Stage circulaire economie – Ruimtelijke ordening voor de circulaire transitie

 • Den Haag
 • Master/doctoraal, WO bachelor
 • 32 - 40 uur
 • €749
 • Onderzoek / wetenschap, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Solliciteer voor 19 juni 2024 Nog 4 dagen
 • Meeloopstage
 • 2 sep. 2024 - 7 mrt. 2025
Kenmerk: Stage DGMI - 17, Plaatsingsdatum: 30 mei 2024

Wil jij meewerken aan het creëren van de benodigde ruimte en de juiste ruimtelijke voorwaarden voor één van de belangrijkste duurzaamheidstransities? Ben je op zoek naar een stageplek die je in staat stelt om met verschillende ministeries en kennisinstellingen samen te werken en een waardevolle bijdrage te leveren aan de nationale ruimtelijke doelstellingen op het gebied van de circulaire economie? Laat deze stage dan niet aan je voorbij gaan!

Als stagiair draai je mee in het team Visie, Innovatie en Kennis voor de Circulaire Economie. Binnen dit team ga jij je als stagiair bezig houden met de ruimtelijke component van de circulaire transitie. Dit betekent dat je veel zult samenwerken met andere ministeries, met name Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, om ervoor te zorgen dat het nationale ruimtelijke ordeningsbeleid de ontwikkeling van de circulaire economie niet in de weg staat, maar juist een handje zal helpen. Wij proberen er bijvoorbeeld voor te zorgen dat er genoeg ruimte is voor recyclingfabrieken of dat het makkelijker wordt om te kiezen voor de duurzame optie door te sturen op meer inzamelplekken in woonwijken of winkelcentra. Een groot deel van het werk is het meer te weten te komen over welke gevolgen de circulaire economie zal hebben voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het gaat dan om de verdere kwantificering van de ruimtevraag voor circulair en over het uitwerken van ruimtelijke keuzes, wanneer verschillende opgaven schuren zoals ruimte voor economie en woningbouw, voor een nieuw kabinet. Verder stemmen we veel af met provincies en gemeenten om kennis op dit gebied te delen en afspraken te maken over hoe we gezamenlijk de ruimtelijke inpassing van de circulaire economie in beleid voor ons zien.

Binnen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is het beleidsthema circulaire economie ondergebracht bij het Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal. Voor het ruimtedossier trekken wij veel op met collega’s binnen deze afdeling die ook bezig zijn met hoe beleid vorm krijgt in de fysieke leefomgeving. Dit doen wij bijvoorbeeld door gezamenlijk reacties op te stellen voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat de kar trekt als het gaat om het nationale beleid voor de ruimtelijke ordening. Een onderdeel van jouw werkzaamheden als stagiair is daarom ook te ondersteunen bij de onderlinge coördinatie tussen de verschillende beleidsonderwerpen die een relatie hebben met de ruimtelijke ordening. Een mooie kans om, naast circulaire economie, ook veel te leren van andere belangrijke onderwerpen zoals milieubeleid en omgevingsveiligheid.

Circulaire economie is een thema dat veel politieke en maatschappelijke aandacht heeft. Daardoor ervaar je bij ons hoe het is om in een politiek-bestuurlijke omgeving te werken. Een onderdeel van je werk kan dan ook zijn het adviseren van de staatssecretaris, de minister en de ambtelijke top. Je helpt bijvoorbeeld mee met het voorbereiden van werkbezoeken en bestuurlijke overleggen. Er is altijd genoeg werk te doen, dus initiatief hierin wordt zeker gewaardeerd! Natuurlijk nemen wij ook de tijd om je te begeleiden, bijvoorbeeld door je mee te nemen naar overleggen of samen een aanpak te bepalen.

De circulaire economie, en zeker de ruimtelijke inpassing ervan, is een zich snel ontwikkelend werkveld met grote uitdagingen, maar heeft een gigantische potentie om een positieve verandering te realiseren. Als stagiair maak jij deel uit van een klein clubje gedreven ambtenaren dat hard werkt om de schaarse ruimte in Nederland te laten aansluiten bij de doelen uit het nationale programma circulaire economie.

Kortom, jouw taken zijn:

 • Je draagt bij aan de kennisontwikkeling over de ruimtelijke inpassing van de circulaire economie.
 • Je werkt samen met andere ministeries, provincies en gemeenten aan het ruimtelijk beleid voor de circulaire economie.
 • Je helpt met het voorbereiden van werkbezoeken en bestuurlijke overleggen van de staatssecretaris, de minister en de ambtelijke top.
 • Je ondersteunt bij de coördinatie tussen verschillende beleidsonderwerpen binnen de afdeling die raken aan de fysieke leefomgeving.
 • Het is beperkt mogelijk om daarnaast een eigen onderzoek gedeeltelijk uit te voeren als dat voor je opleiding nodig is, wanneer dit gaat over circulaire economie en relevant is voor het ministerie.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bouwt aan een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Een organisatie waarin mensen zich betrokken en gewaardeerd voelen; niet ondanks, maar dankzij verschillen. Een organisatie waarin we samen werken aan een mooier Nederland. Daarom nodigen we iedereen (m/v/x) die aan het profiel van deze vacature voldoet, of gaat voldoen, uit om te solliciteren.

Directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie (DLCE)

Binnen de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie (DLCE) werken we aan: circulaire economie, maatschappelijk verantwoord inkopen, wet- en regelgeving, verpakkingenbeleid, zwerfafval, milieubeleid voor de landbouw, luchtkwaliteit en het tegengaan van geluidshinder.
Wij willen midden in de maatschappij staan. Dat kan het beste als onze werknemers een weerspiegeling zijn van de Nederlandse maatschappij. We willen daarom dat iedereen zich welkom voelt, onafhankelijk van leeftijd, geslacht, culturele achtergrond of geaardheid.
We werken hybride, dus een combinatie van thuis werken én elkaar met regelmaat op ons kantoor in Den Haag treffen.

Taakveld Visie, Innovatie en Kennis voor de Circulaire Economie

Binnen de Directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie kom je te werken binnen het Taakveld Visie, Innovatie en Kennis. Hierin werken 8 collega’s en gemiddeld 2 stagiairs. Dit Taakveld werkt nauw samen met het Taakveld Programmabureau Circulaire Economie, dat het Nationaal Programma Circulaire Economie coördineert. Beide taakvelden vallen onder 1 MT-lid.
Het doel van het taakveld is het bevorderen van de transitie naar een circulaire economie in 2050, door: 1) het verder concretiseren van de langetermijnvisie op een circulaire economie met doelen en een strategie om daar te komen inclusief het ruimtelijke beslag, en 2) het doen ontwikkelen, delen en toepassen van (gedrags)kennis, innovatie en circulaire skills. Dossiers binnen het taakveld zijn: kennis & innovatie, onderwijs/arbeidsmarkt, gedrag en ondersteuning van circulaire ondernemers via het Versnellingshuis Nederland Circulair.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Jan-Willem Oosterbroek

06-21213284

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stage Beleid/Communicatie bij het Nationaal MilieuProgramma

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 17 juni
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stagiair Informatiehuishouding/Wet open overheid ILT

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 10 juli
 • Dienst­verband Onderzoeksstage

Stage afdeling Binnenvaart en Vaarwegen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 16-40
 • Reageren voor 13 juli
 • Dienst­verband Meeloopstage