Cyber security auditor vitale sectoren

Inspectie Leefomgeving en Transport

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Natuur / milieu, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 17 oktober
 • Vacaturenummer ILT-2021-0553.A
 • Plaatsingsdatum 24 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Stel je voor dat een grote zeehaven, een drinkwaterbedrijf, een luchthaven of het treinverkeer wordt aangevallen door cybercriminelen. De maatschappelijke gevolgen zouden enorm zijn. Als cyber security auditor voorkom jij dit soort situaties door toe te zien op de digitale veiligheid van deze organisaties. Nog geen ervaring met toezicht? Geen probleem, wij leiden je op tot professioneel auditor.

Wat ga je doen als cyber security auditor?
Jij houdt toezicht op de digitale veiligheid en vitale infrastructuur binnen de diverse vitale sectoren zoals bijvoorbeeld drinkwaterbedrijven, vliegtuigmaatschappijen, spoorwegondernemingen of zeehavens. Toezicht op cybersecurity is een relatief nieuw vakgebied voor ILT, waarin je volop kunt ontdekken. Gelukkig zit het met jouw cyberkennis wel goed. Die kennis zet je in om het toezicht te professionaliseren. Ondertussen werk je nauw samen met je ervaren collega-inspecteurs die toezichthouden op de fysieke veiligheid.

Je voert cyber audits uit bij de bedrijven en organisaties die onder toezicht staan vanuit de afdeling veilige mobiliteit (infrastructuur en transport binnen de luchtvaart, spoor en maritiem) en of bij de afdeling toezicht publieke instellingen (instituties en bedrijven zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven).
Zo toets je bijvoorbeeld of de bedrijven voldoen aan de zorg- en meldplicht vanuit de
Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen. Je beoordeelt het risico- en het kwaliteitsmanagementsysteem en bekijkt op welke wijze de bedrijven de opzet en werking van de beheersingsmaatregelen testen. Daarnaast ga je op onderdelen of thema’s de diepte in, bijvoorbeeld door te kijken hoe er met pentesten wordt omgegaan.
Je leert de processen van de organisatie en de sector kennen, en de kwetsbaarheden daarbinnen. Ook vorm je je een beeld van de security-awareness en volwassenheid van de organisatie ten aanzien van cybersecurity.

Zijn er zaken niet op orde? Dan spreek je het bedrijf daarop aan (samen met collega’s) en geef je een termijn waarbinnen de situatie verbeterd moet zijn. Haalt dat niets uit, dan kan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onder andere verscherpt toezicht of boetes opleggen. Met jouw werk zorg je dat uiteindelijk de hele sector veiliger wordt. En voor je collega’s ben je een bron van kennis.

Hoe ziet je inwerktraject eruit?
Het werk dat we doen bij de ILT is uniek. Daarom begin je, net als andere nieuwe collega’s, met een uitgebreid inwerktraject waarin je opgeleid wordt tot inspecteur. Tijdens het inwerktraject leer je alle belangrijke aspecten van het toezicht en onze organisatie kennen. Zo kun je snel als volwaardig cyber inspecteur aan de slag. En heb je tussendoor vragen? Je collega’s staan voor je klaar.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Toezicht publieke instellingen houdt toezicht op overheden, semioverheden, organisaties met een publieke taak en certificerende en erkende instellingen. Het doel is het vergroten van het zelfinzicht van organisaties zodat een cultuur van adequate naleving ontstaat. De afdeling heeft 4 teams: Bedrijven, Infrastructuur, Instituties en Toezicht certificerende en erkende instellingen.

Team Bedrijven
Dit team adviseert bij de vergunningverlening voor bedrijven met een groot milieurisico. En houdt toezicht op de 10 Nederlandse drinkwaterbedrijven en onder andere organisaties die warm tapwater leveren. Bij drinkwater ligt onze focus op kwaliteit, leveringszekerheid, doelmatigheid, digitale veiligheid en de governance van de organisatie. Onze adviestaak richt zich op het bevoegd gezag dat vergunningen verleent in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het gaat om circa 400 bedrijven die vallen onder het Besluit risico's zware ongevallen en 300 andere risicovolle bedrijven. Het doel van onze advisering: een goede uitvoering van het beleid en de nationale en internationale regelgeving van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op milieugebied en de (externe) veiligheid. In Caribisch Nederland houden we toezicht in het kader van de Wet drinkwater en elektriciteit BES.

