Beleidsmedewerker MIRT

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 5 augustus Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer IW DGMO 2021-174
 • Plaatsingsdatum 14 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland; daar werken we aan binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Jij draagt binnen de afdeling MIRT bij aan het voorbereiden van de bestuurlijke beslissingen over een veilig, robuust en duurzaam mobiliteits- en watersysteem, mede in relatie tot andere relevante opgaven, zoals wonen, werken, klimaat en duurzaamheid. Daarmee ben je actief betrokken bij heel actuele, zichtbare en concrete maatschappelijke vraagstukken.

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
Je krijgt een gevarieerd werkpakket met een focus op de coördinatie van het MIRT-proces (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport), zowel binnen het departement als daarbuiten. Samen met je collega’s in het team MIRT Coördinatie bereid je de jaarlijkse bestuurlijke overleggen MIRT voor en de halfjaarlijkse overleggen met de Tweede Kamer over het MIRT. De bestuurlijke overleggen vormen een belangrijk moment in het jaar, waarbij er veel beslissingen over investeringen op het gebied van mobiliteit en water worden genomen, samen met partijen in de regio. Dit heeft altijd de warme belangstelling van de Tweede Kamer en de media.

Het MIRT is volop in beweging. Met de omvorming van het Infrastructuurfonds tot het Mobiliteitsfonds staat niet langer de modaliteit, maar de mobiliteit centraal. Het Mobiliteitsfonds staat voor een integrale afweging door de middelen niet meer op voorhand toe te wijzen aan modaliteiten, zoals (water)wegen of spoor. Traditioneel is het MIRT gericht op besluitvorming over langetermijninvesteringen in de infrastructuur. De ambitie is om ook afspraken op de kortere en middellange termijn te maken in de sfeer van beter benutten van bestaande infrastructuur (programmatische aanpak ‘slim, veilig en duurzaam’) en het bestendigen van de positieve effecten van corona op mobiliteit (‘spreiden en mijden’). Het MIRT wordt daarnaast steeds breder; mobiliteit wordt in samenhang met andere opgaven benaderd, zoals wonen, werken, klimaat, duurzaamheid.

Wat ga je doen?
Binnen de afdeling MIRT werken we in teams. Deze teams kunnen over de grenzen van de afdeling MIRT strekken; resultaten worden immers in samenwerking bereikt, zowel binnen als buiten de afdeling. Het is ook mogelijk dat je meewerkt aan een klus buiten de afdeling, die van belang is voor het MIRT. Jouw takenpakket beweegt mee met de ontwikkelingen in de afdeling en stemmen we zoveel mogelijk af op jouw persoonlijke ontwikkelingswensen.

Jouw takenpakket bestaat in elk geval uit:

 • Samen met collega’s in het team MIRT Coördinatie:
 • bijdragen aan de voorbereiding van de bestuurlijke overleggen Leefomgeving in het voorjaar over de voortgang van de uitvoering van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de woningbouw, in nauwe samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die bij deze bestuurlijke overleggen het voortouw heeft;
 • bijdragen aan de voorbereiding van het commissiedebat MIRT in de Tweede Kamer in het voorjaar over de voortgang van het MIRT;
 • bijdragen aan de voorbereiding van de bestuurlijke overleggen MIRT in het najaar, waarin investeringsbeslissingen over bereikbaarheid en water centraal staan;
 • bijdragen aan de voorbereiding van het nota-overleg MIRT in de Tweede Kamer in het najaar over de gevoerde bestuurlijke overleggen MIRT;
 • Secretaris van het programmamanagers-overleg binnen de afdeling Projectenpool van de directie Mobiliteit en Gebieden;
 • Bijdragen aan de totstandkoming van het MIRT-overzicht, dat jaarlijks op Prinsjesdag als bijlage bij de begroting van IenW naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Wie ben jij?
Met jouw positieve en enthousiaste houding inspireer je anderen. Je weet resultaatgerichtheid te koppelen aan omgevingsbewustzijn en een goede samenwerking met anderen. In jouw handelen ben je verbindend, proactief en doe je met een gezonde portie lef wat nodig is. Tijdens stressvolle situaties blijf je rustig, waardoor je ook onder druk gestructureerd kunt werken. Tot slot kun je met de nodige humor relativeren.

Functie-eisen

 • Je combineert academisch niveau met kennis van en inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen en ontwikkelingen;
 • Je hebt affiniteit met mobiliteitsvraagstukken;
 • Je kunt met jouw netwerkvaardigheid een eigen netwerk onderhouden, uitbouwen en benutten;
 • Je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je beheerst procedures, bent creatief en hebt overtuigingskracht.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

De selectiegesprekken vinden plaats in de week van 16 augustus.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De programmadirectie Mobiliteit en Gebieden is verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van de bereikbaarheidsprogramma’s en de integrale mobiliteitsaanpak in de vijf MIRT-gebieden (landsdelen Noordwest, Zuidwest, Noord, Oost en Zuid) en is systeemverantwoordelijk voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Binnen deze directie hebben ook goederenvervoer en de projecten uit de smart mobility-agenda een plek.

De programmadirectie Mobiliteit en Gebieden:

 • is verantwoordelijk voor (het proces om te komen tot) de integrale mobiliteitsaanpak in de vijf MIRT-gebieden en voor stedelijke bereikbaarheid. Onderdeel daarvan is met de regio’s te komen tot een aanpak rondom slimme en duurzame mobiliteit waarin de inzet op deze thema’s gebundeld wordt;
 • coördineert de (MIRT-)inzet in de verschillende gebieden en regisseert het MIRT-proces, inclusief MIRT-brief aan de Tweede Kamer, Commissiedebat MIRT en het MIRT-overzicht, in samenwerking met de directies Wegen en Verkeersveiligheid, OV en Spoor en het directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken (DGLM);
 • beheert de MIRT-spelregels, inclusief de verduurzaming van het MIRT;
 • is verantwoordelijk voor integrale besluitvorming in de programma’s en voert, in rechtstreekse opdracht van de betreffende directeuren, MIRT-onderzoeken en MIRT-verkenningen uit voor directoraat-generaal Mobiliteit (DGMo) èn DGLM;
 • is verantwoordelijk voor projecten op het gebied van smart mobility zoals Talking Traffic, Mobility as a Service, dataontsluiting en de werkgeversaanpak.

De directie werkt in een dynamische omgeving. Er wordt veel in teams gewerkt die worden samengesteld afhankelijk van het dossier en de benodigde competenties. Hierbij worden mensen betrokken uit verschillende afdelingen. Het werk vraagt flexibiliteit, initiatief en een bereidheid om stevig en energiek in te zetten op je dossiers. Wij hebben de IenW-kernwaarden hoog in het vaandel staan.
De directie omvat de volgende afdelingen en thema’s:

 • afdeling MIRT en Regiocoördinatie;
 • afdeling Projectenpool, waaronder de gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s;
 • programmatische aanpak veilige, slimme en duurzame mobiliteit.

Afdeling MIRT en Regiocoördinatie

Bij de afdeling MIRT en Regiocoördinatie worden alle projecten en programma’s die zijn gefinancierd uit het Mobiliteitsfonds en het Deltafonds gecoördineerd en gecommuniceerd richting de Tweede Kamer. Binnen de afdeling MIRT zijn de regiocoördinatoren de contactpersonen tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de regio’s (provincies en gemeenten). Elk jaar vinden er bestuurlijke MIRT-overleggen plaats tussen Rijk en regio’s. Daar worden de bestuurlijke afspraken gemaakt over (de rijksfinanciering van) mobiliteitsprojecten. Daarnaast wordt er binnen de afdeling ook gewerkt aan inhoudelijke, integrale projecten die niet direct onder een modaliteit (weg, spoor of water) vallen. Denk daarbij aan de bereikbaarheidsprogramma’s rond de grote steden, aan verduurzaming van het MIRT en aan de coördinatie van de Omgevingswet. De afdeling bestaat uit twee clusters, MIRT Coördinatie en het cluster RITME (Ruimtelijke ordening, Integraal, Toekomstbestendig, Monitoring en Economie). Hoewel takenpakketten uiteen kunnen lopen, proberen we binnen de afdeling in te zetten op verbinding en sociale cohesie. Daardoor is het ook in coronatijd een hechte club en weten we elkaar goed te vinden. Er wordt binnen de afdeling hard gewerkt, vooral tijdens de hectische periodes rondom de bestuurlijke overleggen, maar er is ook veel ruimte voor humor en relativering.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer drs. L.T. van 't Hof

06-52596624

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer P. van den Heuvel

06-43645801

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Managementassistente

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 11 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Beleidsmedewerker Kennis en Innovatie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker Omvorming ProRail tot zbo

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd