• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • €6.640 - €9.310 (bruto)
 • Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Solliciteer voor 1 juli 2024 Nog 6 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 52035, Plaatsingsdatum: 7 juni 2024

Opgave

Werkgevers stimuleren om mensen aan het werk te helpen en te houden. Dat is jouw opgave als hoofd van de afdeling Werkgevers bij de directie werknemersregelingen. Hoe betrek je de ervaring en wensen van de mensen en werkgevers voor wie we het doen bij de vormgeving van ons beleid? En hoe zorg je dat de financieringssystematiek van de sociale zekerheid bijdraagt aan een inclusieve arbeidsmarkt en duurzame werkgelegenheid? Dat zijn vragen waar je met je jouw team aan werkt. Je team bestaat uit 19 betrokken collega’s die allemaal vanuit hun expertise graag bijdragen aan deze vraagstukken.

Je stuurt jouw team aan op een motiverende, inspirerende en verbindende manier. De werkdruk is soms hoog, maar er moet ook ruimte zijn voor humor en vooral voor samenwerken. Soms denk je mee met technische of juridische details, of hoe we werkgevers oplossingen bieden zodat zij iemand in dienst kunnen nemen. Op andere momenten geef je je medewerkers alle ruimte om dat zelf te doen. Zo voelen je medewerkers zich vrij en gesteund tegelijk. Je bent benaderbaar voor en betrokken bij de medewerkers. Je creëert een omgeving waarin iedereen zich gezien voelt en houdt de balans tussen werk en privé bij iedere collega goed in de gaten. Zorgdragen voor evenwichtige werkverdeling en een adequate prioritering is daarbij belangrijk. Ook heb je oog voor de kwaliteiten en de talenten van je medewerkers en zorg je dat iedereen over het takenpakket en de ontwikkelingsmogelijkheden beschikt dat bij hem of haar passen.

Je geeft sturing aan de afdelingsdoelen rondom onderwerpen als de Banenafspraak, werkgeversdienstverlening, het wetsvoorstel Personeelsbehoud bij Crises, en de financiering van de sociale zekerheid. Je zorgt ervoor dat signalen en ideeën van de mensen voor wie ons beleid bedoeld is worden meegenomen in de besluitvorming. Dat betekent dat je zelf je licht opsteekt buiten de gebaande paden en ook je medewerkers daartoe uitnodigt. Je doorziet snel de hoofdlijnen van de dossiers en weet daarbij verbinding te leggen met andere dossiers binnen SZW. Daarmee ben je een belangrijk adviseur voor de bewindspersonen van SZW.

In jouw functie werk je nauw samen met je collega-managers binnen de directie Werknemersregelingen (WR) en de rest van het ministerie. Ook werk je op goed samen met andere ketenpartners zoals het UWV, sociale partners en de Belastingdienst. Daarnaast speel je een belangrijke rol in het netwerk van werkgevers- en werknemersorganisaties. Je hebt oog en oor voor politieke en maatschappelijke opvattingen en gaat ook op zoek naar de vraag achter de vraag. Binnen al deze krachtenvelden communiceer je open en inspirerend. Je handelt standvastig, maar weet ook wanneer flexibiliteit geboden is.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft twee beleidsdirectoraten: het directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie (DG SZI) en het directoraat-generaal Werk. Daarnaast is er een inspectie SZW, een secretaris-generaal en een plaatsvervangend secretaris-generaal kolom (staf en bedrijfsvoering). Het DG SZI bestaat uit vijf organisatieonderdelen en vier beleidsdirecties: Samenleving en Integratie, Stelsel en Volksverzekeringen, Participatie en Decentrale Voorzieningen en Werknemersregelingen. Daarnaast is er een afdeling Budgetbeheer, Secretariaat en Bedrijfsvoering SZI.

Directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie
Het DG SZI werkt in partnerschap met gemeenten, uitvoeringsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties aan arbeidsactivering en inkomensbescherming voor mensen die (tijdelijk) niet zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Dat doen we door middel van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, bijstandsverstrekkingen en WW- en AOW-uitkeringen. Daarnaast werken we aan een sociaal stabiele samenleving.

Directie Werknemersregelingen
Terugkeer naar werk en inkomensondersteuning voor mensen die (tijdelijk) niet zelf in hun onderhoud kunnen voorzien: dat is het terrein van de directie Werknemersregelingen, in het hart van de sociale zekerheid. De kern vormen de werknemersverzekeringen en ander beleid gericht op werknemers en werkgevers. Hiermee is WR de belangrijkste opdrachtgever van UWV. Er wordt gewerkt op basis van de integrale 'ketenbenadering' waarbij uitvoering en beleid nauw samenwerken, zodat we signalen uit de uitvoering en van burgers goed kunnen betrekken bij beleidsvoorbereiding en wetgeving. Ook werkgevers- en werknemersorganisaties zijn daarbij belangrijke partners.

Onderwerpen waar de directie WR over gaat, zijn onder andere: werk en inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid (Ziektewet, WIA, Wajong), Werkloosheidswet, coördinerend opdrachtgeverschap UWV voor SZW, Wet banenafspraak, grensoverschrijdende aspecten van sociale zekerheidsregelingen, de coördinatie van SZW-beleid voor Caribisch Nederland en de afwikkeling van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). 
WR bestaat uit vijf afdelingen, zoveel mogelijk ingedeeld naar de doelgroep waarvoor we werken:

•    Afdeling Werkzoekenden en sociale zekerheid in de Europese Unie
•    Afdeling Werkgevers 
•    Afdeling Werk en inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid 
•    Afdeling Caribisch Nederland
•    Afdeling Opdrachtgeverschap en Handhaving

De directie Werknemersregelingen (WR) heeft oog voor de kwetsbare kant van de samenleving en maakt zich sterk voor een beter beleid en een betere uitvoering van de sociale regelingen. Als afdelingshoofd draag je vanuit jouw expertise en ervaring bij aan werk en bestaanszekerheid voor iedereen.

De Afdeling Werkgevers
De afdeling Werkgevers richt zich op het sociale zekerheidsbeleid dat we met en voor de werkgevers maken om zoveel mogelijk mensen in Nederland bestaanszekerheid te bieden. De afhandeling van de NOW valt daar bijvoorbeeld onder, maar ook het beleid rond de financiering van de werknemersverzekeringen. Verder werkt het cluster inclusief werkgeverschap aan de randvoorwaarden voor werkgevers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen en doen we nog veel meer. Wat de afdeling typeert? Een collegiale sfeer en veel bevlogenheid. En er is ruimte voor de nodige ontspanning, bijvoorbeeld met een potje tafelvoetbal.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Bij SZW zijn we bezig met een organisatieontwikkeling, met de nadruk op een praktijkgerichte en open werkwijze. Dat betekent dat we om ons werk goed te doen, contact zoeken met de mensen voor wie we het doen. Als manager lever je een belangrijke bijdrage aan deze ontwikkeling. Je geeft medewerkers de ruimte om in gesprek te gaan met de mensen om wie het gaat. Je stimuleert bij medewerkers een open houding en een transparante werkwijze. Zodat we als organisatie toegankelijk en begrijpelijk zijn voor de samenleving en elkaar.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Michiel Tunnissen, directeur Werknemersregelingen

06 50483320

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Eveline Burggraaf, MD consultant DGABD

06 15035708

Van 17 t/m 21 juni Boudewijn Notenboom, MD consultant DGABD

06 52546884

Solliciteren?

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Duo-directeuren Programma Toekomst Voedselsysteem

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 16
  €7.457 - €10.133 (bruto)

Mt-lid Ontwikkeling Energiesysteem

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 15
  €6.640 - €9.310 (bruto)