Beleidsmedewerker mest

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, directoraat-generaal Agro

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.192 - €4.905
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 29 augustus Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer DGA20190805_11
 • Plaatsingsdatum 15 augustus 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Het mestbeleid staat volop in de maatschappelijke en politieke belangstelling. Het raakt het milieu, maar ook de bedrijfsvoering van agrariërs. Bij het team Mest van de directe Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit werken we aan een herbezinning van het mestbeleid. Als beleidsmedewerker mest speel je daarbij een belangrijke rol.

Jij bent een van de twee beleidsmedewerkers mest die elk in meerdere projectteams kunnen gaan meedraaien. Jullie hebben een verschillende achtergrond en vullen elkaar daardoor goed aan. Wel zijn jullie allebei breed inzetbaar. Dus of het nu gaat om het voorbereiden van een Tweede Kamerdebat, het schrijven van een Kamerbrief of het meewerken aan een wetsvoorstel, jij bent er voor in.

Voor de ene plek geldt dat je inhoudelijk deskundig bent. In de functie ontwikkel je je verder tot expert. Je gaat in elk geval aan de slag met de implementatie van maatregelen uit het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Hoe gaan de maatregelen in de praktijk van het landbouwbedrijfsleven uitwerken? Met welke (milieu)omstandigheden moeten we rekening houden en wat is de beste manier om de beleidsdoelen te bereiken? Stuk voor stuk vragen waar jij je in vastbijt.

Ben je meer generalist, dan zit jij op die andere plek. Juridische vraagstukken horen tot jouw werkterrein, maar ook kwesties met een vooral economische component. Het ene moment werk je aan het ene dossier en een half uur later focus je op het andere. Onderdeel van jouw werk aan het mestbeleid betekent ook omgaan met de politieke dynamiek die daarbij hoort. Verder ben je in elk geval projectsecretaris van de herbezinning op het mestbeleid.

Functie-eisen

 • Je hebt bij voorkeur een landbouw- of milieukundige opleiding, of een opleiding met juridische en economische aspecten.
 • Je bent enthousiast, wilt ervaring opdoen op een politiekgevoelig dossier en vindt het niet erg om soms hard te moeten werken.
 • Je bent flexibel en breed inzetbaar.
 • Je hebt het vermogen om je te kunnen verplaatsen in de positie van bestuurders en/of politici.
 • Je kunt gemakkelijk communiceren, zowel met collega's als met externen.
 • Je bent nieuwsgierig, leergierig en een echte teamspeler.
 • Je hebt een goed ontwikkeld analytisch vermogen, kunt snel schakelen tussen verschillende onderwerpen en bent stressbestendig.
 • Je bent goed geïnformeerd over maatschappelijke ontwikkelingen en benut deze kennis effectief.
 • Je bent sterk in netwerken en benut de juiste contacten op het juiste moment om doelstellingen te bereiken.
 • Je bent creatief en bedenkt nieuwe mogelijkheden om tot resultaat te komen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.192 Max. €4.905 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

Jouw exacte takenpakket stellen we in onderling overleg vast. Binnen het team krijg je je eigen takenpakket, maar je bent daarbij ook bereid om flexibel in te springen als dat nodig is.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit (PAV) is onderdeel van het directoraat-generaal Agro en telt zeven beleidsteams: Mest, Voedselveiligheid, Duurzaam Voedsel, Open Teelten, Tuinbouw, Gewasbescherming en Fytosanitair.

De directie PAV is onder ander verantwoordelijk voor de verduurzaming van de plantaardige agroketens, biologische landbouw, voedselveiligheid, plantgezondheid en verduurzaming van de voedselconsumptie. Veel onderwerpen uit de visie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de kernelementen van een kringlooplandbouw, zoals bodem, mest, diervoer en reststromen, zijn ondergebracht bij de directie PAV. 

Team Mest
Het werk van het team Mest is divers en onderverdeeld in verschillende projectteams. Eén projectteam is gericht op een fundamentele herbezinning van het mestbeleid.

Doel van het mestbeleid is het verminderen van de nitraatuitspoeling vanuit de landbouw en het verbeteren van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Het mestbeleid bestaat uit een stelsel van gebruiksnormen en -voorschriften, productiebeperkingen en regels voor transport en verwerking. Omdat het van grote invloed is op de manier waarop agrariërs in Nederland hun bedrijf kunnen voeren, staat het volop in de maatschappelijke en politieke belangstelling.

