FIN Adviseur Beleidscontrol

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.662 - €5.586
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 22 april Nog 1 dag
 • Vacaturenummer SG 24-50
 • Plaatsingsdatum 3 april 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

“Het leuke aan mijn werk bij de directie Financieel Economische Zaken (FEZ) vind ik de diversiteit aan onderwerpen die langskomen, waarbij je de politieke en/of ambtelijke top adviseert over doelmatigheid van voorstellen, financiering en bereikte resultaten. Binnen het cluster bedrijfsvoering zijn enkele actuele dossiers bijvoorbeeld informatie op orde, hybride werken en participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Je hebt daarbij te maken met meerdere directoraten-generaal (DG’s), soms zelfs Financiën-breed, wat het werk nog afwisselender maakt en interessant houdt. Minstens zo belangrijk als de inhoud is dat er een hele prettige werksfeer is. Je werkt in een relatief jonge afdeling met veel energie en dat werkt aanstekelijk!” Arno van IJperen, senior beleidsadviseur bij de afdeling Beleidscontrol.

De afdeling Beleidscontrol is verantwoordelijk voor het toetsen van financiële keuzes die andere directies binnen het ministerie van Financiën maken op het gebied van beleid en bedrijfsvoering. Ons doel: zorgen dat het ministerie van Financiën ‘in control’ is door inzicht te geven in de budgetten en ervoor te zorgen dat besluitvorming op basis van de juiste informatie plaats vindt. Jij houdt je daarbij bezig met de control op de bedrijfsvoering van het beleidsdepartement en speelt daarnaast een belangrijke rol in de interne planning- en controlcyclus (P&C-cyclus).

Je toetst ontwikkelingen op het gebied van personele en materiële uitgaven (ca. € 300 mln. op jaarbasis) op budgettaire consequenties, doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid. Als een directie bijvoorbeeld wil uitbreiden, kijk jij hierop mee; is de uitbreiding logisch, en hoe wordt deze gefinancierd? Je werkt daarbij intensief samen met de financieel-managementadviseurs van de DG’s (verantwoordelijk voor de eerstelijnscontrol).

Naast je toetsende rol op de bedrijfsvoering voer je werkzaamheden omtrent de P&C-cyclus uit. Elk jaar maakt een Directoraat Generaal (DG) een jaarplan en rapporteert periodiek over de voortgang hiervan. Jij draagt zorg voor de voorbereiding van de gesprekken die de secretaris-generaal (SG) met de DG’s over deze stukken voert. Bij dit alles is er volop ruimte om mee te denken over verbetering; hoe maken we de P&C-cyclus nog efficiënter en effectiever?

Je komt te werken in een afdeling van 20 collega’s met daarbinnen een aantal clusters per aandachtsgebied. Onze afdeling kent een open, energieke en collegiale cultuur: je collega’s zijn makkelijk benaderbaar, we werken veel samen en we streven diversiteit in brede zin na.

Kortom: als controller wacht jou een afwisselende én uitdagende baan met veel kansen om jezelf te ontwikkelen. Wil je eerst eens praten over jouw mogelijk toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Ellis Stolwijk.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) is de concerncontroller van het ministerie van Financiën en bestaat uit vier afdelingen: Beleidscontrol, Begrotingszaken, Eigenaarsadvisering en Kaderstelling.
FEZ adviseert vanuit haar specifieke deskundigheid op financieel-economisch terrein de bewindslieden en de secretaris-generaal over het departementale beleid. Daarbij gaat het niet alleen om budgetten, maar ook om consequenties van het beleid en de organisatie van de bedrijfsvoering. De directie stelt de begroting en meerjarenramingen op van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld. Daarnaast ziet FEZ toe op budgettaire inpasbaarheid van voorstellen en de doeltreffende, doelmatige en rechtmatige uitvoering van de genoemde begrotingen, inclusief de interne en externe verantwoording daarover. Om dit te realiseren stelt FEZ vooraf de kaders vast van bijvoorbeeld de departementale planning-en-controlcyclus (P&C), risicomanagement en het toezicht op de financiële administratie. Daarnaast adviseert FEZ de secretaris-generaal over continuïteit en lange termijndoelstellingen van de uitvoerende en toezichthoudende organisaties van Financiën, zoals De Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële Markten, Belastingdienst, Toeslagen en Douane.

De afdeling

Binnen de afdeling Beleidscontrol wordt er op basis van financiële vaardigheden en kennis van het beleidsterrein getoetst op de keuzes die andere directies binnen het ministerie van Financiën maken op het gebied van beleid en bedrijfsvoering. Samen met circa vijfentwintig enthousiaste collega’s, die samenwerkingsgericht en relatief jong zijn, beoordeel je of de door de directies gemaakte keuzes doeltreffend, doelmatig en rechtmatig zijn. De beleidsterreinen zijn zeer uiteenlopend en divers. Binnen de afdeling Beleidscontrol kijken we bijvoorbeeld mee bij de steun aan Air France-KLM als ook bij de compensatie in het kader van de toeslagenaffaire en bij de grote ICT-projecten die binnen het ministerie of belastingdienst worden uitgevoerd.
De gemaakte (beleids) keuzes komen samen in een interne P&C en een externe(begroting)verantwoordingscyclus. De afdeling Beleidscontrol is nauw betrokken bij deze cycli. De cycli zorgen voor structuur gedurende het jaar. Tegelijkertijd zijn de beleidsonderwerpen afhankelijk van de actualiteit. Dit spanningsveld vraagt om een flexibele houding waarbij je in de hectiek van alledag de langetermijn belangen niet uit het oog verliest.
Als beleidscontroller functioneer je als sparringpartner van de beleidsdirectie: je helpt en denkt mee, maar waar nodig treed je ook duidelijk op wanneer het beleid het doel niet dient of de kosten hoger zijn dan geraamd. Je toont durf door aan tafel van de beleidsdirectie duidelijk je mening te verdedigen en bent daarmee de hoeder van de begroting van deze directie. Hiermee dien je als essentiële schakel binnen de grotere opdracht waar FEZ voor staat: een sterke en deskundige concerncontroller van het ministerie van Financiën.

Ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Ellis Stolwijk, plv. hoofd afdeling beleidscontrol

06 -50180624

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Chantalle Driessen, HR adviseur

06–31020507

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Business Controller

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Managementassistent Financieel Economische Zaken (FEZ)

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6,schaal 7
 • Reageren voor 29 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Plaatsvervangend afdelingshoofd Arbeid en Vermogen

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 6 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd