Adviseur Ketensturing

Ministerie Justitie en Veiligheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.662 - €5.586
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 22 april Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer BD24/DRM240172
 • Plaatsingsdatum 4 april 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Spreekt het je aan om als spin in het web te functioneren op een thema dat volop in de politieke en maatschappelijke belangstelling staat? Kun je goed onder druk opereren en ben je flexibel? Dan is adviseur ketensturing mogelijk wat voor jou!

Als adviseur ketensturing ben je de spil in de samenwerkingsrelatie van het ministerie met verschillende ketenpartners. Je bent adviseur van de directeur-generaal die formeel opdrachtgever is van o.a. IND, COA en DT&V. Je zorgt daarom dat je op de hoogte bent van actuele operationele, beleidsmatige en politieke ontwikkelingen op jouw specifieke aandachtsgebied en hebt intensief contact met de betrokken partners.

De directeur-generaal Migratie (DGM) is opdrachtgever voor meer dan tien organisaties in de migratieketen. Dit zijn de vanzelfsprekende organisaties als de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers en de Dienst Terugkeer en Vertrek. Ook de Koninklijke Marechaussee, de Politie en de Dienst Justitiële Inrichtingen hebben specifieke taken op het gebied van migratie waar DGM een sturende rol in heeft. Als adviseur bereid je opdrachten voor, monitor je de uitvoering van die opdrachten, schrijf je annotaties voor gesprekken met verschillende organisaties en voer je zelf gesprekken met jouw counterparts bij organisaties in de migratieketen. Bij de formele sturings- en verantwoordingsgesprekken in het kader van de opdracht ben je aanwezig en zorg je voor een adequate voorbereiding.

Naast je specifieke dossierhouderschap en de reguliere activiteiten in de verantwoordingscyclus, word je ingezet op ketenbrede vraagstukken. Dit vraagt om een hoge mate van flexibiliteit omdat je soms ook buiten je eigen dossier ingezet kan worden op actuele vraagstukken. Voorbeelden hiervan zijn het beantwoorden van kamervragen, het voorbereiden van spoedoverleggen of het opstellen van gespreksnotities. In dit geval zijn we specifiek op zoek naar iemand die affiniteit heeft met het grensdossier (gerelateerd aan de KMar) en met internationale aspecten van het migratiedossier (IOM, terugkeer o.a.). Op deze onderwerpen neem je indien nodig regie, werk je nauw samen met de directie migratiebeleid en het bureau internationale migratie, betrek je de juiste partners en zorg je voor een gezamenlijk en door de keten gedragen voorstel.

Door zowel vanuit een opdrachtgeversrol als vanuit een regierol betrokken te zijn ben je in staat om de directeur Regie Migratieketen, de directeur-generaal Migratie en de staatssecretaris voor Asiel en Migratie gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien. Deze adviezen zijn concreet, onderbouwd (bij voorkeur met data) en geven handelingsperspectief.

De migratieketen is dynamisch, veelzijdig en altijd actueel. Jouw sollicitatie voor deze functie betekent dat je onderdeel wilt uitmaken van een team dat gedreven is om het Nederlandse migratiebeleid elke dag een stapje effectiever en efficiënter te maken.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Regie Migratieketen (DRM) bevordert het functioneren van en samenwerking binnen de migratieketen. Daarmee stelt DRM de migratieketen maximaal in staat de Vreemdelingenwet en het migratiebeleid snel en zorgvuldig uit te voeren en daarover verantwoording af te leggen. De directie doet dit vanuit verschillende rollen (zoals ketenregisseur en opdrachtgever) en met verschillende instrumenten zoals (financiële) sturing met (Europese) subsidies, managementinformatie en data-analyse, keteninformatiesystemen en relatiemanagement).

De afdeling Ketensturing adviseert de directeur-generaal als opdrachtgever van de IND, COA, DT&V, DJI, Nidos en VWN en in de rol van gezagsdrager van de vreemdelingentaak van de politie en de Koninklijke Marechaussee. De afdeling bevordert de samenwerking in de migratieketen, faciliteert de overlegstructuren (expertteams, directeurenoverleg en strategisch overleg migratie), onderhoudt contact met individuele ketenpartners en adviseert de directeur-generaal in haar rol als ketenregisseur van de migratieketen.

Ketensturing ondersteunt de (organisaties in de) migratieketen met het formuleren van heldere en uitvoerbare afspraken over de te bereiken doelen en de monitoring van de uitvoering daarvan. De afdeling analyseert de (sturings)informatie van ketenpartners, signaleert ontwikkelingen en vertaalt deze in handelingsperspectief voor de afzonderlijke partners en de keten als geheel. De afdeling adviseert tevens over ketenbrede financiële effecten als gevolg van de uitvoering van de ketendoelstellingen en het migratiebeleid.

Ministerie Justitie en Veiligheid

Wij werken aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Mensen moeten in vrijheid kunnen samenleven. Met de juiste balans tussen hoofd en hart kijken wij naar waar de vrijheid van de één ophoudt en die van de ander begint.
Recht en veiligheid raken mensen. Door te luisteren zijn we zorgvuldig, daadkrachtig en open over onze afwegingen. Want iedereen moet kunnen vertrouwen op rechtvaardigheid.
Samen met honderdduizend collega’s bij tal van organisaties staan we midden in de maatschappij. Helpen we allerlei vormen van onrecht en criminaliteit te voorkomen. Zetten we ons in voor de bescherming van de samenleving en het individu. Handhaven we met de menselijke maat. Zorgen we voor toegankelijke rechtspraak.
Wij zijn het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met recht voor iedereen.

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Carolien Posthumus

06-25684575

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Nicole Maes

06-11750178

Solliciteren?

Ministerie Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Secretaris/adviseur ketensturing

Ministerie Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 19 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker Politiepersoneel

Ministerie van Justitie en Veiligheid / Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 22 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)