Andere projectteams zijn bijvoorbeeld gericht op de wetgeving om de mestproductie te beperken, de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn, en het verbeteren van de naleving van de mestregelgeving en het tegengaan van fraude met mest.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, directoraat-generaal Agro

Landbouw, visserij, natuur en voedsel raken iedereen: iedereen is consument en we zijn allemaal afhankelijk van de aarde. Ons werk is daarom van betekenis voor de hele samenleving. Samen met alle betrokkenen werken we aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. De Nederlandse agrofoodsector moet economisch perspectief hebben en produceren in verbondenheid met waarden van duurzaamheid en welzijn. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, met nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk. Een belangrijke opgave voor het ministerie is ook het bijdragen aan de vitalisering van de plattelandsregio’s in Nederland.

Om onze missie te realiseren, zijn wij verbindend. We staan midden in de samenleving waar we intensief samenwerken met partners. We verbinden de verschillende partijen met elkaar. Het mag schuren, maar met respect, begrip en nieuwsgierigheid.

We staan samen voor grote maatschappelijke opgaven en die kunnen we alleen het hoofd bieden door vernieuwend te zijn. We zijn als LNV continu in ontwikkeling. We zijn flexibel en geven met durf en creativiteit richting aan ons werk. Zo bieden we meerwaarde in de complexe en dynamische omgeving - vol dilemma’s - die LNV kenmerkt. Daarbij houden we het einddoel in de gaten en zijn we doeltreffend. We sturen op resultaat en we pakken door waar dit nodig is.

Dit vraagt dat we ook betrouwbaar zijn. Dat is te herkennen aan ons consistent handelen en optreden. We maken de keuzemogelijkheden transparant, bijvoorbeeld tussen verschillende waardenoriëntaties, risico’s en belangen, en maken altijd een integere afweging met respect voor de positie van de ander. Wij nemen én geven verantwoordelijkheid en we leggen verantwoording af naar de samenleving.

Recent heeft de minister van LNV de visie ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden’ uitgebracht. Het gehele ministerie heeft een belangrijke rol bij de implementatie van deze visie.

Meer weten over de visie van LNV? Kijk dan eens op: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/beleidsnota-s/2018/09/08/visie-landbouw-natuur-en-voedsel-waardevol-en-verbonden.

Directoraat-generaal Agro
Het directoraat-generaal Agro (DG Agro) werkt aan belangrijke maatschappelijke opgaven vanuit de samenhang tussen landbouw, voedsel en de (natuurlijke) leefomgeving. Het gaat daarbij om urgenties als de maatschappelijke inpassing van land- en tuinbouw, de mondiale opgave om de groeiende wereldbevolking te voeden, het leveren van een bijdrage aan de klimaatdoelen voor 2030 en 2050, het verminderen van de druk op natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit, het ontwikkelen van verdienmodellen die de primaire sector - samen oplopend met de verduurzaming - ook economisch perspectief bieden en stimuleren, en het faciliteren van innovatie, onderzoek en kennis voor nationale en mondiale maatschappelijke uitdagingen. Veel kaders worden Europees bepaald, daarom dragen we vanuit de maatschappelijke uitdagingen bij aan de vorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie en de goede uitvoering van deze EU-beleidskaders in Nederland.

Op 7 september stelde het kabinet de visie vast, genaamd: ‘Landbouw, Natuur en Voedsel, waardevol en verbonden’. Deze visie beschrijft de gewenste ontwikkeling op dit beleidsterrein. Centraal hierin staat de ontwikkeling van kringlooplandbouw. Deze visie is leidend voor waaraan het DG Agro werkt, samen met het DG-Natuur, Visserij en Landelijk Gebied.

Maatschappelijke opgaven die de individuele DG’s overstijgen en zich lenen voor een programmatische aanpak, kunnen in programma’s in overleg met de DG’s tussen of binnen de DG’s worden gepositioneerd, met een van de DG’s als opdrachtgever. Bovendien zijn de werkzaamheden op het gebied van internationale en Europese zaken, strategie, innovatie, kennis en onderwijs ondergebracht binnen het DG Agro, maar ze bedienen wel beide DG’s.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Frank Kooiman, MT lid

070-3796720

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, directoraat-generaal Agro nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsondersteuner

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, directoraat-generaal Agro
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 29 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Assistent rechercheur, medewerker verwerken en behandelen

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 13 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior inspecteur

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 9 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden