• Den Helder
 • Bachelor - HBO
 • 38 uur
 • €4.545 - €6.237 (bruto)
 • Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 7 juli 2024
 • Vaste aanstelling
Kenmerk: 582145, Plaatsingsdatum: 10 juni 2024

Werkzaaheden:

1. Is belast met de (beleids-)voorbereiding en het ontwikkelen, opstellen, evalueren en bijstellen van het Duurzaamheidsbeleid door:
Het afstemmen met BS, DS en DO¿n over het besluitvormingsproces aangaande duurzaamheidsvraagstukken voor CZSK;
- het afstemmen van Duurzaamheid adviezen en processen met andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen, rekening houdend met politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken binnen de voor Defensie en CZSK van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
- Initieert, stuurt en faciliteert duurzaamheidsmaatregelen en daaruit voortkomende (project)voorstellen en borgt hierbij de samenhang in eigen DO en met de andere DO¿n;
- Het ontwikkelen van adviesproducten op basis van onderzoek en analyse op (in)richtend niveau;
- Het verrichten en/of beoordelen van onderzoek en rapportages;
- Het creëren van draagvlak voor totstandkoming van adviesproducten, processen, beleid en beheer;
- Het inhoudelijk coördineren en procesmatig/procedureel voorbereiden van multidisciplinaire besluitvormingsprocessen op gebied van Duurzaamheid.
- Het onderzoeken en analyseren van relevante ontwikkelingen die bijdragen aan duurzaamheid doelstellingen.

2. Adviseert en ondersteunt t.b.v. de realisatie van het duurzaamheidsbeleid binnen het CZSK, door:
- Het leveren van advies en informatie voor interdepartementale afstemming en rapportage over de besteding van (rijksbreed) beschikbaar gestelde financiële middelen voor verduurzaming
- het verzamelen van informatie over specialistische of meer complexe (met elkaar verweven) producten en/of diensten gecontroleerd op juistheid en volledigheid conform afspraken en beschikbaar en helder onderbouwd en afgestemd;
- het door bedrijfsbezoeken verzamelen en faciliteren van duurzaamheidsinitiatieven bij de CZSK-onderdelen en -eenheden;
- Het analyseren, initiëren, coördineren en implementeren van verduurzamingsplannen en maatregelen voor de bedrijfsvoering en voor het operationele domein;
- het ondersteunen en begeleiden van CZSK-onderdelen en ¿eenheden op het vakgebied;
- het toetsen van beleid van aanpalende terreinen op consequenties voor het eigen aandachtsgebied;
- het zich op de hoogte houden en analyseren van ontwikkelingen op het vakgebied.

3. Ondersteunt en adviseert het hoofd leefomgeving en hoofd VKL, door:
- Het organiseren en ondersteunen bij het tot stand komen, in werking houden en verbeteren van monitoringsinstrumenten zoals (te ontwikkelen) defensiebreed) duurzaamheidsdashboard, KPI s en rapportages
- Het onderhouden van en rapporteren over het knel- en verbeterpunten CZSK m.b.t. milieuaspecten en de DEOS-doelstellingen op het gebied van duurzaamheid;
- Het afstemmen van (de behoefte aan) energierapportages en het aanleveren van betrouwbare energierapportages en energieprognoses op departementaal niveau;
- het controleren van de afdoening van eerdergenoemd register en uit eerdere onderzoeken resulterende aanbevelingen;.
- het deelnemen aan departementale projecten op dit domein;
- het bijdragen aan concrete en uitvoerbare opleidingen op het gebied van leefomgeving, risicomanagement en duurzaamheid in het bijzonder;
- het onderzoeken en adviseren over de benodigde randvoorwaarden voor CZSK op het gebied van duurzaamheid binnen het vastgoed-, milieu- en duurzaamheidsbeleid;

4. Draagt bij aan een concreet en uitvoerbaar duurzaamheidsdoelen, door;
- het vertalen van beleidskeuzes naar beleidsvoorstellen voor het CZSK;
- het verwerken van geaccordeerde beleidsvoorstellen in (meerjaren) plannen passend binnen de bedrijfsvoering van het CZSK;
- het bieden van inzicht in de duurzaamheidsprestaties;
- het bijdragen aan het Integraal Risicomanagement (IRM) CZSK door het aanleveren van en ondersteunen bij het opstellen van producten als beleidsverklaring, directiebeoordeling en het risico- en compliance jaarplan CZSK;
- het opzetten van een energiemanagementsysteem dat past binnen het IRM CZSK;
- het opstellen van plannen, procedures, richtlijnen e.d. voor implementatie en evaluatie van het duurzaamheidsbeleid CZSK;
- het participeren in defensie brede projecten op het terrein van duurzaamheid.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht binnen de afdeling Veiligheid, Kwaliteit en Leefomgeving (VKL) van de Directie Integrale Bedrijfsvoering & Besturing van CZSK.

De afdeling VKL heeft tot doel het organiseren en inrichten van de CZSK-organisatie voor veiligheid en leefomgeving. Afdeling VKL organiseert en regelt de bedrijfsvoering van het CZSK zodanig in dat deze voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving t.a.v. veiligheid (Arbowet) en milieu (milieuwet- en regelgeving). Daarnaast is afdeling VKL verantwoordelijk voor het strategisch Vastgoedplan CZSK en beheert zij de portefeuille Vastgoed- en Ruimtelijke Ordening voor CZSK. Naast het beheer en certificering van het VMMS verzorgt de afdeling ook trendanalyses op het gebied van veiligheid en milieu aan de hand van risico-inventarisaties en voorvallen. Bovendien organiseert en faciliteert Afdeling VKL de CZSK-interne integrale auditing ten aanzien van de diverse compliance gebieden.

Afdeling VKL functioneert daarbij tevens als directe adviseur in voornoemde taakgebieden van C-ZSK, PC-ZSK, (tevens in zijn rol als Objectvergunninghouder CZSK), de Admiraliteitsraad en in algemenere van de diverse decentrale objectvergunninghouders en hoofden van eenheden in hun verantwoordelijkheid als (decentraal) werkgever.

De Coordinator Duurzaamheid (CD) verricht zijn taken binnen het Bureau Leefomgeving van Afd. VKL.

De CD is belast met het analyseren en het door vertalen van de opdracht CZSK Duurzaamheid. Hierbij adviseert, structureert en initieert de functionaris activiteiten ten behoeve van de duurzaamheidsopgaven voor CZSK. Daarnaast coördineert de CD de activiteiten en initiatieven op het gebied van duurzaamheid bij CZSK. Tevens ondersteunt de CD het hoofd Sectie Milieu en het hoofd bureau Leefomgeving t.a.v. de realisatie van duurzaamheidsaspecten binnen CZSK, draagt zorg voor optimale inzet en gebruik van het VMMS CZSK en ondersteunt en adviseert het hoofd VKL bij de uitvoering van gerelateerde (staf)taken.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Hoofd sectie milieu

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Kwaliteitsbewaker WOH industrie

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Lead auditor

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)