Team Instituties
Het team heeft 3 grote toezichtsgebieden. In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht houden we toezicht op ongeveer 130 locaties van Defensie, waaronder de grotere kazernes, de militaire vliegvelden en de marinehaven in Den Helder. In het kader van Interbestuurlijk toezicht houden we toezicht op de wijze waarop provincies de milieuwetgeving uitvoeren en op de wijze waarop gemeenten de beveiliging van zeehavens hebben georganiseerd. Daar hoort ook bij het digitale toezicht op het havenbedrijf Rotterdam. Daarnaast houden we toezicht op de 4 grote brandstofopslagen op Bonaire en Sint Eustatius, die sinds 2010 bijzondere Nederlandse gemeenten zijn.

Afdeling Toezicht veilige mobiliteit
De afdeling Toezicht veilige mobiliteit werkt aan de veiligheid bij infrastructuur en transport. Dit doen we door het uitvoeren van toezicht en handhaving ter voorkoming van slachtoffers en schade in de luchtvaart, op het spoor en in de scheepvaart. We onderzoeken ook incidenten met slachtoffers en schade in de scheepvaart. Ons toezicht kent uiteenlopende vormen: van administratiecontroles en objectinspecties tot audits en besturingstoezicht. We werken nauw samen met andere teams en toezichthouders binnen en buiten onze afdeling. Onze afdeling telt 9 teams: Luchtvaart infrastructuur, Vliegtuigbemanningen en vluchtuitvoering, Luchtvaart specifiek, Luchtvaart techniek en MAR, teams Rail 1 en 2, Ongevallenonderzoek scheepvaart en Administratieve controles en Maritiem nationaal en Maritiem internationaal.

Team Luchtvaart infrastructuur
Dit team houdt toezicht op de veiligheid van luchtvaartterreinen en op verleners van luchtvaartnavigatiediensten, zoals de Luchtverkeersleiding Nederland en het Maastricht Upper Area Control Centre. Op grond van de Single European Sky-verordeningen is in dit team ook de National Supervisory Authority (NSA) belegd voor het toezicht op luchtverkeersleidingsdiensten en het Nederlandse luchtruim. Ook werken we nauw samen met toezichthouders in de buurlanden.

Team Vliegtuigbemanningen en vluchtuitvoering
Het team Vliegtuigbemanningen en vluchtuitvoering ziet toe op een veilige uitvoering van vluchten met burgerluchtvaartuigen. We combineren daarvoor systeem- en productgericht toezicht. Zo houden we toezicht op organisaties zoals luchtvaartmaatschappijen, opleidingsinstellingen en exploitanten van vluchtnabootsers, en op personen zoals piloten, examinatoren en cabinepersoneel. Eén van onze andere taken is het leveren van luchtvaartoperationele expertise aan andere teams.

Team Luchtvaart specifiek
Dit team houdt toezicht op de toewijzing van slots op luchthavens (‘slothandhaving’), op de uitvoering van platforminspecties en op drones. Het handhaven van slots is zowel gericht op marktordening als op hinderbeperking. Ook volgen we meldingen op rondom passagiersrechten luchtvaart. Via platforminspecties voeren we productgerichte, onaangekondigde veiligheidsinspecties uit op luchtvaartterreinen. Hierbij richten we ons met name op niet-Nederlandse burgerluchtvaartuigen. Daarnaast inspecteren we Nederlandse luchtvaartuigen. Ons toezicht op drones bestaat uit deskresearch en objectinspecties op locatie. Daarnaast houden we toezicht op exploitanten van drones door middel van bedrijfsbezoeken of audits.

Team Luchtvaart techniek en MAR
Het toezicht van het team Luchtvaart techniek en MAR is gericht op de luchtwaardigheid en het onderhoud van in Nederland geregistreerde luchtvaartuigen. Daarnaast houden we toezicht op de productie van luchtvaartproducten en onderdelen. We controleren Nederlandse ontwerp-, productie- en onderhoudsbedrijven en de opleidings- en examencentra voor technisch luchtvaartpersoneel. Verder hebben we de taak om Maintenance Airworthiness Reviews (MAR) uit te voeren: objectinspecties die gericht zijn op het beoordelen van de luchtwaardigheid van luchtvaartuigen die zijn geregistreerd in het Nederlandse Luchtvaartuigenregister.

Teams Rail
De 2 teams Rail bewaken veilig transport over het spoor. We houden toezicht op de spoorvervoersbedrijven, het materieel, het personeel (inclusief de arbeidsomstandigheden van baanwerkers) en de infrastructuur. Tevens zijn we de National Safety Authority voor het toezicht op het spoor in Nederland en adviseren we over nieuwe wet- en regelgeving op spoorgebied. We werken nauw samen met toezichthouders in de buurlanden.

Het toezicht richt zich op alle vormen van spoorvervoer, zoals het hoofdspoor, bijzonder spoor en lokaal spoor (tram/metro). Voor het lokaal spoor werken we nauw samen met het bevoegd en handhavend gezag dat ligt bij de gemeente Amsterdam, de metropoolregio Rotterdam-Den Haag en de provincie Utrecht.

Onderwerpen die in het toezicht worden meegenomen zijn veiligheidscultuur en de volwassenheid van veiligheids- en securitybeheersystemen binnen de spoorbedrijven.

Team Ongevallenonderzoek scheepvaart en Administratieve controles
Dit team richt zich op ongevallen in de koopvaardij en visserij, en de zee- en binnenvaart. Collega’s uit andere teams werken bij een ongevallenonderzoek onder regie van onze teamleider. We ontwikkelen momenteel een uniform ongevallenonderzoek voor de verschillende transportmodaliteiten.

Teams Maritiem: Maritiem nationaal en Maritiem internationaal
De teams Maritiem nationaal en Maritiem internationaal houden toezicht op een veilig en duurzaam transport over water. We houden toezicht op de rederijen, zeeschepen en binnenvaartschepen, passagiers, personeel (inclusief de arbeidsomstandigheden van bemanningen) en de (inter)nationale aspecten daarvan. Het toezicht op de zeevaart richt zich op alle aspecten van de koopvaardij, visserij en pleziervaart. Dit zowel aan de scheepskant als aan de wal, en op het gebied van technische veiligheid, milieu, arbeidsomstandigheden en veiligheid van passagiers. Het toezicht op de binnenvaart richt zich op alle vaartuigen die bedrijfsmatig gebruikmaken van de Nederlandse binnenwateren, op het gebied van techniek, arbeidsomstandigheden, vaar- en rusttijden en de veiligheid van passagiers. In het toezicht werken we nauw samen met (inter)nationale handhavingspartners, de International Maritime Organization
(IMO), het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EU/EMSA), de Kustwacht en vaarwegbeheerders. Als aangewezen European National Security-expert geven we invulling aan internationaal toezicht op havenbeveiligingsaspecten aan de wal- en scheepzijde. Ook zorgen we dat de passagiersrechten in de scheepvaart worden nageleefd.

Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met 1.300 medewerkers zet de ILT zich dagelijks in voor een duurzame en veilige leefomgeving, veilig transport en het vertrouwen in publieke instellingen zoals woningcorporaties.

De ILT ziet erop toe dat zeer uiteenlopende doelgroepen een breed scala van wetten en regels naleven. Het aandachtsgebied van de ILT omvat ongeveer 160 onderwerpen waaronder geluidsoverlast in de luchtvaart, vaartijden in de binnenvaart, taxivergunningen, woningcorporaties, vervoer van gevaarlijke stoffen, afval, genetisch gemodificeerde organismen en energielabels van woningen.

We bewegen mee met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en zetten onze middelen in daar waar de risico’s voor de publieke belangen het grootst zijn. Een goed gebruik van data en andere informatie is sturend voor al onze werkzaamheden: van toezicht en vergunning- en dienstverlening tot opsporing en communicatie.

Samenwerken, leren door doen en constant verbeteren zijn onze sleutelwoorden. Medewerkers, leidinggevenden en teams krijgen de ruimte om talenten optimaal in te zetten, bevlogenheid te tonen en het verschil te maken. Welke eigenschappen wij zoeken in nieuwe medewerkers? De vaardigheid om te kunnen werken met diverse informatiebronnen, out-of-the-box kunnen denken bij toezichtsvraagstukken, de creativiteit hebben om vernieuwende methodes te bedenken en in te zetten, met lef onbekende paden durven bewandelen en overzicht kunnen houden.

Je bent welkom zoals je bent
De Inspectie Leefomgeving en Transport hecht grote waarde aan diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van een team. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jou.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Sjoerd Backx, afdelingshoofd Toezicht publieke instellingen

06-15093686

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Nicky van Gulden, adviseur werving en selectie

06–24510480

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Inspectie Leefomgeving en Transport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inspecteur/medewerker toezicht wegvervoer

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 26 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inspecteur/medewerker toezicht Goederenvervoer

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Landelijk
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 4 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inspecteur digitale en bedrijfsinspecties

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd