• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • €3.662 - €5.586 (bruto)
 • Techniek / productie, Natuur / milieu, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Solliciteer voor 31 mei 2024 Nog 2 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: DGKE_20240515_11, Plaatsingsdatum: 17 mei 2024

Nederland in 2050 klimaatneutraal en met een betrouwbare en betaalbare energievoorziening. Aan dit belangrijke doel lever je als beleidsmedewerker bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in Den Haag een wezenlijke bijdrage.

Je houdt je daarbij bezig met de verkenning naar nieuwe aanlandingen van wind op zee in de periode 2031-2040 via het Programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee (hierna pVAWOZ) 2031-2040 en met het beleid voor het net op zee.

In het programmateam pVAWOZ werken ruim 20 mensen, grotendeels verdeeld over een aantal deelregio’s. Op land zijn dat Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg waar we aanlandingen van gelijkstroomkabels en waterstofleidingen onderzoeken. Daarnaast is er de Noordzee, waar we de effecten onderzoeken van toekomstige verbindingen van wind op zee vanaf de platforms op zee tot het punt waar de kabels en leidingen aan land komen. Binnen het programmateam pVAWOZ heb jij twee verantwoordelijkheden. Enerzijds ben je achtervang van de projectleider Noordzee. Samen zorgen jullie dat:
(I) de juiste informatie op tafel komt (wat zijn mogelijke effecten van de routes van kabels en leidingen op bijvoorbeeld natuurgebieden, scheepvaart, visserij en defensiegebieden).
(II) er een zorgvuldig participatieproces doorlopen wordt (gesprekken en werksessies met stakeholders t.b.v. vergroten draagvlak en gebiedskennis ophalen)
(III) besluitvorming zorgvuldig voorbereid wordt (tijdig keuzes, dilemma’s en conclusies bespreekbaar maken op ambtelijke en bestuurlijke overleggen met belangrijke Noordzee stakeholders).

Daarnaast ben je mede verantwoordelijk voor een goede afstemming tussen de te onderzoeken kabel- en waterstoftracés binnen pVAWOZ en andere ruimtelijke ontwikkelingen en projecten op de Noordzee.
Anderzijds ondersteun je bij de aansturing van het onderzoek op programmaniveau (dus naast de Noordzee alle regio’s op land), samen met de projectleider Noordzee en het programmamanagement. Binnen het programma wordt toegewerkt naar een plan-milieueffectrapportage en een integrale effectenanalyse waarmee de mogelijke effecten van de aanlandroutes en -locaties op andere maatschappelijke belangen in beeld gebracht worden. Zo komt er een Integrale Effectenanalyse (IEA) die inzicht geeft in de effecten op onder meer de omgeving, economie, systeemintegratie, toekomstvastheid, techniek, circulariteit, veiligheid in de operatie en kosten van de verschillende aanlandalternatieven. Onderdeel hiervan is een milieueffectenrapportage, die de milieueffecten in beeld brengt. Jij draagt bij aan de dagelijkse aansturing en begeleiding van dit onderzoek dat een consortium van consultants uitvoert. Daar hoort ook nauwe afstemming met de samenwerkingspartners binnen het programma – TenneT, Gasunie, Rijkswaterstaat en de provincies – bij.

Verder werk je samen met een collega aan het beleid voor het net op zee, met een focus op kosten voor het net op zee en ontwikkelkader. Bij deze functie zijn de volgende onderdelen van belang:

 • Het beheren en regelmatig actualiseren van het Ontwikkelkader windenergie op zee. Dit document bevat de routekaart wind op zee (welke windenergiegebieden gaan we wanneer ontwikkelen?) en formuleert de opdracht aan TenneT voor de aanleg van het net op zee.
 • Het fungeren als aanspreekpunt voor het beleid voor het net op zee. Extern zijn jullie het aanspreekpunt voor TenneT en voor de toezichthouder (ACM) en het ministerie van Financiën (als aandeelhouder van TenneT). En in de toekomst ook voor Gasunie voor het waterstofnet op zee.
 • Het namens EZK trekken en deelnemen aan het proces om te komen tot een herdefiniëring van de rollen van het Ontwikkelkader en van de ACM bij de toetsing op nut en noodzaak van toekomstige energie-infrastructuur op zee.
 • Het vertalen van de uitkomsten van het Energie Infrastructuur Plan Noordzee (EIPN) en pVAWOZ in voorstellen, besluitvorming en instrumentarium waarmee TenneT en Gasunie aan de slag kunnen met de aanleg van de benodigde energie-infrastructuur op zee.
 • Het bijdragen aan de maatschappelijke en politieke discussie over de kosten van het (elektriciteits- en waterstof)net op zee. Deze kosten maken onderdeel uit van die voor de gehele energietransitie. De discussie hierover zal komende tijd in versterkte mate plaatsvinden, gezien de effecten op de energierekening.
 • Namens het net op zee input geven aan een intedepartementaal beleidsonderzoek naar de kosten van de totale netverzwaring als gevolg van de energietransitie.

De exacte rolverdeling tussen jou en je collega's die al aan deze onderwerpen werken, wordt nader bepaald nadat je aan de slag gaat.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Klimaat en Energie (DGKE) zorgt voor een duurzame energievoorziening die tegelijkertijd veilig, betrouwbaar, ruimtelijk inpasbaar en betaalbaar is. Dat levert grote maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen op, zoals: Hoe ziet onze energievoorziening er op de lange termijn uit en hoe spelen we daar nu al strategisch op in? Hoe ontwikkelen we dit energiesysteem op tijd en in samenhang met andere ruimteclaims? Hoe creëren we draagvlak voor de effecten van ons beleid, bijvoorbeeld voor de overgang van aardgas naar duurzame warmte in de gebouwde omgeving? Het zijn vragen die centraal staan in ons werk.

Daarnaast voeren we de regie op het nationale en internationale klimaatbeleid. DGKE bestaat uit vijf directies en het cluster Algemene Zaken. In alles werken we nauw samen met veel verschillende partijen, zoals bedrijven, maatschappelijke organisaties, regionale en lokale overheden, burgers, kennisinstellingen en uitvoeringsorganisaties.

Directie Realisatie Energietransitie
Je gaat als beleidsmedewerker aan de slag bij de directie Realisatie Energietransitie van het DGKE. We zijn een beleidsdirectie met ongeveer honderd medewerkers en vormen de schakel tussen beleid en uitvoering. Met elkaar zorgen we op nationaal niveau dat op tijd en zorgvuldig de energie-infrastructuur wordt ontwikkeld die nodig is voor de energietransitie. Daarbij gaat het onder meer om de infrastructuur voor de opwekking, de opslag en het transport van energie(dragers) zoals waterstof, elektriciteit, kooldioxide en warmte. Samen werken we zo aan een duurzame Nederlandse industrie en samenleving.

Onze directie heeft drie afdelingen: Realisatie energietransitie op zee, Realisatie energietransitie op land en het Programma Infrastructuur Duurzame Industrie. Als beleidsmedewerker werk je binnen de afdeling Realisatie Energietransitie op zee en doe je werkzaamheden binnen het cluster netten op zee.

We zijn een diverse directie vol pioniers. Van jong talent tot zeer ervaren EZK-collega’s en werken intensief samen met professionals van onder andere Gasunie en TenneT. Met elkaar zetten we in een leuke en collegiale sfeer de schouders onder het versnellen van de besluitvorming op het gebied van de energie-infrastructuur. We werken nauw samen, vooral omdat onze functies veel onderlinge afhankelijkheden en raakvlakken hebben. Daarbij staan we open voor elkaars mening en blijven we graag leren. Daarbij krijgen we veel ruimte om ons werk op onze eigen manier in te vullen: op kantoor en vanuit huis. Ook zul je regelmatig in de regio werkzaam zijn.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Inger Huizing, clusterleider Netten op zee

06-11376928

Rens Dautzenberg, programmaleider Netten op zee 2030

06-55240642

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Irene Huttinga, Senior Adviseur Recruitment

06-50025825

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Clusterleider Energie-infrastructuur op Zee

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Projectleider ruimtelijke inpassing (projectprocedure) energie-infrastructuur

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker ruimtelijke ordening energie-infra

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)