Beleidsmedewerker programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 30 mei Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 34/22-06
 • Plaatsingsdatum 13 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Werk en bestaanszekerheid zijn niet voor iedereen vanzelfsprekend. Om mensen in een multiprobleemsituatie eerder en sneller te kunnen helpen, ben jij nodig! Als beleidsmedewerker voor het programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens (PMM) zorg jij vanuit Den Haag dat onze instrumenten worden doorontwikkeld. En dat zoveel mogelijk gemeenten en uitvoerders hier gebruik van kunnen maken. Zo draag jij bij aan een beter bestaan voor je medemens.

Het programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt deze instrumenten beschikbaar aan professionals van gemeenten en landelijke uitvoerders. Voor de doorontwikkeling daarvan zoeken we iemand die ervaring heeft met of bij gemeenten en met werken binnen de Rijksoverheid. En die bekend is met het sociaal domein en multiproblematiek.

Wat ga je doen? Allereerst sluit je gemeenten aan bij de instrumenten die wij beschikbaar stellen, zoals het landelijk Maatwerkloket Multiproblematiek. Daarvoor stel je je op als ambassadeur van het programma. Je houdt presentaties in het land en draagt bij aan nota’s, kamerbrieven en communicatie-uitingen. Ook doe je aanbestedingen voor het programma. Je helpt met het oplossen van casuïstiek vanuit het Maatwerkloket en leert deze te koppelen. Dit noemen we systeemleren. Ten slotte houd je je bezig met aangrenzende interdepartementale trajecten, zoals het programma Werk aan Uitvoering.

Hoe het er in de praktijk aan toegaat? Dat leer je door kennis op te doen bij gemeenten en maatschappelijke organisaties. Je bouwt er een netwerk op en signaleert nieuwe ontwikkelingen en knelpunten. En je overlegt met koepels, zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Divosa, maatschappelijke organisaties en andere departementen. Bij het ontwikkelen van het beleid houd je steeds rekening met de bestuurlijke verhoudingen.

Je maakt deel uit van een bevlogen PMM-kernteam. We werken intensief samen binnen een programma dat meestal geen rechtlijnig pad kent. Daarom krijg je alle ruimte voor jouw creatieve ideeën en oplossingen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie
Het directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie (DG SZI) werkt aan inkomensbescherming en activering naar arbeid voor mensen die (tijdelijk) niet zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Dit doen we samen met gemeenten, uitvoeringsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties. Daarnaast dragen we bij aan een sociaal stabiele samenleving, waarin mensen zonder belemmeringen kunnen meedoen en in al hun verscheidenheid met elkaar samenleven. Een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt, ongeacht herkomst, religie of levensovertuiging.

Directie Participatie en Decentrale Voorzieningen
De directie Participatie en Decentrale Voorzieningen (PDV) richt zich op de sociale zekerheid in het gemeentelijk domein en op de arbeidsmarktregio’s. Belangrijke kaders van waaruit we opereren, zijn de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, die decentraal worden uitgevoerd door gemeenten. Daarnaast hebben wij te maken met de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, die de taakverdeling en samenwerking regelt tussen gemeenten en UWV in het brede domein van werk en inkomen.

Belangrijke thema’s en taken zijn:

 • de voorwaarden waaronder bijstand wordt verleend;
 • mensen met een bijstandsuitkering activeren naar werk;
 • alle werkzoekenden, die daarbij ondersteuning nodig hebben, helpen met werk en scholing in de arbeidsmarktregio’s;
 • armoedebestrijding, schuldenbeleid, beleid Maatwerk Multiprobleemhuishoudens en de samenhang tussen de Participatiewet en andere gedecentraliseerde wetten in het sociaal domein.

Verder zijn we als directie verantwoordelijk voor de ondersteuning van de gemeentelijke uitvoering en de samenwerking in de arbeidsmarktregio’s. En ook voor de programmering van een aantal specifieke Europese subsidies. Daarnaast sturen we een aantal programma’s voor gegevensuitwisseling aan.

Afdeling Generieke Participatievoorzieningen
De afdeling Generieke Participatievoorzieningen (GP) is verantwoordelijk voor de inkomenskant van de bijstand, het armoede- en schuldenbeleid en het coördineren van het programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens. Er is veel aandacht voor implementatie van wetgeving. Meestal gaat het om trajecten en programma’s waarbij meerdere partijen zijn betrokken in de vorm van ketensamenwerking.

We werken aan vraagstukken als: wie komt er in aanmerking voor bijstand, en onder welke voorwaarden? En welke mogelijkheden zijn er voor gemeenten en rijksuitvoerders om gemakkelijker maatwerk te bieden in acute, complexe situaties? Op basis van het regeerakkoord besteden we gericht aandacht aan het handhavingsbeleid in de Participatiewet, de taaleis in de bijstand en het tegengaan van armoede, met name onder kinderen.

Speerpunten in de brede schuldenaanpak van het kabinet zijn: preventie en vroegsignalering van schulden, verbeteren van de kwaliteit van schuldhulpverlening en de toegang daartoe en een maatschappelijk verantwoorde (rijks)incasso. Wij ondersteunen de minister in de rol als coördinerend bewindspersoon en bereiden bestuurlijk overleg voor met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het GP-team bestaat momenteel uit 26 personen.

Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens
De coördinatie van het interdepartementale programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens (PMM) is een pittige opdracht. Het programma wordt uitgevoerd door de directie Participatie en Decentrale Voorzieningen (PDV) en de afdeling Generieke Participatievoorzieningen (GP). Het doel van het programma is om meer wettelijke bevoegdheden en instrumenten te creëren die professionals helpen om maatwerk te leveren. Samen met een aantal ministeries, landelijke uitvoerders en gemeenten ontwikkelt PMM een interdepartementale aanpak die bestaat uit tien bouwstenen (interventies).

We hebben inmiddels grote stappen gezet. Een eerste ontwerp van een wetsvoorstel multiprobleemsituaties is in hoofdlijnen opgeleverd. Dit bespreken we momenteel met uitvoerders en gemeenten.

Recentelijk heeft PMM een expliciete plek gekregen in de kabinetsreacties. Dit was vanwege het rapport ‘Ongekend onrecht’ van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Daarnaast hebben diverse gremia, waaronder de Raad voor Volksgezondheid, zich positief uitgelaten over de PMM-interventies.
Lees meer over het PMM op de website www.maatwerkmultiprobleemhuishoudens.nl.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Justine Ruitenberg

06-31753140

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker Caribisch Nederland

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 13 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerkers inburgering

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Manager Supportteam Innovatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats DEN HAAG
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 20 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)