Adviseur Stikstof

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.811 - €4.519
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 8 juli Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20220210_10
 • Plaatsingsdatum 24 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het verminderen van de uitstoot van stikstof en broeikasgasemissies vanuit de landbouw, het verbeteren van de biodiversiteit en natuur- en waterkwaliteit zijn urgente, omvangrijke en complexe opgaven. RVO voert verschillende generieke en sectorale regelingen uit die hier (in)direct een bijdrage aan leveren en waarmee randvoorwaarden worden geschapen voor een duurzame agrarische sector.
Bij de beschreven opgave spelen vele partijen een rol. Het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, het Kadaster en maatschappelijke organisaties werken steeds intensiever samen om tot integrale gebiedsgerichte oplossingen te komen. Oplossingen waar ook RVO een relevante bijdrage aan zal leveren. De afdeling Uitvoeringsbeleid (UB) is verantwoordelijk voor advies over (nieuwe) uitvoerings- en subsidieregelingen, o.a. binnen het agrarisch domein.
De Afdeling Uitvoeringsbeleid is voor het Team ‘Advies Mest, Milieu en Natuur’ op zoek naar twee enthousiaste en gemotiveerde Adviseurs Stikstof.

Word jij één van hen?

Als Adviseur vorm je de beleidsmatige schakel tussen RVO en onze opdrachtgever, op dit moment primair het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Als Adviseur van de Afdeling Uitvoeringsbeleid onderzoek, toets en kwantificeer je signalen die vanuit de verschillende ketenpartners worden ontvangen en verwerk je deze in bruikbare adviezen. Je neemt deel aan overleggen waarbij werkzaamheden van RVO, die raken aan de "stikstofopgave" aan de orde komen. Je adviseert over de uitvoerbaarheid, bewaart het overzicht van wat er op dit gebied binnen RVO gebeurt, verbindt, stuurt op samenhang en signaleert eventuele inconsistenties. Waar nodig stelt je kaders op die behulpzaam zijn voor zowel het uitvoeren van en verantwoording afleggen over de uitgevoerde werkzaamheden.

Als Adviseur zal het werk zijn gericht op:

 1. Het inbrengen van kennis en kunde ten behoeve van de ontwikkeling van gebiedsgerichte, generieke en sectorale regelingen die een bijdrage leveren aan de stikstofopgave.
 2. Het realiseren van een stikstofmonitor, waarmee de inzet en impact van RVO inzichtelijk wordt gemaakt.
 3. Het bevorderen van een functioneel netwerk ten behoeve van de uitvoering van de stikstofopgave.
 4. Het faciliteren van inbreng van RVO bij gebiedsgerichte initiatieven die zijn gericht op integrale oplossingen voor de eerder beschreven nationale opgave.

Naar verwachting zal je werk in hoofdzaak op het laatste onderdeel (4) zijn gericht.
Het beleid, dat rondom de stikstofopgave wordt gevoerd, kent een politieke en bestuurlijke component. Voor deze functie is dan ook van belang, dat je over goede communicatieve vaardigheden beschikt en snel kan schakelen tussen diverse invalshoeken. Van een Adviseur wordt een proactieve instelling verwacht. Je initieert waar nodig uit eigen beweging overleggen met belanghebbenden, bent in staat om voorlichting te geven en kan tijdig risico's en kansen onderkennen. Als de werkbelasting het toelaat, kan je worden gevraagde andere taken op te pakken die binnen het team zijn belegd. Het gaat daarbij naar verwachting in eerste plaats om taken binnen het cluster ‘Mest’.

Meer over de functiegroep Medewerker Advisering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Uitvoeringsbeleid (UB) is onderdeel van de directie Kernprocessen EU. UB is gericht op het efficiënt, doeltreffend en rechtmatig uitvoeren van wet- en regelgeving, vanuit de driehoek opdrachtgever, klant en organisatie (medewerker). Het uitvoeringsbeleid wordt vormgegeven op basis van standaard waar het kan, maatwerk waar het moet, rekening houdend met de specifieke karakters van de (inter)nationale en Europese regelgeving.

De pijlers van het uitvoeringsbeleid zijn:
advies, kaderstelling waar nodig, ondersteuning bij monitoring en borging.
Daarnaast draagt de afdeling zorg voor ondersteuning en advies bij procesoptimalisatie (LSS), EU-rapportages en data-analyse en beschikbaarstelling van gegevens voor het primaire proces.

De afdeling UB bestaat uit de volgende teams: Advies Nationaal, Advies Grondgebonden, Advies Niet-grondgebonden, Advies Mest/Milieu/Natuur, Europees Betaalorgaan, Procesadvies&LSS en Analyse&Rapportage

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.
En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Piet van den Berg, teammanager

06-48132385

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Compliance EU-fondsen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

HR-adviseur

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur Monitoring, effectmeting beleidsuitvoering en organisatiesturing

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Roermond, Assen, Zwolle
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)