Beleidsmedewerker met juridische affiniteit

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 13 juli Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer DGMI 2020-168
 • Plaatsingsdatum 27 juni 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming is wereldwijd van levensbelang. Jij krijgt de verantwoordelijke taak hierop (juridisch) beleid te maken. Samen met nationale en Europese partners zet je je vanuit Den Haag in voor een schone, gezonde en veilige leefomgeving. En bied je prangende beleidsvraagstukken het hoofd.

Voorbeelden van die vraagstukken? Denk aan veiligheidseisen voor kerncentrales, de opslag van radioactief afval of bescherming van mens en milieu tegen de gevaren van (ioniserende) straling. Ook meer bestuurlijke kwesties, zoals zekerstellen dat er voldoende financiële middelen zijn als een nucleaire installatie wordt ontmanteld, behoren tot het beleidsterrein.

Jij helpt met de juridische vormgeving van bovenstaande onderwerpen. Beleidskeuzes en de uitwerking daarvan moeten passend gemaakt worden én uitvoerbaar en handhaafbaar zijn. In samenwerking met de collega’s uit het team, met de directie Bestuurlijke en Juridische Zaken en met de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming leg je de juiste keuzes voor aan de politieke leiding, schrijf je startnota’s en beleidsmatige passages voor wet- en regelgeving en doe je voorstellen voor effectieve en efficiënte oplossingen voor belangrijke vragen en uitdagingen. Daarnaast overleg je met andere ministeries en bereid je de beantwoording van vragen uit de Tweede Kamer op jouw dossiers voor.

Veiligheidseisen op dit terrein komen voor het grootste gedeelte in internationale en Europese organisaties tot stand. Je kunt dus niet zonder de regelgeving van bijvoorbeeld de Europese Unie en het Internationaal Atoomenergieagentschap. Maar als aanpassing van die internationale regelgeving zelf aan de orde is, kan het voorkomen dat jij het Nederlands standpunt coördineert en Nederland in internationale overleggen vertegenwoordigt.

En je doet nog veel meer. Zo geef je het beleidsdossier ‘radon’ vorm. Radon is een radioactief gas dat bijvoorbeeld uit bouwmateriaal kan vrijkomen, en waarvoor we een actieplan gaan opstellen. Ook buig je je over het vraagstuk van de kennisinfrastructuur. Over de kennisbasis en het borgen van kennis is recent advies uitgebracht; het opstellen van een kennisagenda is nu een van de eerst uit te voeren acties. Tot slot: het taakveld Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming is per 15 mei 2020 van start gegaan en bevindt zich in de opbouwfase. Jij denkt mee over de opbouw en de strategische prioriteiten.

Functie-eisen

 • Je wilt het veiligheidsbeleid bij het gebruik van kernenergie en bij de toepassing van stralingsbronnen graag vormgeven (specialistische kennis op het nucleaire terrein is geen vereiste).
 • Je hebt affiniteit met wetgeving en juridische processen. Dit blijkt uit je opleiding of ervaring.
 • Je kunt samenwerken met uitvoeringsorganisaties en in internationale gremia en daarbij een overtuigende lijn neerzetten, zowel mondeling als schriftelijk, in het Nederlands en Engels.
 • Je kunt actief de samenwerking binnen en buiten de eigen organisatie zoeken en durft op basis van feiten een weloverwogen positie in te nemen, daarbij strevend naar een breedgedragen oplossing.
 • Je hebt belangstelling voor kennisontwikkeling en kennisborging.
 • Je kunt goed in teamverband opereren en collega’s waar nodig bijstaan, maar je kunt ook je eigen rol daarin pakken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Milieu en Internationaal (DGMI) bevordert een schone, veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. De meest in het oog springende onderwerpen van DGMI zijn: het circulair maken van de economie, het verbeteren van de luchtkwaliteit, het verhogen van de omgevingsveiligheid en het voorkomen van milieurisico’s. DGMI bestaat uit de directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s, de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie en de directie Internationaal.

Directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico's
De directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico's (O&M) geeft vorm aan het bereiken van een schone, gezonde en veilige leefomgeving. We beschermen mens en milieu tegen maatschappelijk onaanvaardbaar geachte omgevingsveiligheids- en milieurisico's. Onze doelen: risico's voor mens en milieu verwaarloosbaar klein maken, nieuwe risico's tijdig signaleren en zorgen dat nieuwe ontwikkelingen, producten en processen in zichzelf (inherent) veilig zijn. Het werk binnen de directie kenmerkt zich door een substantiële internationale component en een grote mate van politieke gevoeligheid, waarbij we manoeuvreren tussen sterk uiteenlopende belangen.

De directie werkt in dynamische teams aan diverse actuele beleidsonderwerpen, zoals veiligheid van bedrijven, veiligheid van bestrijdingsmiddelen en chemische stoffen, veiligheid van biotechnologie, veilig vervoer (van gevaarlijke stoffen), strategie en safe-by-design, vuurwerk, asbest, veiligheid van de Energietransitie, nucleaire veiligheid en straling, ICT (koppeling met de Omgevingswet) en crisiscoördinatie. Zo zorgen we voor inhoudelijke verbinding tussen dossiers en benutten we de aanwezige kennis en capaciteit. Daarnaast is er een ondersteunend team (GO!). De leden van het managementteam sturen ieder een aantal teams aan. In totaal heb je bij O&M ongeveer 85 collega’s.

We stimuleren jou en je collega’s om van tijd tot tijd van werkpakket te wisselen. Voor jouw persoonlijke ontwikkeling bieden we je trainingen en cursussen aan. Als nieuwe collega werk je in het begin veel samen met een buddy, die ervaring heeft op jouw werkterrein.

Taakveld Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
Het taakveld Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming draagt bij aan een schone, gezonde en veilige leefomgeving door mens en milieu te beschermen tegen de risico’s van (ioniserende) straling, nu en in de toekomst. Het beleid maakt deel uit van het generieke veiligheids- en milieubeleid van DGMI en IenW.

Wij ontwikkelen beleid en stellen, vaak in internationaal verband, hiervoor kaders op voor veiligheidseisen voor nucleaire inrichtingen en het gebruik van radioactieve bronnen in bijvoorbeeld ziekenhuizen, de industrie en bij onderzoeksinstellingen. Daarbij hoort onder meer ook de omgang met radioactief afval (en de opslag en eindberging daarvan), de financiële zekerheidstelling voor de kosten van de buitengebruikstelling en ontmanteling van nucleaire installaties, en de beveiliging van radioactief materiaal.

De betreffende eisen zijn met name neergelegd in de Kernenergiewet. Daarnaast spelen beleidsmatige vragen die niet direct tot wetgeving leiden, bijvoorbeeld rondom kennisontwikkeling en internationale samenwerking. Er is nauwe samenwerking met andere ministeries (met name Economische Zaken en Klimaat, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Financiën) en vooral ook met de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.

Regelmatig beantwoorden we politieke vragen en bereiden we dossiers voor de bewindspersonen voor. Het taakveld is zeer recent opgericht. Er werken momenteel zes collega’s, die een enthousiast en open team vormen. In de startfase is er volop kans het eigen takenpakket zo vorm te geven dat ieders sterke punten worden benut en er tegelijk doorontwikkeling plaatsvindt op andere competenties. Het team komt wekelijks bijeen (momenteel in de regel virtueel) om lopende zaken te bespreken en voor feedback en achtervang te zorgen.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer drs. J.J. de Maat

06 - 15 35 93 01

De heer mr. J.M. v.d.Voet

06 - 52 59 50 24

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw S.B.M. Faverey

06 - 11 58 51 58

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker met ideeën over innovatie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker informatievoorziening

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend/specialistisch inspecteur

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 11 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd