Afdelingshoofd Beleidscontrol, tevens plaatsvervangend directeur

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.595 - €7.891
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 30 mei Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer LFEZ20220503_15
 • Plaatsingsdatum 4 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De directie FEZ is een relatief jonge directie die binnen de organisatie een herkenbare en gerespecteerde positie heeft. Gezien de ontwikkelingen binnen het ministerie, zoals bijv. het Gebiedsgericht Werken en het Transitiefonds Stikstof (25 mld.) is het continueren en het verder uitbouwen van de directie FEZ een belangrijke opgave. De afdeling kent relatief veel jonge medewerkers waarbij je als afdelingshoofd de opgave hebt om de medewerkers goed in positie te brengen. Het zal relatief veel tijd vergen om medewerkers binnen je afdeling te coachen en te begeleiden.

Tevens zal vorm en inhoud gegeven moeten worden aan het adviseren van een tweetal bewindspersonen, te weten de minister voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister voor Natuur en Stikstof, waarbij de taak van FEZ is dit tijdig en transparant te doen en telkens ook het concernbelang voor ogen te houden.

Specifiek ten aanzien van de onderdelen waar de dienstverlening wordt gedeeld met EZK (RVO en DICTU) ligt er de taak om de governance en de samenwerking verder vorm te geven. Zodanig dat de LNV belangen tijdig en goed zijn geborgd. Hier heeft de afdeling Beleidscontrol en daarmee het afdelingshoofd het voortouw. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de plaatsvervangend SG van LNV.

Ook ligt er voor het afdelingshoofd de taak om de kennis op gebied van ICT control en EU-domein binnen FEZ te verdiepen en ook te verbreden naar de collega’s.

Het afdelingshoofd heeft enerzijds een eigenstandige rol als het gaat om de rol van controller en adviseur ten aanzien van diverse dossiers. Anderzijds zal deze rol moeten passen binnen de concernkaders en uitgangspunten zoals die door het collega afdelingshoofd zijn c.q. worden opgesteld. In de rol van plaatsvervangend directeur neem je deel aan een aantal overleggen zoals bijvoorbeeld het wekelijkse directeurenoverleg met de minister. Voorts vervangt hij of zij de directeur FEZ in voorkomende gevallen zowel intern in o.a. de ministerstaf en de bestuursraad en extern richting met name het ministerie van Financiën.

Het MT van FEZ werkt vanuit een collegiale invalshoek. We helpen en ondersteunen elkaar bij het opstellen en uitdragen van FEZ-standpunten. Je onderhoudt breed en divers je contacten en zet deze in voor het gemeenschappelijke FEZ belang.

Het afdelingshoofd fungeert enerzijds als opdrachtgever ten aanzien van diverse organisaties waarvan de Nederlandse Voedselwarenautoriteit de grootste is. Tevens ondersteunt de afdeling de SG en pSG in rol van adviseur eigenaar voor zover het FEZ taken betreft.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie FEZ is het financieel geweten en adviseur voor en ten behoeve van de ministers en de ambtelijke leiding. FEZ adviseert vanuit de rol van onafhankelijk concerncontroller gevraagd en ongevraagd bij het borgen van doelmatige, doeltreffende en rechtmatige besteding van middelen. Dit geldt ook voor een ordelijk en controleerbaar financieel en materieel beheer.
De financiële functie bij LNV is gecentraliseerd. FEZ werkt nauw samen met de collega’s van EZK. Op het terrein van FEZ is dat de financiële administratie. Daarnaast wordt samengewerkt ten aanzien van de juridische advisering en bedrijfsvoeringstaken, die met EZK worden gedeeld.

FEZ valt onder de verantwoordelijkheid van de secretaris-generaal. De directeur FEZ en de overige 2 MT-leden geven leiding aan circa 35 medewerkers verdeeld over de afdeling Begrotingszaken en Kaderstelling en de afdeling Beleidscontrol.

De afdeling Beleidscontrol toetst of de plannen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit binnen het budget blijven. Om wat voor plannen het gaat? Denk aan het stikstofbeleid, het mestbeleid, verduurzaming van de intensieve veehouderij of de kwaliteit van natuur en water. Onderwerpen die impact hebben op burgers, boeren, flora en fauna.
Voor de vier directoraten-generaal Agro, Natuur en Visserij, Landelijk gebied en Stikstof, Regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied en de directies daaronder zijn wij adviseur en sparringpartner. Specifiek geven we ook invulling aan de advisering ten aanzien van uitvoeringsorganisaties zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en zelfstandige bestuursorganen, en aan de control op EU-beleid, ICT en apparaatskosten. We kijken daarbij niet alleen óf iets kan, maar denken ook mee over risico’s en alternatieve oplossingen.
De afdeling Beleidscontrol bestaat uit circa 20 mensen, een mix van adviseurs en beleidscontrollers en coördinatoren.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren. Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Over LNV als werkgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Roger van Lier, Directeur FEZ LNV

06-46182405

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Arlene Freer, ABD-consultant voor EZK/LNV

06-31640766

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Sr.) Beleidmedewerker(s) Natuurinclusiviteit

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Communicatieadviseur transitie landelijk gebied

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Communicatie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) Beleidsmedewerker PAV-team Transitie Landelijk Gebied

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)