Stage systeemanalyse woningcorporaties

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36 - 40
 • Vergoeding €652
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Volkshuisvesting, Techniek / productie
 • Reageren voor 8 juli Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer Stage ILT 2022-17
 • Plaatsingsdatum 8 juni 2022
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie
 • Periode 1 sep 2022 - 1 feb 2023

Functie­omschrijving

Vind jij het leuk om na te denken over de kaders waarbinnen woningcorporaties hun publieke opgaven kunnen vervullen? En zoek je een stage? Kom dan eens praten met mensen van de afdeling Informatie en Programmeren van de Autoriteit woningcorporaties. Wij zoeken een enthousiaste stagiair die een systeemanalyse wil uitvoeren naar de mogelijke gevolgen van de veranderende kaders voor woningcorporaties.

Woningcorporaties zijn private organisaties met een publieke taak, namelijk zorgen dat er voor huishoudens met een laag inkomen voldoende betaalbare woningen zijn met kwaliteit en in een leefbare omgeving. De Autoriteit woningcorporaties ziet toe op onder andere het functioneren van het woningcorporatiestelsel. Met je stage draag je bij aan het toezicht op het corporatiestelsel.

De veranderingen in de kaders voor de woningcorporaties komen voort uit de Woon- en bouwagenda die de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening vanaf begin 2022 ontwikkelt en uitwerkt in wet- en regelgeving en afspraken met onder andere medeoverheden en de branchevereniging van corporaties. Deze agenda heeft als doel te zorgen dat er meer nieuwe woningen worden gebouwd, dat woningen beter betaalbaar worden en dat de kwaliteit verbeterd in relatie tot de woonbehoefte en verduurzaming.

De Woon- en bouwagenda betreft overigens de hele woningmarkt, en heeft daarbij ook gevolgen voor woningcorporaties. Een belangrijk onderdeel van de agenda is bijvoorbeeld dat het Rijk weer regie gaat nemen op de woningmarkt. Ook dat raakt de woningcorporaties. Met de Woningwet van 2015 was de verantwoordelijkheid voor afspraken over hun werkzaamheden juist op het lokale niveau gelegd van gemeenten, huurdersorganisatie en andere belanghouders. In de Woningwet is een groot deel van de kaders vastgelegd waarbinnen woningcorporaties werken.

Probleemstelling voor de stageopdracht is ‘Wat betekent het beleidspakket dat de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) vanaf begin 2022 ontwikkelt op het terrein van de woningmarkt en in het bijzonder de corporatiesector voor de Autoriteit woningcorporaties in haar rol als toezichthouder op het corporatiestelsel?’ De Autoriteit woningcorporaties heeft hierbij behoefte aan een systeemanalyse gericht op vragen als:

 • Is de ontwikkeling van Rijksregie inpasbaar in de bestaande kaders voor de corporatiesector en waar kan het gaan wringen?
 • Wat voor bijstellingen van bestaande kaders zijn mogelijk in verband met aanpassing op de Rijksregie?
 • Wat betekenen mogelijke bijstellingen voor het functioneren van het corporatiestelsel en de Autoriteit woningcorporaties?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat.

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Inspectie Leefomgeving en Transport, Autoriteit woningcorporaties
De Autoriteit woningcorporaties is onderdeel van de Inspectie Leefomgeving en Transport, welke weer onderdeel is van het ministerie van IenW. Binnen de Autoriteit heeft de afdeling Informatie en Programmeren meerdere taken. Hiertoe behoren onder meer:

 • de verantwoordelijke minister en parlement informeren over het functioneren het corporatiestelsel en de risico’s die er hierbij zijn;
 • onderzoek naar ontwikkelingen in de corporatiesector of rond specifieke thema’s;
 • dataverzameling onder corporaties en uit andere bronnen;
 • verwerking van data tot informatieve dashboards voor managers en inspecteurs van de twee andere afdelingen Toezicht en Vergunningverlening.

Zie www.ilent.nl/onderwerpen/themas/autoriteit-woningcorporaties voor meer informatie over de Autoriteit woningcorporaties.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Vincent Paardekooper

06-25634693

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Onderzoeksstage prijs en kwaliteit van corporatiewoningen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36-40
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Onderzoeksstage

Meeloopstage veilig en duurzaam Schiphol

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 17 juli
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stagiair producttoezicht

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie