Analist taakaccent financiën en governance Kennis- en Kwaliteitscent

 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • €4.691 - €6.907 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 4 juli 2024 Nog 12 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: BD24/KKC/240306, Plaatsingsdatum: 20 juni 2024

“De week begint met een analyse van de financiële informatie van de forensisch zorgaanbieder/ particuliere Jeugdinrichting, ter voorbereiding van het bezoek dat de inspectie gaat doen. Jammer dat het dashboard dat de NZa heeft ontwikkeld om dit type informatie eenvoudig te presenteren nog niet voor iedereen toegankelijk is.
Voor de weken daarop volgend, ga ik na wanneer de antwoorden op de vragen die de Tweede Kamer heeft gesteld aan de minister over de -bijstelling van de- begroting van JenV, worden gepubliceerd. Hieruit kan afgeleid worden in welke richting het beleid stuurt in de nadere uitwerking van wet- en regelgeving, maar ook de problemen waar de uitvoering tegen aanloopt. Input voor de risico analyse..
Ook het debat dat hierop in de Kamer wordt gevoerd, kan mogelijk interessante inkijkjes geven. Het kan dan zowel over het budget als de daaraan gekoppelde inhoudelijke doelstelling(en) gaan.

Tussendoor belt een projectleider met een vraag over haar lopend onderzoekstraject met de vraag om de governance op een stichting actief in de migratieketen helpen te verduidelijken. Prettig om te zien dat deze inspecteur haar onderzoek verrijkt door kennis te nemen van de omstandigheden waaronder die stichting functioneert. Ik probeer ook iets te verduidelijken over de wijze van financiering van die stichting. De basis hiervoor ligt in het PMJ/MPP, een rekenmodel dat het ministerie gebruikt om de te verwachtte werklast voor de organisaties in de migratie- en strafrechtketen te voorspellen. Ik kijk er naar uit om de manier hoe en waar je deze specifieke informatie kan vinden en gebruiken bij een onderzoek weer uit te leggen aan de nieuwe inspecteurs”.

Wie zoeken wij?

Wij zijn voor het het Kennis- en Kwaliteitscentrum van de Inspectie Justitie en Veiligheid (KKC) op zoek naar een methodoloog die zich samen met collega’s in wil zetten voor het steeds verder verhogen van de kwaliteit van de producten en activiteiten van de Inspectie. Je zet jouw ervaring en kennis van verschillende onderzoeksmethoden, technieken en praktijken van onderzoek in om een deskundig advies uit te brengen op het opzetten en uitvoeren van onderzoek. Je bent daarnaast in staat om vanuit een centrale rol in het interdisciplinaire reviewteam van de inspectie concepten van plannen van aanpak en eindrapporten te beoordelen. Het instrument van de review is een hoeksteen van de kwaliteitsborging en vraagt naast deskundigheid ook tact en doeltreffendheid in het overdragen van feedback van je. Verder adviseer je over risicoanalyses voorafgaand aan een onderzoek, maar over de duiding van kwantitatieve of kwalitatieve data ten behoeve van het beantwoorden van onderzoeksvragen. Ook zorg je voor kennisoverdracht over onderzoeks- en analysemethoden.

Verder zorg je voor relevante netwerken met wetenschappelijke kennisdragers en stakeholders en vertaal je wetenschappelijke inzichten door naar het werk van de Inspectie. Ook volg je departementale begrotingsvoorschriften en maak je een inschatting van de impact voor de Inspectie. Hierin kunnen zowel kansen als bedreigingen zitten, deze worden teruggekoppeld aan hoofd bedrijfsvoering. Tot slot lever je een strategische bijdrage aan de wetenschappelijke en/of vakinhoudelijke discussie over toezicht en toezichtsgebieden.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Deze afdeling draagt zorg voor de kwaliteitsborging van het onderzoeksproces en de hele organisatie. Het KKC werkt o.a. aan het opzetten van een monitor met daarin data van en over onder toezicht staande organisaties. Daarbij worden risico-indicatoren ontwikkeld. Daarbij help je bij het detecteren van informatiestromen en het analyseren van de (veelal kwantitatieve) informatie uit deze monitor. Ook zorg je voor relevante netwerken met wetenschappelijke kennisdragers en stakeholders en vertaal je wetenschappelijke inzichten naar het werk van de Inspectie. Tot slot lever je een strategische bijdrage aan de wetenschappelijke en/of vakinhoudelijke discussie over toezicht en toezichtsgebieden

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Onder het motto: ‘Toezicht, omdat rechtvaardigheid en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn’ houdt de Inspectie toezicht op verschillende onderdelen van JenV. De kerntaak van de Inspectie van Justitie en Veiligheid is erop toezien dat organisaties die werkzaam zijn in het domein van justitie en veiligheid met hun taakuitvoering individueel én gezamenlijk bijdragen aan een rechtvaardige en veilige samenleving. Met haar toezicht onderzoekt de Inspectie waar zich risico’s voordoen, waar het goed gaat en waar het beter kan. Door te informeren, te rapporteren en zo nodig te interveniëren en/of te handhaven, wil de Inspectie bijdragen aan de kwaliteit van de taakuitvoering en aan het publiek vertrouwen in de organisaties die actief zijn in het JenV-domein. De Inspectie doet dit binnen de driehoek uitvoering, beleid en toezicht. Deskundig en onafhankelijk toezicht draagt ook bij aan het functioneren van het sturingsmodel eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer. Daarnaast biedt toezicht de samenleving en de politiek inzicht in het functioneren van overheidsorganisaties. Het taakveld van de Inspectie is in beweging, zo worden nieuwe taken voorbereid en verkend, zoals toezicht op het experiment gesloten coffeeshopketen en op incassobureaus. De organisatie zit daarnaast in een fase van doorontwikkeling naar een gevarieerder instrumentarium waar regulier toezicht ook nadrukkelijker een onderdeel van is.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Forensisch Psychiater (salaris € 10.376,-)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Zwolle en Den Bosch
 • Universitair Master
 • 16-36
 • schaal 14
  €5.359 - €7.834 (bruto)

Beleidsmedewerker Integriteit

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)

Verpleegkundige Penitentiair Psychiatrisch Centrum

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Den Haag
 • MBO - 4
 • 24-36
 • schaal 8
  €2.945 - €3.954 (bruto)