Beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.608 - €5.503
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 1 juni Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer BD23/DGSenB/230219
 • Plaatsingsdatum 22 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het team Aanpak Criminaliteitsfenomenen (ACF) zoekt een flexibele, creatieve en proactieve collega die van aanpakken weet. Wil jij je inzetten voor het voorkomen van slachtofferschap en daderschap van ernstige delicten als overvallen, straatroof, geweld en inbraken? Houd je ervan complexe vraagstukken als online criminaliteit of de preventie van jeugdcriminaliteit professioneel aan te pakken? Krijg je er energie van om maatschappelijke opgaven samen met leuke collega’s, andere ministeries, ketenpartners en private partijen tot concrete oplossingen te brengen? Ben je bestand tegen een hectische omgeving, kun je snel schakelen en heb je een goed oog voor de politieke en bestuurlijke context? Dan heten we je graag welkom in ons team!

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega met ervaring als beleidsmedewerker, die een effectieve bijdrage wil leveren aan de aanpak van criminaliteitsfenomenen. ACF richt zich op het terugdringen van (gedigitaliseerde) vermogens- en geweldsdelicten, zoals woninginbraken, overvallen, ram- en plofkraken, geweld en straatroof. Ook het bestrijden van heling als facilitator voor vermogenscriminaliteit maakt deel uit van de aanpak. Onze inzet bestaat vaak uit een combinatie van dadergerichte en slachtoffergerichte maatregelen. Veel aandacht gaat ook uit naar de preventie van jeugdcriminaliteit. Binnen het team ACF combineren we een stevige beleidsmatige basis met een resultaatgerichte aanpak in de praktijk. Ons beleid is gebaseerd op feiten. Daarom enten we ons beleid op wetenschappelijke inzichten en stevige beleidstheorieën. In de uitvoering van het beleid zetten we in op concrete resultaten bij het terugdringen van de criminaliteit. Het monitoren en evalueren van de effecten vormt een integraal onderdeel van ons werk. In onze methodische en projectmatige aanpak werken we nauw samen met alle relevante publieke en private partners. Het onderbouwen en onderhouden van ons netwerk is dan ook een belangrijk aspect van ons werk.

Functieomschrijving

Je werkt graag in een dynamische omgeving, waarbij je snel schakelt en proactief inspeelt op relevante ontwikkelingen. Je werkt proces- en resultaatgericht aan de opgaven van het DG en zet hierbij je bestuurlijke en politieke sensitiviteit in. Je ontwikkelt, implementeert, monitort en evalueert beleid dat de aanpak van criminaliteitsfenomenen tot doel heeft. Je adviseert de politieke en ambtelijke leiding. Je schrijft vlot ambtelijke stukken zoals beleidsnota’s, Kamerbrieven en voortgangsrapportages.

Je bent breed inzetbaar op meerdere thema’s en opgaves. Je hebt oog voor en verbindt meerdere beleidsprocessen. Je bent daarmee medeverantwoordelijk voor integrale beleidsproducten en/of creëert oplossingen voor maatschappelijk urgente knelpunten. Je bent mede aanjager van innovatieve trajecten waarin bijvoorbeeld verschillende departementen, gemeenten en kennisinstellingen samenwerken.

Je weet draagvlak te creëren en beleid van andere organisaties positief te beïnvloeden op relevante thema’s met oog voor de verschillende belangen en de maatschappelijke en politieke opgaves van JenV. Je werkt vanuit een team en vanuit opgaves met en in een netwerk van organisaties (andere ministeries, ketenpartners en externe (private) partners), deskundigen en bestuurders. Je bent gericht op de relatie, het onderhouden en verder uitbouwen van het netwerk. Je bent in staat tactvol en empathisch namens de overheid te opereren in het contact met burgers, bedrijfsleven en ketenpartners.

Vereiste competenties zijn: bestuurssensitiviteit, klantgericht, organisatiesensitiviteit, netwerken, omgevingsbewustzijn, samenwerken (intercollegiaal, in ketenverband), plannen en organiseren en creativiteit.

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het tot stand brengen, ontwikkelen, opstellen en evalueren van (innovatief) beleid en beleidsvisies en affiniteit met het beleidsterrein.
 • Je hebt oog voor de wensen vanuit de uitvoering en de knelpunten in de uitvoering van beleid.
 • Je hebt ervaring in het opzetten en uitvoeren van maatschappelijke opgaves (in de strafrechtketen en/of met lokaal bestuur is een pre).
 • Je bent doel- en resultaatgericht, je zorgt er bij al je activiteiten voor dat de relevante partijen goed worden betrokken.
 • Je bent in staat zelfstandig en in teamverband te werken.
 • Je bent vaardig in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en risico’s en het voortvarend bepalen van de aanpak van problemen.
 • Je adviseert op verbindende en overtuigende wijze en je kunt communicatief goed en flexibel uit de voeten op ambtelijk niveau en met professionals in de uitvoeringspraktijk.
 • Waar nodig verdedig of onderhandel je over de inzet van (nieuwe ideeën voor) beleid.
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €5.503 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

De medewerkers van DGSenB zijn flexibel inzetbaar. Deze functie is in eerste instantie bedoeld voor inzet bij Aanpak Criminaliteitsfenomenen, maar dat kan over de tijd veranderen.

De functie is vast, echter kan in overleg besloten worden te starten met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Heb je al een vast dienstverband binnen de Staat der Nederlanden? Dan behoud je dit uiteraard.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Jeugd, Familie en Aanpak Criminaliteitsfenomenen richt zich op specifieke fenomenen/doelgroepen zoals o.a. de vereenvoudiging en het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdbescherming, het voorkomen en de aanpak van (herhaalde jeugd-) criminaliteit en high impact crimes. Ook richt de directie zich op het tegengaan van kindermishandeling en huiselijk geweld en de aanpak van multiproblematiek en op familie(recht), o.a. de toekomst van adoptie, het meerouderschap en Scheiden zonder Schade. De directie werkt waar mogelijk middels een integrale aanpak in samenwerking met justitiepartners, het lokaal domein, het zorgdomein en sociaal domein alsmede burgers en bedrijven. Buiten het veiligheidsdomein werkt DFJC nauw samen met VWS, SZW en gemeenten, o.a. in het programma sociaal domein.

De directie bestaat uit vier teams: Jeugdbescherming (JB), Jeugdcriminaliteit (JC), Familie (F) en Aanpak Criminaliteitsfenomenen (ACF).

Team Aanpak Criminaliteitsfenomen
De aanpak van criminele fenomenen binnen het Koninkrijk richt zich op delicten die zwaar ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van mensen. Het gaat daarbij om een integrale aanpak waarbij zoveel mogelijk evidence based maatregelen worden getroffen langs de lijnen tegenhouden (van potentiële daders), voorkomen (van slachtofferschap), opsporing en vervolging, recidivebeperking en slachtofferzorg.
Vanuit mede-opdrachtgeverschap van de landelijke Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2021 –2024 draagt de afdeling bij aan de beschikbaarheid van goede randvoorwaarden voor de aanpak van complexe domeinoverstijgende casuïstiek van personen met een (hoog) veiligheidsrisico.
Voor de komende jaren zijn ook delicten gerelateerd aan ondermijnende - en gedigitaliseerde criminaliteit prioriteit. Speerpunten hierbij zijn preventie, repressie en het bieden van handelingsperspectief voor burgers en professionals. Daarbij wordt voortdurend gekeken naar de behoeften vanuit het veld (zowel publieke als private sector) en worden nieuwe initiatieven ter bestrijding van criminaliteit ontwikkeld en ondersteund.

Team Jeugdcriminaliteit
Jaarlijks komen bijna 50.000 jongeren tussen de 12 en 24 jaar in aanraking met de politie vanwege verdenking van een strafbaar feit. De recidive is hoog, ruim een derde van de jeugdige daders valt binnen 2 jaar weer in herhaling. Niet alle jeugdige delinquenten komen in aanraking met politie of justitie. Uit zelfrapportage onderzoek blijkt dat ongeveer een derde deel van de jongeren in Nederland aangeeft (op jaarbasis) een delict te hebben gepleegd. Het team Jeugdcriminaliteit zet zich in samenwerking met de partners uit het strafrecht in voor het realiseren van een effectieve en toekomstgerichte aanpak van jeugdcriminaliteit. Specifieke aandacht is er voor de verharding van de criminaliteit onder jongeren en de toegenomen complexiteit en verscheidenheid van jeugdcriminaliteit. Daarnaast vormt het verminderen van de druk op de capaciteit van de justitiële jeugdinrichtingen een belangrijke opgave voor het team. Ook zullen er n.a.v. het evaluatieonderzoek van het WODC naar het Adolescentenstrafrecht voorstellen worden gedaan om de inhoud en aanpak daarvan te optimaliseren.
Vrijheidsbeneming bij jeugdige delinquenten dient zo kort en efficiënt mogelijk te zijn en perspectief te bieden aan de jeugdige. Voor de aanpak van de jeugdcriminaliteit is een combinatie van een preventieve aanpak voor risicojongeren met een repressieve aanpak van belang. Die preventieve aanpak zal zich m.n. richten op risicojongeren die in de (ondermijnende) criminaliteit belanden of verder dreigen af te glijden en op de doorontwikkeling van de groepsaanpak (zowel off- als online) aangezien veel jeugdcriminaliteit in wisselende netwerken plaatsvindt.
Met aandacht voor multiproblematiek draagt het team Jeugdcriminaliteit bij aan het terugdringen van de oververtegenwoordiging van huishoudens met meervoudige problematiek binnen de strafrechtketen. Tevens wordt gewerkt aan het erkennen en passend omgaan met licht verstandelijk beperkten in het justitiedomein.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB)

Voorkomen van slachtofferschap en daderschap. Slachtoffers van criminaliteit en kwetsbare personen ondersteunen en beschermen. Daders straffen én hierbij werken aan een goede terugkeer in de samenleving voor het verminderen van de recidivebieden. Dat kunnen we niet zonder partners als gemeenten, de zorg, het sociaal domein, reclasseringsorganisaties, bedrijven en diverse anderen. Daar staat het directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) voor.

DGSenB is samenwerkingsgericht en werkt innovatief. Voor ons staat de maatschappelijke opgave een veilig en leefbaar Nederland centraal. We dragen bij door middel van genoegdoening en re-integratie via het voorkomen van criminaliteit, snel en effectief tenuitvoerleggen van straffen en financiële sancties en hulp aan slachtoffers.

Slachtofferbeleid, high impact crimes, gevangeniswezen, reclassering, jeugd, integriteitsbeleid, kansspelen, filantropie, internationale kinderontvoering, interlandelijke adoptie en internationale kinderbescherming: het werkterrein van DGSenB is divers. Iedere medewerker heeft zijn eigen rol, verantwoordelijkheid en expertise. Wat wij gemeen hebben? Wij laten ons inspireren door de buitenwereld, werken samen en staan open voor ontwikkeling van onszelf, collega’s en het team. Dat doen we op open, respectvolle transparante wijze.

Het DGSenB is opdrachtgever van meerdere uitvoeringsorganisaties, zoals het Centraal Justitieel Incassobureau, de Raad voor de Kinderbescherming, Dienst Justitiële Inrichtingen en Dienst Justis.
Het DG bestaat uit drie directies:

 • De directie Sanctie- en Slachtofferbeleid (DSenS)
 • De directie Jeugd, Familie en Aanpak Criminaliteitsfenomenen (DJFC)
 • De directie Advies, Regie en Centrale Autoriteit (DARC)

Tot slot valt het programma Artificiële Intelligentie (AI) onder het DGSenB en is ingericht voor de duur van drie jaar. Het programma zorgt ervoor dat JenV in die drie jaar met inhoudelijk gezag zichtbaar is in de nationale en internationale beleidsontwikkeling op het gebied van AI.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Hanneke Sint

06-11426398

Antoinette de Kroon

06-11426398

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ellen van Leeuwen

06-52877140

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Medewerker subsidies

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 8 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker Administratie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)