basis van je opleiding en ervaring. De inschaling in schaal 14 wordt aangevuld met een toeslag naar schaal 16, 17 of 18.

  • Schaal 16: min. € 7247,88 en max. € 8372,65
  • Schaal 17: min. € 7247,88 en max. € 9128,43
  • Schaal 18: min. € 7458,59 en max. € 9952,84
 • Maand­salaris Min €4.797 Max. €7.046 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 24
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

• Solliciteren? Nadat je via de sollicitatiebutton hebt gereageerd kun je jouw motivatie en cv als Word- of pdf-bestand uploaden. We nodigen je graag uit om in je motivatiebrief ook iets over jezelf te vertellen.

• Het toetsen van de integriteit van onze nieuwe collega’s is voor het Nederlands Forensisch Instituut van groot belang. Om die reden vragen wij aan nieuwe medewerkers om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Ook een geheimhoudingsverklaring maakt deel uit van het sollicitatieproces.

• Wanneer je als rijksambtenaar een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van je beschikking mee.

• Een assessment (psychologische en vaardigheidstest) kan deel uitmaken van het sollicitatieproces, net als het opvragen van referenties en het inzetten van een (online) screening.

• Je neemt periodiek deel aan de 24-uurs bereik- en beschikbaarheidsdiensten.

• Bij indiensttreding dien je DNA af te staan ten behoeve van het opmaken van je DNA-profiel voor opname in onze eliminatiedatabank.

• Een hepatitis B-titeronderzoek, eventueel gevolgd door een (her)vaccinatie, zijn verplicht.

• Het werk kan emotioneel belastend zijn. Hier word je door het NFI in begeleid. Onder andere door middel van periodieke Mental Check-up-gesprekken.

• Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

• Aan deze vacaturetekst kunnen geen rechten worden ontleend.

English

 • Wish to apply? Upload your motivational statement and CV in Word or PDF format. You can upload it as an attachment after responding via the apply button. Please tell us a little about yourself in your motivational statement.
 • The verification of the integrity of our new colleagues is very important to the Netherlands Forensic Institute. For this reason, we ask new employees to provide a Certificate of Good Conduct (VOG). A non-disclosure agreement is also part of the application process.
 • If you have recourse to the priority scheme, send a copy of your judgement.
 • A psychological assessment and skills test may be part of the application process, as well as a request for references and (online) vetting.
 • You will periodically participate in the 24-hour availability shifts.
 • Upon start of employment, a DNA sample will be taken for the purpose of creating your DNA profile, for inclusion in our elimination database.
 • A hepatitis B-titer test, possibly followed by a (re)vaccination, is mandatory.
 • The work can be emotionally stressful. Counselling for this is provided by the NFI. This includes periodic mental check-up interviews.
 • No rights can be derived from the text of this vacancy.
 • No agencies please.

Meer over de functiegroep Senior Wetenschappelijk Medewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nederlands Forensisch Instituut

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is een agentschap van het ministerie van Justitie en Veiligheid en levert kwalitatief hoogwaardige forensische diensten met behulp van state-of-the-art-technologie en wetenschap.

Gedreven NFI-professionals richten zich gezamenlijk op het tijdig leveren van begrijpelijke, objectieve en zo nodig multidisciplinaire forensische analyses, op meer dan dertig onderzoeksgebieden zoals DNA, pathologie en toxicologie, maar bijvoorbeeld ook digitale technologie en wapens. De resultaten spelen een belangrijke rol bij opsporing, vervolging en in rechtszaken. In alle gevallen houdt het NFI zich bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het NFI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

 

English

Working for the national government means making a contribution to a better Netherlands and thus to a safe and fair society for everyone. The Ministry of Justice and Security defends and upholds law and order. From policy to implementation. The Netherlands Forensic Institute (NFI) is an agency of the Ministry of Security and Justice and delivers high-quality forensic services with the help of state-of-the-art technology and science.

Driven NFI professionals focus their combined attention on the punctual delivery of understandable, objective and, when needed, multi-disciplinary forensic analyses in more than 30 research fields, such as DNA, pathology and toxicology, but also digital technology and weapons, for example. The results play an important role in detection, prosecution and legal cases. In all instances, the NFI is engaged in cases that have a direct influence on daily life. That’s what makes working for the NFI so special. Because the law touches people’s lives.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marcel van Beest

070-8886666

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Florien Brongers

06-50071379

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Testautomatiseerder forensische software

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nederlands Forensisch Instituut
 • Stand­plaats Den Haag, Ypenburg
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 1 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

DevOps-engineer (Hansken)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nederlands Forensisch Instituut
 • Stand­plaats Den Haag-Ypenburg
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Verpleegkundig forensisch therapeutisch medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Vught
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 7,schaal 8
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd