(Financieel) Adviseur Ketensturing

Ministerie Justitie en Veilgheid, directoraat-generaal Migratie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 3
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.227
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Administratief / secretarieel, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 31 december
 • Vacaturenummer BD23/DGM/230119
 • Plaatsingsdatum 18 april 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als adviseur ketensturing ben je de spil in de samenwerkingsrelatie van het ministerie met de verschillende ketenpartners. Je bent adviseur van de directeur-generaal die formeel opdrachtgever is van o.a. IND, COA en DT&V. Je zorgt daarom dat je op de hoogte bent van actuele operationele, beleidsmatige en politieke ontwikkelingen op jouw specifieke aandachtsgebied en hebt intensief contact met de betrokken partners.

De directeur-generaal Migratie (DGM) is opdrachtgever voor meer dan tien organisaties in de migratieketen. Dit zijn de vanzelfsprekende organisaties als de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers en de Dienst Terugkeer en Vertrek. Ook de Koninklijke Marechaussee, de Politie en de Dienst Justitiële Inrichtingen hebben specifieke taken op het gebied van migratie waar een opdrachtgeverslijn aanwezig is. Als adviseur bereid je de opdrachten voor, monitor je deze en voer je hierover gesprekken met adviseurs van de betreffende ketenpartner. Bij de formele sturings- en verantwoordingsgesprekken in het kader van de opdracht ben je aanwezig en zorg je voor een adequate voorbereiding.

Naast je specifieke dossierhouderschap als adviseur, en de reguliere activiteiten in de verantwoordingscyclus, word je ingezet op ketenbrede vraagstukken. Dit vraagt om een hoge mate van flexibiliteit, naast het eigen dossier kun je ingezet worden op actuele vraagstukken. Voorbeelden hiervan zijn huisvesting, het versnellen van de asielprocedure, het bevorderen van terugkeer en opvang op maat voor specifieke doelgroepen. Op deze onderwerpen neem je indien nodig regie, betrek je de juiste partners en zorg je voor een gezamenlijk en door de keten gedragen voorstel.
De Rijksbegrotings- en sturingscyclus kent geen geheimen voor jou. Samen met de andere business controllers werk je aan het vertalen van de belangrijkste (financiële) raming van de keten, de Meerjaren Productie Prognose, naar concrete en realistische opdrachten voor de ketenpartners (bijvoorbeeld ten aanzien van productieaantallen, opvangplekken en beleidsveranderingen). Hierin staat de operationele opdracht voor de ketenpartners centraal en onderzoek je de meest doeltreffende en doelmatige inzet van de financiële middelen voor de migratieketen. Tevens ben je betrokken bij het voorbereiden en toetsen van begrotingsvoorstellen.

Financieel adviseurs
Voor de gezochte financieel adviseurs geldt het volgende:
In het uitvoeringsjaar heb je zicht op de operationele en financiële resultaten van de ketenpartners. Over deze resultaten ga je met de inhoudelijk adviseurs, data-analisten en financieel adviseurs binnen de keten en het ministerie in gesprek. De inzichten en informatie uit de gesprekken gebruik je om de directeur Regie Migratieketen en de directeur-generaal Migratie gevraagd en ongevraagd advies te geven. Jouw adviezen zijn concreet, onderbouwd (bij voorkeur met data) en geven handelingsperspectief.

Kennis en affiniteit met de bekostigingsmodellen binnen de Rijksoverheid is van belang. DGM is, zoals aangegeven, opdrachtgever voor verschillende typen organisaties, waaronder een agentschap, een ZBO en zijn er verschillende subsidie-relaties. Door de afdeling Ketensturing wordt voortdurend vanuit bekostigingsafspraken gekeken naar een passende balans tussen de opdracht en beschikbare middelen. Dit is complex vanwege de sterk variërende asielinstroom, realisatie van gezamenlijke ketendoelen en de belangen van individuele ketenpartners. Ervaring met de opzet en het toetsen van kostprijsmodellen is een pré in dit werk

Door zowel vanuit een opdrachtgeversrol en regierol betrokken te zijn, ben je in staat om de directeur Regie Migratieketen, de directeur-generaal Migratie en de staatssecretaris gevraagd en ongevraagd van (soms acuut) advies voor te zien. Deze adviezen zijn concreet, onderbouwd (bij voorkeur met data) en geven handelingsperspectief.

De migratieketen is dynamisch, veelzijdig en altijd actueel. Jouw sollicitatie voor deze functie betekent dat je onderdeel wil uitmaken van een team dat gedreven is om het Nederlandse migratiebeleid elke dag een stapje effectiever en efficiënter te maken.

 • Je hebt een afgeronde relevante WO-opleiding, zoals bestuurskunde, management, rechten of één van de sociale wetenschappen;
 • Je hebt aantoonbare professionele affiniteit met ofwel het thema migratie en/of samenwerking in ketens;
 • Je hebt na de afronding van je opleiding 1-3 jaar relevante werkervaring opgedaan, bijvoorbeeld op het terrein van migratie of ketensamenwerking
 • Je houdt ervan om met veel verschillende mensen en organisaties samen te werken en kunt verschillende belangen overbruggen en verbinden;
 • Je bent analytisch scherp, hebt een stevige dosis overtuigingskracht en kunt goed organiseren;
 • Je bent flexibel, accuraat, politiek sensitief en werkt zelfstandig;
 • (voor de financieel adviseurs) Kennis en ervaring met de bekostigingssytematiek binnen de Rijksoverheid.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Regie Migratieketen (DRM) bevordert het functioneren van en samenwerking binnen de migratieketen. Daarmee stelt DRM de migratieketen maximaal in staat de Vreemdelingenwet en het migratiebeleid snel en zorgvuldig uit te voeren en daarover verantwoording af te leggen. De directie doet dit vanuit verschillende rollen (zoals ketenregisseur en opdrachtgever) en met verschillende instrumenten zoals (financiële) sturing met (Europese) subsidies, managementinformatie en data-analyse, keteninformatiesystemen en relatiemanagement).

De afdeling Ketensturing adviseert de directeur-generaal als opdrachtgever van de IND, COA, DT&V, DJI, Nidos en VWN en in zijn rol als gezagsdrager van de vreemdelingentaak van de politie en de Koninklijke Marechaussee. De afdeling bevordert de samenwerking in de migratieketen, faciliteert de overlegstructuren (deelberaden en Topberaad), onderhoudt contact met individuele ketenpartners en adviseert de directeur-generaal in zijn rol als ketenregisseur van de migratieketen.

Ketensturing ondersteunt de (organisaties in de) migratieketen met het formuleren van heldere en uitvoerbare afspraken over de te bereiken doelen en de monitoring van de uitvoering daarvan. De afdeling analyseert de (sturings)informatie van ketenpartners, signaleert ontwikkelingen en vertaalt deze in handelingsperspectief voor de afzonderlijke partners en de keten als geheel. De afdeling adviseert tevens over ketenbrede financiële effecten als gevolg van de uitvoering van de ketendoelstellingen en het migratiebeleid.

Ministerie Justitie en Veilgheid, directoraat-generaal Migratie

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Het directoraat-generaal Migratie (DGM) staat voor een weloverwogen en uitvoerbaar migratiebeleid dat, met respect voor de migrant, bijdraagt aan de Nederlandse samenleving.
DGM draagt zorg voor:
a. de uitvoering van de vreemdelingenwetgeving en de Rijkswet op het Nederlanderschap;
b. een gereglementeerde en beheerste toelating van vreemdelingen tot Nederland, verblijf in - en vertrek uit Nederland en terugkeer van vreemdelingen;
c. de regie op de keten van toegang, toelating, toezicht en terugkeer van vreemdelingen;
d. de advisering van de regering over het vreemdelingenrecht en het migratiebeleid en over het naturalisatie- en nationaliteitsrecht.

Het directoraat-generaal Migratie bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:
a. de directie Regie Migratieketen (DRM);
b. de directie Migratiebeleid (DMB);
c. het Bureau Internationaal Migratiebeleid (BIM);

DGM werkt in de migratieketen nauw samen met een keten van uitvoeringsorganisaties werkzaam op het (publieke) vreemdelingenterrein zoals: de IND, het COA, de Dienst Terugkeer en Vertrek, de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, Dienst Justitiële Inrichtingen en Buitenlandse Zaken. Daarnaast heeft het DG contact met een groot aantal partners van de keten, zowel binnen als buiten de overheid, zoals: de rechtspraak, Vluchtelingenwerk Nederland, en Stichting Nidos.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

mw. N. van Nimwegen

0611718110

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

mw. N. van Nimwegen

0611718110

Solliciteren?

Ministerie Justitie en Veilgheid, directoraat-generaal Migratie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Information Security Officer (ISO)

Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 16 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Directiesecretaresse

Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 18 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Regievoerder Vertrek DTM Zuid Nederland

Dienst Terugkeer en Vertrek (DTenV)
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd